Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0523266

1.3 Site name

Slatinná louka u Roudničky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.836111
Latitude:50.171944

2.2 Area [ha]

29.7161

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1014Vertigo angustior    20  30   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0750.00
N089.00
N1037.00
N140.00
N150.00
N161.00
N200.00
N213.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území leží v nadmořské výšce cca 230 m v plochém úvalu jižně od Zámečku mezi západní částí Nového Hradce Králové a Roudničkou. Na potoce Biřička jsou čtyři průtočné rybníky, z nichž Datlík a Roudnička jsou součástí EVL. Oba rybníky jsou provázeny rákosinami a vlhkými loukami, v prostoru mezi nimi je z části uměle vysázený remíz. Pod hrází Datlíka je rozpadající se soustava menších sádkových nádrží. Ekotop: Z geomorfologického hlediska (DEMEK 1987) území patří do provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule. Geologie: Podkladem v EVL Slatinná louka u Roudničky sou holocenní říční písčité až hlinité naplaveniny překryté nivními půdami (fluvizemí typickou). Okraje jsou již na svrchnokřídových sedimentech (vápnitých jílovcích až slínovcích) březenského souvrství, s pokryvem středně těžké černice typické a gleje typického. Na okrajích území se nachází kambizem arenická. EVL patří do teplé klimatické oblasti, podoblasti T2, která je charakterizována dlouhým teplým suchým létem a krátkou mírně teplou suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodné jarní a podzimní období je velmi krátké, jaro a podzim teplé až mírně teplé (QUITT 1971). Biota: Obnažené plochy na březích rybníků navazujících na EVL, osídlila po jejich odbahnění společenstva svazů Oenanthion aquaticae, Eleocharition soloniensis, na které navazují porosty vysokých ostřic (svaz Magnocaricion elatae) a rákosiny eutrofních stojatých vod (svaz Phragmition communis). Mezi rybníky Roudnička a Datlík se zachovaly v mozaice s bezkolencovými loukami fragmenty slatinných luk (svaz Caricion davallianae). Rákosiny rybníka Roudnička přecházejí ve směru k rybníku Datlík v rozsáhlé porosty bultovitých ostřic (Carex appropinquata, Carex paniculata). Tento porost je pozvolna vystřídán mozaikou slatinných a bezkolencových luk s výskytem řady vzácných druhů rostlin,např. ostřice Davallova (Carex davalliana), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ostřice blešní (Carex pulicaris), tolije bahenní (Parnassia palustris), česnek hranatý (Allium angulosum). Výskyt posledních tří jmenovaných druhů nebyl ověřen v roce 2014, ale jejich přítomnost na lokalitě je velmi pravděpodobná. Fragmenty slatinných luk s ostřicí Carex pulicaris z této lokality uvádí již Válek (1948). V rybnících Roudnička a Datlík se intenzivně rybářsky hospodařilo a v současné době jsou ve vodě zastoupeny jen běžné druhy rostlin indikujících vysokou trofii. Na obou rybnících se vyskytuje škeble rybničná (Anodonta cygnaea). Původně se zde vyskytovalo široké spektrum obojživelníků, které bylo z větší části pro oba rybníky společné. V současné době se na obou rybnících vyskytuje skokan zelený (Rana esculenta) a skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Rozmnožuje se zde zbytková populace ropuchy obecné (Bufo bufo). Na okraji louky u Roudničky se u cesty se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), zejména na rybníky je vázán výskyt užovky obojkové (Natrix natrix). Louky jsou i místem výskytu a lovištěm ropuchy obecné (Bufo bufo). Louka u rybníku Roudnička je významnou lokalitou vrkoče útlého (Vertigo angustior); příznivý chemismus substrátu umožnil rozvoj heliofilních druhů, v nichž Vertigo angustior patří mezi dominantní druhy.

4.2 Quality and importance

Významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior); příznivý chemismus substrátu umožnil rozvoj heliofilních druhů, v nichž Vertigo angustior patří mezi dominantní druhy. Lokalita je důležitým biocentrem v zemědělské krajině.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i
LK02i
LK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

DEMEK, J. (ed.) et al. (1987). <i>Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon České socialistické republiky</i>. Vydání 1. Praha: Academia nakladatelství Československé akademie věd. 584 s., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2., PRAUSOVÁ, R. (2014). <i>Plán péče o PP Roudnička a Datlík na období 2015 – 2024 Listopad</i>. 49 s. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje., PRAUSOVÁ, R. et al. (2004). <i>PP Roudnička a Datlík a její ochranné pásmo navrhované k přehlášení na období 2005 - 2014</i>. 43 s., QUITT, E. (1971). Klimatické oblasti Československa. <i>Studia geographica</i>. 16, s. 1-73. ISSN 0587-1247., VÁLEK, B. (1948). Caricetum davallianae bohemicum (Klika) v severovýchodních Čechách. –. <i>Spisy Přírod. Klubu Sv. Čech, Hradec Králové</i>. 1, 1 - 47.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Roudnička a Datlík=100.00
CZ05Roudnička a Datlík*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Slatinná louka u Roudničky CZ0523266
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY