Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0520603

1.3 Site name

Panský vrch

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.326667
Latitude:50.377778

2.2 Area [ha]

69.4091

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      24.3148  0.00 
6430  info      0.9813  0.00 
6510  info      24.5405  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N1041.00
N1141.00
N121.00
N1614.00
N202.00
N211.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex Panský kopec se nachází severně od Olešnice v Orlických horách při hranici s Polskem. Ekotop: Geologie: Převážnou část území tvoří svory staurolitické a dvojslídné albitické, v západní části granodiority až křemenné diority ojediněle také amfibolity. Geomorfologie: Území leží v Orlické oblasti na rozhraní okrsku Orlický hřbet v severní části Deštenské hornatiny celku Orlické hory a okrsku Sedloňovská vrchovina ve východní části Náchodské vrchoviny celku Podorlické pahorkatiny Reliéf: Území se rozkládá na mírně zvlněných jižně a jihozápadně orientovaných svazích hraničního hřebene. Svahy jsou místy značně prudké o expozici až 15° s převýšením přibližně 150 m. Dolní partie svahů zasahují pomístně až do nivy Olešenky. Pedologie: Převládají kambizemě dystrické. Krajinná charakteristika: Území zahrnuje komplex lučních společenstev převážně výsušnějšího charakteru, které jsou v současnosti využívány jako louky a pastviny. Západní části dominuje rozsáhlý porost olšin, který zarůstá pramenný amfiteátr drobné vodoteče. Ve východní části jsou četná prameniště. V dolních partiích svahu se prolínají porosty olšin, náletů a vlhkomilných vysokobylinných společenstev. Při pohledu z protilehlých svahů je v odlesněné části hraničního hřebene nápadný významný krajinný prvek tvořený hvězdicovitým útvarem ze solitérních dřevin, stromořadí a drobných zbytků kamenných snosů. Biota: Převládajícím typem vegetace jsou podhorské a horské smilkové trávníky (sv. Violoin caninae) společně s ovsíkovými mezofilními loukami (as. Poo-Trisetum flavescentis) a okrajově horskými trojštětovými loukami. Na těchto loukách jsou dochovány četné solitérní dřeviny, stromořadí a drobné kamenné snosy. Zejména ve východních otevřených částech svahu jsou relativně četná luční prameniště bez tvorby pěnovců (sv. Epilobio nutantis-Montion fontanae) s drobnými nevápnitými slatiništi (sv. Caricion canescenti-nigrae) a porosty mezotrofních až eutrofních ostřic (sv. Magno-Caricion gracilis). V pramenném amfiteátru drobné vodoteče v západní části se prolínají jasanovo-olšové luhy a horské olšiny s olší šedou (sv. Alnenion incanae). V části zasahující do nivy Olešenky a na podmáčených místech zejména v dolních partiích svahu jsou přítomna vlhká tužebníková lada (sv. Calthion palustris) a vlhké pcháčové louky (as. Cirsietum rivularis, Scirpetum sylvaticii). Převážná část ovsíkových mezofilních luk, kde probíhá pastva inklinuje k poháňkovým pastvinám (sv. Cynosurion cristati). Luční společenstva mají nevyrovnaný charakter. Zejména horní partie svahu jeví značnou degradaci, jedná se z velké části o druhově ochuzené a ruderalizované porosty. Pouze menší luční enklávy, okraje, meze apod. jsou relativně zachovalé a druhově bohaté. Podrobnější floristický výzkum zde prováděn nebyl, ale vedle běžnějších ohrožených druhů vlhkých luk lze v četných prameništích vzhledem k zachovalosti území předpokládat výskyt zdrojjovek (Montia sp.), které se roztroušeně vyskytují v Orlických horách. Ze silně ohrožených druhů živočichů se na lokalitě vyskytují chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix coturnix). Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují modrásci Maculinea sp. Dále byl zaznamenán čáp černý (Ciconia nigra) – pravděpodobně přímo na lokalitě nehnízdí, ale využívá ji jako potravní teritorium, datel černý (Dryacopus martius), včelojed lesní (Pernis apivorus), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a netopýři velký a černý (Myotis myotis, Barbastella barbastellus).

4.2 Quality and importance

Podhorské a horské smilkové trávníky na Panském kopci jsou největším celkem tohoto typu společenstva v celých Orlických horách. Vzhledem k občasné extenzivní pastvě ovcí se udržují v poměrně zachovalém stavu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
HA04.03i
MA10.02i
MK02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

GERŽA, M. (2007). <i>Lokality soustavy Natura 2000 Panský vrch – botanický průzkum.</i>. 15 s. Archivuje Správa CHKO Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou., GERŽA, M. (2010). Lokality soustavy Natura 2000 v Orlických horách. Část 3. <i>Panorama</i>. 18, s. 33-38., PAVEL, V. (2005). <i>Inventarizační ornitologický průzkum lokality Panský vrch – lokalita soustavy NATURA 2000</i>. 20 s. Archivuje Správa CHKO Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0999.43

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Orlické hory*99.43

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Panský vrch CZ0520603
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY