Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0523265

1.3 Site name

Červená Třemešná - rybník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.648889
Latitude:50.402778

2.2 Area [ha]

9.4239

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10  50  adults   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N078.00
N1535.00
N2052.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník se nachází v katastrálním území Červená Třemešná na SV okraji lesa, severně od obce. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří spodnoturonské a středoturonské písčité slínovce. Geomorfologie: Dle regionálního členění reliéfu se zájmová oblast nachází v provincii Česká vysočina, soustavě Česká tabule, v jižní části oblasti Severočeská tabule konkrétně v podcelku Jičínské pahorkatiny v okrsku Miletínský úval (část Bělohradské pahorkatiny). Reliéf je tvořen brachysynklinální sníženinou směru ZSZ – VJV na spodnoturonských na středoturonských písčitých slínovcích a slínovcích, s ploše pahorkatinám erozně akumulačním dnem charakterizovaným plošinami staropleistocenních a středopleistocenních teras řek Javorky, Bystřice a Trotiny, širokých údolních niv, mírných svahů, erozních kotlinek, denudačních odlehlíků a místy drobných neovulkanických suků. Reliéf: Mírně zvlněný, slabě skloněný k severozápadu, nadmořská výška 340-350 m n. m. Pedologie: Oblast Hořického hřbetu charakterizují silně kyselé kambizemě. Hydrologie: V ploše EVL jsou situovány dvě vodoteče o celkové délce 650 m. Páteřním tokem je bezejmenný levostranný přítok Červeného potoka o celkové délce 1430 m, přičemž v EVL se nachází úsek v km 0,000 – 0,430 m. Na uvedené vodoteči je situován v km 0,340 – 0,420 rybník Oujezd. Plocha povodí k profilu hráze je přibližně 0,5 km2. Další vodotečí je Červený potok, který zde pramení. Délka úseku toku v EVL je přibližně 220 m. Krajinná charakteristika: EVL Rybník Červená Třemešná je situován 500 m východně od silnice Červená Třemešná - Vidoň, 1 km severně od obce Červená Třemešná (katastrální území Červená Třemešná). Rybník je přibližně tvaru rovnostranného trojúhelníku o rozloze 0,3 ha. Lokalita se nachází v nadmořské výšce od 346 do 348 m n. m. Okolí tvoří smrkový až smíšený les se zastoupením melioračních dřevin, ze severní strany pak lokalita přechází v pás travin a pole. Biota: Botanika - V lokalitě se nachází rybník s bohatou vodní, obojživelnou a litorální vegetací s dobře vyvinutým litorálem s výskytem řady druhů zařazených do Červeného seznamu jako druhy ohrožené (C3) nebo vzácné, vyžadující pozornost (C4). Celá plocha rybníka je značně zarostlá emerzní i submerzní vegetací. Dominují porosty rákosu obecného (Phragmites australis) a orobince úzkolistého (Typha angustifolia), dále zde roste chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), halucha vodní (Oenanthe aquatica), rdest světlý (Potamogeton lucens), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), několik druhů ostřic a sítin. Za rybníkem se nacházejí vrbiny (vrba nachová, Salix purpurea, patrně vysázená), vlhké porosty podél potůčku a vlhká lada s pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum) a kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Hráz rybníka, podobně jako severovýchodní okraj lokality je tvořena nitrofilní vegetací s kopřivami a dalšími běžnými druhy. Druhově chudá, suchá stráňka u rybníka je porostlá válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) a spolu s trnkou (Prunus spinosa) jsou příčinou nízké druhové diverzity. Les je tvořen starší smrkovou kulturou, bylinné patro je překvapivě pestré a pokryvné. Příčinou je alkalické podloží (opuky, slíny), které pufruje kyselý humus vznikající z jehličí. Stromové patro je tvořeno smrkem, pouze ojediněle je vtroušen dub letní (Quercus robur). Podél potoka z rybníčka je vlhčí liniový porost tvořený jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a olší lepkavou (Alnus glutinosa). Dále se zde nachází kulturní louka bez významnějších druhů, patrně kdysi osetá jetelotravní směsí. Vlhký remízek je porostlý směsí dřevin olše lepkavé (Alnus glutinosa), olše šedé (Alnus incana), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), na okraji roste také vrba pětimužná (Salix pentandra). Potok zde vytváří tůňky se stojatou vodou, kde roste sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum), ostřice latnatá (Carex paniculata) nebo okřehek menší (Lemna minor). Zoologie - Rybník osídluje silná populace kuňky ohnivé (Bombina bombina). Na Hořicku jsou takto početné populace už pouze na rybnících Bahník a Zákopský u Byšiček. Dále je lokalita významná pro populaci čolka velkého (Triturus cristatus). Z dalších druhů se zde ještě hojně vyskytuje rosnička zelená (Hyla arborea), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), méně častá pak je ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria) a konečně nejméně početný zde je až v roce 2003 nově objevený skokan zelený (Rana kl. esculenta). Dále je lokalita významná pro užovku obojkovou (Natrix natrix), přičemž na březích a hlavně okraji lesa sousedícím s rybníkem se ještě vyskytuje slepýš křehký (Anguis fragilis) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Ze vzácnějších druhů vážek zde byl kromě vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) zaznamenán výskyt šídla lučního (Brachytron pratense) a vážky tmavé (Sympetrum danae), ale i šídlatky tmavé (Lestes dryas) a šidélka kopovitého (Coenagrion hastulatum). Také z ornitologického pohledu je lokalita zajímavá, neboť je každoročně obývána párem potápky malé (Tachybaptus ruficollis). V okolních lesích se nepravidelně vyskytuje i kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a jestřáb lesní (Accipiter gentilis).

4.2 Quality and importance

Tato nádrž má nadregionální význam pro obojživelníky, zejména pro populaci čolka velkého (Triturus cristatus) a kuňky ohnivé (Bombina bombina). Z dalších druhů se zde ještě hojně vyskytuje rosnička zelená (Hyla arborea, silně ohrožený druh), čolek obecný (Triturus vulgaris, silně ohrožený druh), méně častá pak je ropucha obecná (Bufo bufo, ohrožený druh) a skokan hnědý (Rana temporaria - obecně chráněn zákonem ČNR č. 114/92 Sb.) a konečně nejméně početný zde je až v roce 2003 nově objevený skokan zelený (Rana kl. esculenta, silně ohrožený druh). Dále je lokalita významná pro užovku obojkovou (Natrix natrix, ohrožený druh), přičemž na březích a hlavně okraji lesa sousedícím s rybníkem se ještě vyskytuje slepýš křehký (Anguis fragilis, silně ohrožený druh) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara, silně ohrožený druh).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA07i
MF01i
MF06i
MH07o
MJ02.05i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

ČÍP, D. (2010). <i>Batrachologický průzkum EVL CZ0523265 Červená Třemešná - rybník</i>. 5 s. Archivuje Správa CHKO Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou., DEMEK, J.; MACKOVČIN, P. (eds.) et al. (2006). <i>Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR</i>. Vydání II. Brno: AOPK ČR. 582 s., 1 CD. ISBN 80-86064-99-9., DUCHÁČEK, M. (2010). <i>Botanický průzkum lokality Červená Třemešná – rybník „Oujezd"</i>. 16 s. Zpráva. Archivuje Správa CHKO Orlické hory., FLETTERS, J.; ŘÍHOVÁ, J.; ZAPLETAL, J. (2010). <i>Plán péče o přírodní památku Červená Třemešná – rybník na období (2011-2026) na období 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu</i>. ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové. 35 s. Plán péče o MZCHÚ., HÁKOVÁ, A.; KLAUDISOVÁ, A.; SÁDLO, J. (eds.) (2004). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. <i>PLANETA</i>. XII, 3, s. 1-132. 1213-3393., MÍCHAL, I.; PETŘÍČEK, V. et al. (1999). <i>Péče o chráněná území II. Lesní společenstva</i>. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 713 s. ISBN 80-860-6414-X., MIKÁTOVÁ, B.; VLAŠÍN, M. (2002). <i>Ochrana obojživelníků</i>. Brno: EkoCentrum. 137 s. ISBN 80-902203-9-8., NEUHÄUSLOVÁ, Z. et al. (1998). <i>Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky: Textová část</i>. Vydání 1. Praha: Academia. 341 s., Příloha Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. ISBN 80-200-0687-7., PETŘÍČEK, V. et al. (1999). <i>Péče o chráněná území: I. Nelesní společenstva</i>. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 451 s. ISBN 80-860-6442-5., QUITT, E. (1975). <i>Mapa klimatických oblastí ČSR: 1 : 500 000</i>. Brno: Geografický ústav ČSAV. -., VLČEK, V. (1984). <i>Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže</i>. Praha: Academia. 315 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Červená Třemešná - rybník=100.00
CZ05Červená Třemešná - rybník*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní památku Červená Třemešná - rybník
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY