Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0523007

1.3 Site name

Dědina u Dobrušky

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2014-05
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.173056
Latitude:50.271667

2.2 Area [ha]

8.0335

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio          DD 
F1096Lampetra planeri          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0626.00
N101.00
N144.00
N155.00
N1660.00
N200.00
N212.00
N220.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází v návaznosti na místní část Mělčany města Dobruška. Tok řeky Dědiny s dobře vyvinutými břehovými porosty mezi Mělčany a Podbřezím. Ekotop: Geologie: Z regionálního geologického hlediska se zájmové území nachází v bystřické litofaciální oblasti při východním okraji České křídové pánve. Je budováno svrchnokřídovými, převážně zakrytými kvarterními terasovými sedimenty říčky Dědiny a v menší míře deluviálními hlínami. Horniny středního turonu jsou zastoupeny především slínovci a spongilitickými slínovci světle šedých až šedých barev s deskovitou odlučností. Budují dno a svahy údolí říčky Dědiny. Jejich uložení je přibližně horizontální a jejich mocnost ve dně údolí je cca 26 m. Při povrchu zvětrávají do několik metrů mocného jílovitého eluvia s postupně (do hloubky) přibývajícím podílem nezvětralých úlomků. Území je součástí bioregionu č. 1.9 Cidlinsko-Chrudimského, jeho východní části 1.9a (Culek a kol. ed., 1995), spadá do rozsáhlé přechodné a nereprezentativní zóny při hranici s bioregionem 1.69 Orlickohorským a 1.10 Třebechovického. Převažuje slabě teplomilná biota ve 3. dubobukovém vegetačním stupni. Biota: Rybí společenství je možné charakterizovat jako typ Salmo-Thymallus s převahou reofilních druhů a menším zastoupením eurytopních druhů (okoun, plotice). Z hlediska ekologicko-reprodukčních skupin převažují litofilové (speleofilové) a psamofilové, kteří jako výtěrový podklad vyžadují písek, štěrk nebo kameny, případně kořeny pobřežních dřevin. Podvodní kořenové systémy dřevin břehového vegetačního doprovodu poskytují kromě výtěrového substrátu také značnou úkrytovou kapacitu, která slouží i jako ochrana před rybožravými predátory. Fytolitofilové (též indiferenti) jako je okoun a plotice se dostávají do potoka nejspíše migrací vodními cestami z napojených rybníků v povodí. Na lokalitě se vyskytuje mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio) a vydra říční (Lutra lutra).

4.2 Quality and importance

Tok Dědiny se nachází v přírodě blízkém až přirozeném stavu, s místním ohrázováním a zpevněním kameny, charakteristický je profil s proměnnou morfologií koryta (střídání torrentilních úseků s drsným kamenným dnem a peřejkami a klidných úseků s tůněmi a meandry). Velmi silné populace mihule potoční (120ks/km toku), vranky obecné (1580 až 3680 ks/km toku) a vydry říční.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF02.03i
MH01.08i
HJ02.01.01i
HJ02.05.02i
HJ03.02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ020.01
CZ0486.36
CZ0516.46

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Skalecký háj*0.01
CZ04Dědina u Dobrušky*86.36
CZ05Skalecký háj*2.82
CZ05Dědina u Dobrušky*13.64

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dědina u Dobrušky CZ0523007
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY