Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0523264

1.3 Site name

Bystřice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-11
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.681111
Latitude:50.284167

2.2 Area [ha]

27.8327

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1032Unio crassus    2000  10000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0612.00
N074.00
N086.00
N102.00
N1425.00
N1512.00
N1635.00
N201.00
N212.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Říčka Bystřice (přítok Cidliny) mezi Březovicemi a Boharyní, asi 12 km SZ od Hradce Králové, vlastní EVL tvoří koryto vodního toku a navazující břehy. Ekotop: Geomorfologie: dle regionálního členění reliéfu (Demek 2006) se zájmová oblast nachází v provincii Česká Vysočina, subprovincii Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Východolabská tabule, střední části podcelku Cidlinská tabule a okrsku Nechanická tabule. Nechanická tabule je plochá tabule v povodí řeky Bystřice. Geologie a pedologie: jedná se o slabě rozčleněný erozně akumulační až erozně denundační reliéf staropleistocenních a středopleistocenních říčních teras a údolní nivy Bystřice se strukturně denundačními plošinami a sprašovými pokryvy a závějemi. Hydrologie: řeka Bystřice (číslo hlavního povodí 1-04-03-001) je tokem III. řádu. Pramení asi 1 km severovýchodně od Vidonic východně od Nové Paky v nadmořské výšce 495m n. m. Řeka Bystřice ústí v Chlumci nad Cidlinou do řeky Cidliny v nadmořské výšce 213m n. m. Délka toku je cca 62,8 km, plocha povodí 379,4 km2 (Vlček et al. 1984). S výjimkou horního toku protéká Bystřice odlesněnou krajinou. Klimatologie: Území náleží podle klimatické rajonizace do klimatického regionu T2 (Oblast teplá, podoblast mírně vlhká, okrsek pahorkatinný, mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou). Reliéf: Bystřice je pahorkatinný tok, vlévající se zleva do řeky Cidliny, zájmová lokalita se nachází v nadmořské výšce od 240 do 280 m n. m. Krajinná charakteristika: zájmové území se nachází ve střední části toku Bystřice. Zájmovou lokalitu tvoří koryto této řeky, konkrétně úsek od mostu v obci Boharyně (16,0 ř.km) po most v obci Svatogotthardská Lhota (41,7 ř.km). Bystřice je z větší části zregulovaný tok, protékající intenzivně zemědělsky využívanou, až na menší výjimky odlesněnou krajinou. Koryto Bystřice je ve sledovaném úseku široké asi 3 – 8 m, v převážné části zájmové lokality se jedná o prohrábky (chrakter přirozeného koryta), směrová regulace bývá na mnoha místech již rozvolněna, jednotlivě se nacházejí břehové nátrže, kde je břeh převážně hlinitý a začínají se tvořit tůně. Tím vznikají nové habitaty v jinak celkem uniformním toku. Dno je hlinité, místy se štěrkopísčitými lavicemi, při březích se ukládá jemné bahno a detrit. V místech s rychlejším proudem může být dno místy štěrkovité až kamenité. Bystřice byla regulována v 60. letech 20. století, je propojena řadou náhonů a melioračních příkopů. Celé území již od 15. století bylo systematicky meliorováno a vysoušeno. Biota: Podél Bystřice se nacházejí v převážné většině louky. I když byly z větší části pozměněny v důsledku změny vodního režimu a obhospodařování (v 70. – 90. letech i různé stupně meliorace vč. biologické a dosevů), mají velký vliv na kvalitu břehových porostů a vody. V těch úsecích toku, kde se nacházejí kvalitní luční společenstva s výskytem psárkových luk, se v Bystřici a jejich přítocích nachází i makrofytní vegetace. Tam, kde byly louky přeměněny až na ovsíkové louky, nebo se nachází orná půda, se tato vegetace nenachází. Taktéž se jedná i o úseky, které byly napřímeny a značně prohloubeny a je zde tím pádem vyšší rychlost protékající vody. Vegetace břehových porostů je ovlivněna jednak charakterem toku říčky Bystřice, která je místy velmi mělká nebo (v místech nad splavy) hlubší a velmi zvolna tekoucí, a jednak okolními porosty a dále přítomností stromového patra. Na místech v sousedství listnatých lesů jsou břehové porosty pestřejší a jsou více přítomny další druhy listnatých lesů. Břehové porosty mezi polními kulturami jsou naopak tvořeny hojně nitrofilními druhy; v případě nepřítomnosti stromového patra jsou to zpravidla fragmenty porostů rákosu či chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), doprovázené kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), ojediněle též devětsilem lékařským (Petasites hybridus). Většina toku má ale vyvinuté břehové porosty tvořené především olší lepkavou (Alnus glutinosa) a směsí dalších vlhkomilných dřevin, jako je například jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), olše šedá (Alnus incana), vrba křehká (Salix fragilis), vrba bílá (Salix alba). V těchto úsecích jsou většinou přítomny i některé lesní druhy, například lipnice hajní (Poa nemoralis), kostřava obrovská (Festuca gigantea), občas též válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina). Po celém toku se vyskytuje roztroušeně až hojně několik druhů charakteristických pro břehové porosty: opletník plotní (Calystegia sepium), pýrovník psí (Elymus caninus), krabilice hlíznatá (Chaerophyllum bulbosum), chmel (Humulus lulupus), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum). V roce 2010 byl proveden poslední průzkum vodní malakofauny na území EVL Bystřice. Velevrub malířský (Unio pictorum) zjištěný v dolním úseku Bystřice patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený. Ve srovnání s předchozími průzkumy je zajímavá rychlá invaze nepůvodního druhu písečníka Potamopyrgus antipodarum, který při průzkumech publikovaných v práci Beran (2004) zjištěn nebyl a při pozdějších byl zjištěn pouze na jediné lokalitě. Obdobně je tomu u severoamerické levatky Physella acuta, která byla v Bystřici nalezena až v roce 2010. Průzkum velevruba tupého (Unio crassus) potvrdil jeho výskyt na celém území EVL a také nad EVL. Výskyt je početný zhruba v úseku mezi Třesovicemi a Jeřicemi. V tomto úseku lze odhadovat hustotu populace na min. 1 jedinec na 1 m toku. Lze předpokládat, že dochází ke zvyšování početnosti tohoto druhu. Celkově se populace zdá být početná a perspektivní. Dále bylo v roce 2010 v rámci jednorázového průzkumu se zaměřením na výskyt vodních bezobratlých živočichů potvrzeno celkem 55 druhů. Průzkum prokázal silný výskyt populací larev jepic a chrostíků (Ephemeroptera, Trichoptera) a pošvatek (Leuctra). Bohatá byla i přítomnost vodních brouků (Elmis, Hydraena, Limnius a Orectochilus) a larev dvoukřídlého hmyzu pakomárů (Chironomidae). V dolních úsecích toku byly potvrzany druhy, které signalizují určité organické znečištění ve vodě jako např. nítěnky - Oligochaeta (Tubifex, Limnodrilus či Nais).

4.2 Quality and importance

Bystřice patří mezi několik vodních toků v České republice, kde doposud přežívá prosperující populace ohroženého mlže velevruba tupého (Unio crassus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03o
MA07o
MA08o
LH01.08o
MJ02.03i
LJ03.02.01i
MK01.01o
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

<i>Povodí Labe</i> [online]. Hradec Králové: Povodí Labe, státní podnik, 2009 [cit. ]. <i>Plán oblasti povodí Horního a středního Labe</i> [online]. Dostupné online <<a href = "http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov/files/navrhpop/WEB/index.html">http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov/files/navrhpop/WEB/index.html</a>>., BERAN, L. (1993). Vyhynou v našich vodách mlži. <i>Ochrana přírody</i>. 67, 10, s. 301-304. ISSN 1210-258X., BERAN, L. (1998). <i>Vodní měkkýši ČR</i>. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim. 113 s. ISBN 809024694X., BERAN, L. (2000). Velevrub tupý (Unio crassus). <i>Ochrana přírody</i>. 55, 7, s. 208-209. ISSN 1210-258X., BERAN, L. (2002). <i>Vodní měkkýši České republiky - rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam</i>. Uherské Hradiště: Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10. 258 s., BERAN, L. (2003). <i>Monitoring populace velevruba tupého (Unio crassus) v ČR</i>. 5 s. Zpráva. Manuskript. Archivuje Sekce dokumentace přírody a krajiny AOPK ČR., BERAN, L. (2004). Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Bystřice (východní Čechy, Česká republika). <i>Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie</i>. 11, s. 97-101., BERAN, L. (2005). <i>Návrh monitorovacího plánu populace velevruba tupého (Unio crassus) v ČR</i>. 5 s. Zpráva. Manuskript. Archivuje Sekce dokumentace přírody a krajiny AOPK ČR., BERAN, L. (2010). <i>Vodní měkkýši EVL Bystřice, stav populace velevruba tupého a návrh opatření</i>. Manuskript, depon. Rychnov n. Kn.: AOPK ČR. 10 s. Zpráva., DEMEK, J.; MACKOVČIN, P. (eds.) et al. (2006). <i>Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR</i>. Vydání II. Brno: AOPK ČR. 582 s., 1 CD. ISBN 80-86064-99-9., DUCHÁČEK, M. (2010). <i>Botanický průzkum lokality Bystřice (v úseku mezi obcemi Březovice – Sadová)</i>. 11 s. Zpráva. Archivuje Správa CHKO Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou., HÁKOVÁ, A.; KLAUDISOVÁ, A.; SÁDLO, J. (eds.) (2004). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. <i>PLANETA</i>. XII, 3, s. 1-132. 1213-3393., Metodika č. 14 odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (2008). <i>Věstník Ministerstva životního prostředí</i>. XVIII, 11, s. 1-21. ISSN 0862-9013., PETŘÍČEK, V. et al. (1999). <i>Péče o chráněná území: I. Nelesní společenstva</i>. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 451 s. ISBN 80-860-6442-5., QUITT, E. (1975). <i>Mapa klimatických oblastí ČSR: 1 : 500 000</i>. Brno: Geografický ústav ČSAV. -., SLAVÍKOVÁ, A. et al. (2010). <i>Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR</i>. MŽP, Praha. 14 s., Šindlar s.r.o., Hradec Králové (2009). <i>Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách : Zjednodušená metodika určená k podpoře činnosti AOPK ČR v oblasti hodnocení zásahů do vodních toků a údolních niv</i>. 18 s. Zpráva., ŠOLTYSOVÁ, L. (2010). <i>Botanický průzkum EVL Bystřice, část Boharyně – Sadová</i>. Manuskript, depon. Rychnov n. Kn.: AOPK ČR. 18 s. Zpráva., VLČEK, V. (1984). <i>Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže</i>. Praha: Academia. 315 s., VOJTÁSEK, S. (2010). <i>Bystřice - biologický průzkum. Společenstvo vodních bezobratlých – makrozobentos</i>. Manuskript, depon. Rychnov n. Kn.: AOPK ČR. 12 s. Zpráva.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Bystřice=100.00
CZ05Bystřice*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bystřice CZ0523264
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY