Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0520507

1.3 Site name

Kozínek

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.209167
Latitude:50.508333

2.2 Area [ha]

84.0753

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      10.324  0.00 
8210  info      0.4511  0.00 
9130  info      34.8361  0.00 
9180  info      16.1681  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N080.00
N1012.00
N140.00
N150.00
N1661.00
N2022.00
N211.00
N221.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Údolí Metuje a Židovky mezi Velkými Petrovicemi, Bezděkovem nad Metují a Žabokrky. Lokalita je disjunktní, složená z hlavního celku na pravobřežních svazích a dvou menších částí na svazích levobřežních. Ekotop: Geologie: Geolologický podklad tvoří převážně křídové sedimenty - viz Vejlupek (1990): střední turon - jizerské souvrství (vápnité spongilitické prachovce, prachovité slínovce, prachovité pískovce, hlízy písčitých vápenců), spodní turon až svrchní cenoman - bělohorské souvrství (spongilitické prachovce a jemnozrnné pískovce s hlízami nebo polohami silicitů, prachovité glaukonitické pískovce), cenoman - perucko-korycanské souvrství (šedé vápnité prachovce, glaukonitické pískovce, jílovitoprachovité až hrubozrnné pískovce). Zastoupeny jsou rovněž fluviální a fluviodeluviální písčitohlinité až hlinitokamenité kvartérní sedimenty. Geomorfologie: Lokalita leží v jižní části Polické vrchoviny, jež je součástí Broumovské vrchoviny. Nadmořská výška: 378-504 m. Reliéf: Lokalita zahrnuje zejména pravobřežní (ale částečně i levobřežní) svahy údolí Metuje v prostoru mezi Velkými Petrovicemi, Bezděkovem n. Metují a Žabokrky, navazující na jihozápadě na kuestu Polické pánve. Svahy údolí jsou hluboce zaříznuty do opukových plošin. Ve svazích jsou četné skalní výchozy (skalní sruby, defilé i skalní hřbítky, věže aj.). V severní části území u Velkých Petrovic je nad nárazovým (levým) břehem Metuje vytvořeno vysoké skalní defilé, erozně členěné až na jednotlivé skalní věže. Západněji se na pravobřeží nachází erozní rýha Dědek, která je tektonicky podmíněnou hlubokou a úzkou roklí. Další údaje viz Vítek (1986). Pedologie: Převládajícími půdními typy jsou hnědé půdy a pararendziny (viz Tomášek 1995). Krajinná charakteristika: Krajinářsky vysoce hodnotné, geomorfologicky členité území s lesními porosty na strmých svazích a navazujícími svahovými loukami. Klimatická oblast (Quitt 1971): MT2 Biota: Komplex květnatých bučin, suťových lesů v okolí skalních výchozů a mezofilních ovsíkových svahových luk. Fytogeograficky náleží území do okresu Sudetské mezihoří, do podokresu Polická kotlina. Suťové lesy (L4): Suťové lesy jsou v lokalitě hojně rozšířeny, vyskytují se většinou v návaznosti na skalní výchozy jizerského souvrství. Jejich syntaxonomie zde není zcela dořešena. V jižní části lokality je doloženo Aceri-Carpinetum. Část porostů, zejména na severních svazích a ve stržích, snad patří asociaci Mercuriali-Fraxinetum a v severní části území jsou i menší plochy s dominancí Lunaria rediviva (Lunario-Aceretum). Květnaté bučiny (L5.1): Květnaté bučiny jsou nejrozšířenějším přírodním biotopem v lokalitě. Vytvářejí často přechody k jednotce L4 (jsou rozšířeny i na dosti skeletovitých svazích – obvykle zazemněná suť), problematické je rovněž ohraničení vůči L3.1. Část porostů lze patrně řadit k asociaci Tilio cordatae-Fagetum (výskyt Bromus benekenii, Campanula trachelium, Hepatica nobilis, Cardamine impatiens, Lathyrus vernus aj., příměs Carpinus betulus, Quercus robur, Tilia cordata, silně se však často uplatňuje i Acer pseudoplatanus). Snímkový materiál bučin z území uvádí Klimeš (1982). Dořešit je třeba zejména zařazení některých segmentů na severních svazích, v nichž se vyskytuje Dentaria enneaphyllos. V území je poměrně častá Abies alba, většinou sice jen vtroušená, je zde však i několik porostních skupin s jejím výrazným zastoupením. Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1): Biotopy různě vysokých skalních výchozů jizerského souvrství. Největší výchozy jsou v severní části lokality. Horniny obsahují kolísající obsah karbonátů. V důsledku působení kyselých srážek však bývá substrát na povrchu odvápněný, odvápněná vrstva bývá zřetelně patrná na lomu. Společenstva cévnatých rostlin jsou většinou tvořena běžnějšími druhy, nespecifickými pro danou jednotku (Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis, Geranium robertianum, Polypodium vulgare aj.), jen zřídka se objevuje A. viride. V lokalitě se vyskytují i drobné staré lůmky. Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (S1.5): Jednotka se vyskytuje jen na malých plochách na vyšších skalních výchozech jednotky S1.1, v částečném zástinu porostů jednotky L4. Druhovou garnituru tvoří zejména Lonicera xylosteum, Ribes alpinum, Rosa pendulina a Cotoneaster integerrimus. Mezofilní ovsíkové louky (T1.1): Jednotka je v území zastoupena svahovými loukami různé kvality (v závislosti na způsobu hospodaření v minulosti). Lesní kultury s nepůvodními dřevinami (X9): Podjednotka X9A s převahou Picea abies pokrývá nezanedbatelnou část území, zařazení těchto porostů do lokality je však nutné z důvodu arondace. V některých porostech je přítomno významné zmlazení listnáčů, jinde však nikoliv. Floristicky značně bohaté území s řadou ohrožených druhů (Lunaria rediviva, Lilium martagon, Aconitum variegatum aj.). Fytogeograficky je zde významný např. výskyt Cotoneaster integerrimus, Isopyrum thalictroides, Vincetoxicum hirundinaria či Melica uniflora. Významné druhy fauny: Lokalita je hnízdištěm puštíka obecného (Strix aluco). Významný je bohatý výskyt bezobratlých osídlujících skalní výchozy a zejména prostory v sutích. Vyskytuje se zde řada druhů střevlíků (Carabidae), pavoukovců (Arachnida) a měkkýšů (Mollusca).

4.2 Quality and importance

Lokalita je významná především hojným výskytem prioritního biotopu suťových lesů spolu s biotopy skalních výchozů a rovněž značnou rozlohou květnatých bučin. Z hlediska zastoupení jednotek L4 a S1.1 jde o nejvýznamnější lokalitu na Broumovsku. Dochované bučiny a suťové lesy jsou většinou v dobrém stavu. Značné však je i zastoupení smrkových kultur, starších i mladších. Kvalita svahových luk je celkově průměrná, ale dosti variabilní. Plochy dobře přístupné pro mechanizaci jsou sečené, ale někdy částečně narušené intenzivnějším využíváním v minulosti.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08o
MBi
MD01.02o
LD01.04o
LH04o
MK02.03i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Ekrt L. (2003). H00126BR (Signál) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Hájek A. (1999). Kozínek, Černý les. - Ms. [Floristické škrtací seznamy z let 1993-1999, depon. in: Správa CHKO Broumovsko Police nad Metují]., Hájek A. (2003). H0058BR (Kozínek) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Klimeš L. (1982). Příspěvek k poznání vegetace Kozínku u Hronova. - Pr. Stud.-Přír., Pardubice, 13-14: 91-98., Kovanda M. (1962). Květenné poměry Hejšoviny. – Pr. Mus. Hradec Králové a Pardubice, ser. A: sci.natur., Hradec Králové, 3 (1961): 75-94., Lelek F. (1933). Zvláštnosti květeny našeho kraje. – Od Kladského Pomezí, 10: 109-110, 130-134., Martinec F. (1949). Některé vzácnější rostliny od Kozínka. – Broumovsko, 3: 37., Tomášek M. [red.] (1995). Půdní mapa ČR, 1 : 50 000, list 04-33 Náchod. - Český geologický ústav., Vejlupek M. [red.] (1990). Geologická mapa ČR, 1 : 50 000, list 04-33 Náchod. - Ústřední ústav geologický., Vítek J. (1986). Geomorfologie navrhované Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. - Ms. [Oborový dokument, depon. in: Správa CHKO Broumovsko, Police nad Metují].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Broumovsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kozínek CZ0520507
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY