Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0523002

1.3 Site name

Hluboký Kovač

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2013-11
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.451667
Latitude:50.384722

2.2 Area [ha]

8.7575

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    50  500  adults   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0645.00
N0718.00
N0814.00
N150.00
N1622.00
N201.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník Hluboký Kovač se nachází jihozápadně od obce Kovač. Ekotop: Jedná se o rybník v převážně rovinatém, místy zvlněném terénu, na okraji převážně listnatého, místy smíšeného lesa. Nadmořská výška lokality je přibližně 268 m n. m. Geomorfologie – Dle regionálního členění reliéfu (Demek 1987) se zájmová oblast nachází v provincii Česká Vysočina, soustavě Česká tabule, podsoustavě Severočeská tabule, celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina a okrsku Jičínská kotlina. Geologie a pedologie – Strukturně denudační sníženina Jičínské kotliny je tvořena turonskými písčitými slínovci, slínovci a vápnitými jílovci s ojedinělými proniky třetihorních vulkanitů. Dno sníženiny tvoří místy kryté spraše. Klimatologie – Území náleží podle klimatické rajonizace do klimatického regionu MT11 mírně teplá oblast (Quitt 1975). Biota: Největší část lokality zabírá samotný rybník, který je hojně pokryt vodní vegetací úzkolistých rdestů. Nejrozsáhlejší plochy s porostem úzkolistých rdestů se nacházejí zejména v zadní části rybníka. Vyskytuje se zde rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides), dále rdest maličký (Potamogeton pusillus) a rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus). Přítomny jsou dále hvězdoš (Callitriche sp.), žabník jitrocelovitý (Alisma plantago-aquatica), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) a okřehek menší (Lemna minor), který spíše dominuje v přítokovém kanálu. Vodní plocha je lemována břehovými porosty, které tvoří mozaiku různých typů porostů. V keřových porostech dominuje vrba popelavá (Salix cinerea). V části rybníka u přítoku je převažující dřevinou olše lepkavá (Alnus glutinosa). Podrost je tvořen mokřadními rostlinami, z nichž jsou mnohé zařazeny na červený seznam, např. řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca), svízel prodloužený (Galium elongatum), pomněnka bahenní pravá (Myosotis palustris subsp. palustris). Přítomny jsou občas i různé druhy ostřic, zejména je nutno zdůraznit výskyt ohrožené ostřice vyvýšené (Carex elata), z dalších typických druhů lze jmenovat ostřici prodlouženou (Carex elongata), vrbinu obecnou (Lysimachia vulgaris), netýkavku nedůtklivou (Impatiens noli-tangere), lilek potměchuť (Solanum dulcamara) a jiné. Obojživelníci se rozmnožují v mělkých partiích rybníka, zejména v jeho západní části. Kromě předmětu ochrany kuňky ohnivé (Bombina bombina) se vyskytují ropucha obecná (Bufo bufo) a rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan ostronosý (Rana arvalis). Menší zastoupení mají také ocasatí obojživelníci – čolek velký (Triturus cristaus) a čolek obecný (Triturus vulgaris). Z plazů byla zjištěna ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). Negativní vliv na populace batrachofauny a herpetofauny má i zvýšený výskyt prasete divokého (Sus scrofa), které představuje významného predátora. Dále byl zaznamenán výskyt těchto ptáků - čírka modrá (Anas querquedula), kachna divoká (Anas platyrhynchos), labuť velká (Cygnus olor), lyska černá (Fulica atra), polák chocholačka (Aythya fuligula), rákosník (Acrocephalus sp.), sojka obecná (Garrulus glandarius), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), budníček menší (Phylloscopus collybita), káně lesní (Buteo buteo), strakapoud velký (Dendrocopus major), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), červenka obecná (Erithacus rubecula), sýček obecný (Athene noctua), špaček obecný (Sturnus vulgaris).

4.2 Quality and importance

Stabilní populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF01i
LK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

DEMEK, J. (ed.) et al. (1987). <i>Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon České socialistické republiky</i>. Vydání 1. Praha: Academia nakladatelství Československé akademie věd. 584 s., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2., QUITT, E. (1971). Klimatické oblasti Československa. <i>Studia geographica</i>. 16, s. 1-73. ISSN 0587-1247., QUITT, E. (1975). <i>Mapa klimatických oblastí ČSR: 1 : 500 000</i>. Brno: Geografický ústav ČSAV. -., ZAPLETAL, J.; SCHEJBAL, J.; LEŽÍKOVÁ, K. (2013). <i>Plán péče o přírodní památku Hluboký Kovač: na období (2013 – 2033) na 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu</i>. 30 s. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Hluboký Kovač=100.00
CZ05Hluboký Kovač*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hluboký Kovač CZ0523002
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY