Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0520028

1.3 Site name

Babiččino údolí - Rýzmburk

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.040278
Latitude:50.429722

2.2 Area [ha]

65.4582

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7220  info      1.2097  0.00 
8210  info      0.1418  0.00 
9180  info      11.5883  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.00
N072.00
N1012.00
N142.00
N150.00
N1648.00
N2017.00
N213.00
N221.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Úsek Babiččina údolí od zříceniny Rýzmburk po Staré Bělidlo, cca 1 km západně od obce Žernov. Ekotop: Geologie: Úpa je zde zaříznuta do různých typů usazených hornin. Kromě svrchnokřídových sedimentů jsou zde též zastoupeny arkózy a slepence svrchního karbonu. Plošinu nad údolní hranou místy pokrývají pleistocenní říční štěrky. Pozoruhodný je holocenní výskyt travertinu (pěnovce) na bázi vápnitých svrchnokřídových sedimentů zejména v části pod Rýzmburkem, kde pěnovcové těleso dlouhé více než 100 m a široké 50 m zaujímá spodní část svahu. Geomorfologie: Kocléřovský hřbet ve stř. a v. části Zvičinsko-kocléřovského hřbetu má ráz ploché vrchoviny, rozsáhlý nesouměrný kuželovitý hřbet směru V-Z s dílčími elevacemi, vzniklý na destruované vrcholové části křídové antiklinály až flexury při j. okraji Podkrkonošské pahorkatiny. Reliéf: Část tzv. Babiččina údolí na dolním toku Úpy. Jde o úzké údolí se dvěma výraznými zakleslými meandry (pod Rýzmburkem a při Pohodlí – mezi Bílým a Červeným mostem). Nadmořská výška území se pohybuje od 285–360 m n. m. Pedologie: Převažují luvizemě modální. Krajinná charakteristika: Zaříznuté údolí Úpy se dvěma výraznými zakleslými meandry; pestré zastoupení lesních i lučních biotopů, místy výskyt pěnovce. Biota: Pestrá geologická stavba území a poměrně členitý terén způsobují rozmanitou a druhově pestrou skladbu vegetačního krytu. Převládají strmé svahy s kvalitními porosty suťových lesů (svaz Tilio-Acerion), které jsou v mapovaném území reprezentovány asociacemi Aceri-Carpinetum a Lunario-Aceretum (zejména oblast pod Rýzmburkem s bohatým výskytem měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva)). Vázány jsou na strmé svahy s občasnými výchozy skal. Bohatě vyvinuto je keřové patro, druhová skladba bylinného patra odpovídá dubohabřinám a květnatým bučinám. Méně jsou zastoupeny hercynské dubohabřiny a květnaté bučiny. Na skalních výchozech se vyskytuje štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin, místy štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin v závislosti na podloží. Tato vegetace je poměrně chudá, charakterizovaná druhy: sleziník červený (Asplenium trichomanes), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), osladič obecný (Polypodium vulgare), bukovník vápencový (Gymnocarpium robertianum), uváděn je i výskyt kapradiny laločnaté (Polystichum aculeatum) aj. Na pramenné vývěry silně bazické vody z podloží vápnitých slínovců (zejména v části pod Rýzmburkem aj.) jsou často vázána lesní pěnovcová prameniště s charakteristicky vyvinutým mechovým patrem a s inkrustacemi vápence. Na jediném místě se vyskytuje fragment lučního pěnovcového prameniště, kde pěnovce vytváří soustavu terásek s miniaturními jezírky s výskytem bařičky bahenní (Triglochin palustre), kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica), ostřice chabé (Carex flacca), o. rusé (C. flava) a vegetace parožnatek. Tok Úpy lemují fragmenty údolních jasanovo-olšových luhů (místy lépe vyvinuté porosty s bohatým jarním aspektem – výskyt bledule jarní (Leucojum vernum). V pomalejších částech toku Úpy se vytváří štěrkové říční náplavy (bez vegetace) a bahnité říční náplavy. Z lučních společenstev jsou zastoupeny mezofilní ovsíkové louky, místy s prvky širokolistých suchých trávníků (extenzivní sady na Bílém kopci) - výskyt vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) a prvosenky jarní (Primula veris). V nivních polohách vlhké pcháčové louky a vlhká tužebníková lada.

4.2 Quality and importance

Nejhodnotnějším biotopem jsou suťové lesy, které jsou vázány na strmé svahy s občasnými výchozy skal (se štěrbinovou vegetací – výskyt kapradiny laločnaté (Polystichum aculeatum)). Významné je poměrně časté zastoupení pěnovcových pramenišť (zejména v části pod Rýzmburkem) s charakteristicky vyvinutým mechovým patrem a s inkrustacemi vápence. Na jediném místě se vyskytuje fragment lučního pěnovcového prameniště, kde pěnovce vytváří soustavu terásek s miniaturními jezírky. Hluboce zaříznuté údolí Úpy vytváří i přes nízkou nadmořskou výšku příznivé mikroklimatické podmínky pro rozšíření rostlinných druhů typických pro submontánní a montánní polohy, např. pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius), kebrlík lesklý (Anthriscus nitida), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) aj. Častý je výskyt nitrofilních druhů vázaných na živiny bohatý zvětralý substrát. Méně svažité lesní partie včetně nivních poloh byly pozměněny výsadbami stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin (zejména smrk, modřín, borovice lesní, méně jedle obrovská, douglaska tisolistá, borovice vejmutovka); v některých místech převládají čisté monokultury jehličnanů. Luční porosty v nivě Úpy jsou většinou zkulturněné a botanicky velmi chudé. Nejhodnotnější jsou svahové ovsíkové louky na tzv. Bílém kopci, které místy mají charakter suchých trávníků (výskyt vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) a prvosenky jarní (Primula veris). Ze zoologického hlediska je významný výskyt druhů: ledňáček říční (Alcedo atthis), konipas horský (Motacilla cinerea), skorec vodní (Cinclus cinclus) a cvrčilka říční (Locustella fluviatilis). V lesích se vyskytují např. krahujec obecný (Accipiter nisus), jestřáb lesní (A. gentilis), holub doupňák (Columba oenas), výr velký (Bubo bubo), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), s. malý (D. minor), linduška lesní (Anthus trivialis), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), l. bělokrký (F. albicollis), sýkora parukářka (Parus cristatus), křivka obecná (Loxia curvirostra) aj. Babiččino údolí patří k druhově bohatým malakozoologickým lokalitám. Většinou jde o prvky lesní a lužní, na opukových skalách i druhy skalní a teplomilné. Zoogeograficky je významný výskyt vláhovky karpatské (Monachoides vicina). Území je zároveň významnou kulturně - historickou památkou v návaznosti na život a dílo Boženy Němcové.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.01o
MBi
LE03i
LF03.01.01i
LG01.02i
LG05.06i
LH01i
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0396.24
CZ053.76

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Babiččino údolí*96.24
CZ05Babiččino údolí*3.76

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Babiččino údolí - Rýzmburk CZ0520028
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY