Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0520508

1.3 Site name

Stárkovské bučiny

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.153889
Latitude:50.538889

2.2 Area [ha]

129.1608

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      10.1759  0.00 
8210  info      0.2685  0.00 
9130  info      72.5195  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N082.00
N090.00
N108.00
N140.00
N150.00
N1664.00
N2022.00
N211.00
N220.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Svahy kuesty táhnoucí se v délce několika kilometrů nad Velkým Dřevíčem, Stárkovem a Studnicí u Jívky. Ekotop: Geologie: Geologický podklad tvoří turonské sedimenty - viz Vejlupek (1990): střední až svrchní turon - jizerské souvrství (vápnité spongilitické prachovce, prachovité pískovce, prachovité slínovce, hlízy vápenců), střední až spodní turon - slínovce a prachovité slínovce nejnižší části jizerského souvrství a svrchní části bělohorského souvrství. Geomorfologie: Lokalita leží v jihozápadní části Polické vrchoviny, jež je součástí Broumovské vrchoviny. Nadmořská výška: 398-677 m. Reliéf: Území má protáhlý tvar podmíněný reliéfem - vnitřní kuesta Polické pánve. Táhlé pásmo příkrých vnějších svahů kuesty je načleněno tektonicky i erozně na několik částí. Morfologii příkrých svahů zvýrazňuje často i hustá frekvence skalních srubů. Gravitačním odsedáním svahu vznikají i rozsáhlé a hluboké skalní rozsedliny, z nichž nejvýznamnější je tzv. Trpasličí rokle u Vysokého kamene nad Stárkovem. Svahoviny tvoří netříděné zvětraliny slínovců včetně příkrých kamenných proudů. Pedologie: Převládajícími půdními typy jsou hnědé půdy, pararendziny a illimerizované půdy (viz Tomášek 1995). Krajinná charakteristika: Příkré lesnaté svahy kuesty. Z krajinářského hlediska jeden z dominantních geomorfologických útvarů Stárkovska. Klimatická oblast (Quitt 1971): MT2, CH7 Biota: Komplex převážně květnatých bučin a lokálně i suťových lesů na kuestě, místy s navazujícími svahovými loukami. Fytogeograficky náleží území do okresu Sudetské mezihoří, do podokresu Polická kotlina. Nejrozšířenějším přírodním biotopem v území jsou květnaté bučiny (L5.1). Protože je výškové rozpětí území skoro 300 m, je určitý rozdíl ve složení společenstev v níže položené jižní části ve srovnání s výše položenou částí severní. Nejsevernější partie se dle současných typologických map počítají již k 5. lesnímu vegetačnímu stupni, jinak se jedná o 4. stupeň (bukový). Některé porosty inklinují k asociaci Tilio cordatae-Fagetum, výskyt sveřepu Benekenova (Bromus benekenii), zvonku kopřivolistého (Campanula trachelium), jaterníku podléšky (Hepatica nobilis), hrachoru jarního (Lathyrus vernus) aj., více než lípa srdčitá (Tilia cordata) je však zastoupen javor klen (Acer pseudoplatanus). Bylo zaznamenáno rovněž Dentario enneaphylli-Fagetum. Jedle bělokorá (Abies alba) se vyskytuje většinou jen vtroušeně, je zde však i několik porostních skupin s jejím výraznějším zastoupením. Acidofilní bučiny (L5.4) jsou zastoupeny pouze na několika místech nad skalními výchozy nebo při hranách svahů, kde dochází k vyluhování bází srážkami – jde patrně o degradovaná stadia květnatých bučin. Suťové lesy (L4) jsou velmi důležitou, i když plošně méně rozsáhlou složkou vegetace lokality. Biotopy se vyskytují většinou v návaznosti na skalní výchozy jizerského souvrství (v mozaice s S1.1), řidčeji v erozních zářezech. Většinu porostů lze patrně řadit do okruhu asociace Mercuriali-Fraxinetum. Místy se vyskytuje kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum). Pod Vysokým kamenem je význačný výskyt tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria). Časté jsou přechody do květnatých bučin, s níž tyto biotopy někdy tvoří mozaiky. Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1) zahrnuje biotopy různě vysokých skalních výchozů jizerského souvrství. Horniny obsahují kolísající obsah karbonátů. V důsledku působení kyselých srážek však bývá substrát na povrchu odvápněný, odvápněná vrstva bývá zřetelně patrná na lomu. Společenstva cévnatých rostlin jsou většinou tvořena běžnějšími druhy, nespecifickými pro danou jednotku - sleziník červený (Asplenium trichomanes), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), kakost smrdutý (Geranium robertianum), osladič obecný (Polypodium vulgare) aj., jen zřídka se objevuje sleziník routička (Asplenium ruta-muraria). Nejvýznamnější lokalitou je Vysoký kámen u Stárkova s výchozy dosahujícími až kolem 30 m výšky, kde lze nalézt značně reprezentativní plochy i s četnými vápnomilnými mechorosty. Byl zde zaznamenán i maloplošný výskyt kostřavy sivé (Festuca pallens), na Broumovsku ojedinělý. Mezofilní ovsíkové louky (T1.1) jsou zastoupeny okrajově v návaznosti na lesní porosty. Louky jsou jen částečně sečené, místy zarůstají náletem dřevin, popř. se v nich šíří i ruderální druhy, především Daucaceae. Vysoké mezofilní až xerofilní křoviny (K3) zahrnují křoviny - slivoň trnka (Prunus spinosa), Crataegus sp., Rosa sect. Caninae, svída krvavá (Cornus sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), ojediněle i skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) - tvořící součást lesních plášťů, hojně jsou rozšířeny též na mezích. Zastoupena jsou i iniciální stadia představovaná jednotlivými keři v neudržovaných loukách. Víceméně přechodná stadia, přerůstající obvykle stromovými dřevinami, se objevují i pod elektrovody. U vyhlídky na Vysokém kameni je vyvinuto maloplošné, snad primární bezlesí se skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus), Rosa dumalis s.l., brslenem evropským (Euonymus europaea), zimolezem obecným (Lonicera xylosteum), které lze interpretovat jako přechod k křovinám skal a drolin s rybízem alpským (S1.5). Významné druhy fauny: Výskyt jestřába lesního (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo), výra velkého (Bubo bubo), sýce rousného (Aegolius funereus). Významný je bohatý výskyt bezobratlých osídlujících skalní výchozy a zejména prostory v sutích. Vyskytuje se zde řada druhů střevlíků (Carabidae), pavoukovců (Arachnida) a měkkýšů (Mollusca).

4.2 Quality and importance

Plošně nejvýznamnější je zde výskyt květnatých bučin, jeden z nejrozsáhlejších v CHKO Broumovsko. Lokalita je významná i zastoupením suťových lesů a štěrkovou vegetací vápnitých skal a drolin. Dochované bučiny a suťové lesy mají různou kvalitu, od velmi kvalitních starých porostů (nejkvalitnější stará, věkově diferencovaná bučina se nachází v blízkosti Vysokého kamene) až po smíšené porosty listnáčů a smrku. Poměrně značné však je i zastoupení smrkových kultur - většinou jde o starší skupiny, v nichž bývá přítomno významné zmlazení listnáčů. Z fytogeografického hlediska je v území významný výskyt skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus), kostřavy sivé (Festuca pallens), tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria). Svahové ovsíkové louky mají střední kvalitu, ale v některých případech degradují v důsledku nedostatečné (nebo žádné) údržby, popř. zarůstají křovinami a náletovými dřevinami.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08o
MBi
LD01.02i
LH04o
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Hájek A. (2000). Vysoký kámen, Strákovské bučiny, Stráň nad Devíčem. - Ms. [Floristické škrtací seznamy z let 1993-2000, depon. in: Správa CHKO Broumovsko Police nad Metují]., Hájek A. (2003). H0057BR - Stárkovské bučiny - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Tomášek M. [red.] (1995). Půdní mapa ČR, 1:50 000, list 04-33 Náchod. - Český geologický ústav., Vejlupek M. [red.] (1990). Geologická mapa ČR, 1:50 000, list 04-33 Náchod. - Ústřední ústav geologický., Vítek J. (1986). Geomorfologie navrhované Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. - Ms. [Oborový dokument, depon. in: Správa CHKO Broumovsko, Police nad Metují].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Broumovsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Stárkovské bučiny CZ0520508
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY