Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0523268

1.3 Site name

Dubno - Česká Skalice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.070556
Latitude:50.403889

2.2 Area [ha]

66.0716

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      4.8092  0.00 
9170  info      23.0826  0.00 
91E0  info      26.0433  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10  100  adults   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N075.00
N080.00
N109.00
N121.00
N141.00
N151.00
N1673.00
N203.00
N211.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní porost, louky a rybník u železniční trati severně od přehradní nádrže Rozkoš, cca 2 km severovýchodně od České Skalice. Ekotop: Geologie: Patrný je výskyt sedimentů spodního turonu, zejména slabě glaukonických písčitých slínovců, místy s kvartérními říčními sedimenty, svahovými a sprašovými hlínami. Geomorfologie: Lokalita se nachází na pomezí Českoskalické a Novoměstské tabule v blízkosti nádrže Rozkoš. Reliéf: Lokalita se rozkládá v rovinatém až mírně zvlněném území, nelesní část leží v nadmořské výšce 284-296 m n. m. Na severovýchodě se mírnými svahy zvedá plochý kopec do výšky cca 308 m n. m. Pedologie: Pararendziny s různým stupněm oglejení v hlubších horizontech a luvické pseudogleje. Krajinná charakteristika: Samostatný komplex uzavřeného lesa a luk v otevřené kulturní krajině, v těsném sousedství je Zlíčský rybník. Klimatická oblast: MT9. Biota: Zhruba 2/3 území na V zaujímají údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A) s dominancí jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Ze Z strany na ně navazuje biotop hercynských dubohabřin (L3.1) přecházející v jasanovo-olšový luh s menšími fragmenty biotopů vytvořených nebo silně ovlivněných člověkem. Na SZ stranu lesního komplexu navazují luční společenstva. Jde o druhově bohaté střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9), ve vlhčích částech (na S) přecházející v rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1) a vegetaci vysokých ostřic (M1.7). Biotop mezofilní ovsíkové louky (T1.1) je zastoupen minimálně s patrnými přechody k pcháčovým a bezkolencovým loukám (T1.5, T1.9). Monocenózní porosty rákosin eutrofních stojatých vod se vyskytují pouze v okolí Zličského rybníka. Fytogeograficky náleží Dubno do Českomoravského mezofytika, podokresu 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší. Stará lužní doubrava s bohatým podrostem a pestrým společenstvem měkkýšů. Výskyt kuňky ohnivé (Bombina bombina).

4.2 Quality and importance

Území je hodnotné zvláště pro zachovalé a druhově bohaté střídavě vlhké bezkolencové louky s výskytem řady chráněných druhů jako ostřice Davallova (Carex davalliana), o. dvouřadá (Carex disticha), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), kruštík bahenní (Epipactis palustris) aj. U nejstarších lužních porostů (údolní jasanovo-olšové luhy) je zachovaná přirozená věková struktura pralesovitého charakteru. V porostech hercynských dubohabřin s pestrým jarním aspektem se vyskytují i velmi staří jedinci (200-300 let) dubu letního (Quercus robur). Přítomna je charakteristická avifauna lužního lesa a díky výskytu mnoha druhů vázaných na výskyt lužního lesa a mokřadních luk je toto území cenné i z entomologického hlediska. Dříve byla tato lokalita jedním z nejbohatších malakologických nalezišť, dnes však druhová diverzita poklesla. Populace kuněk ohnivých (Bombina bombina) je rozptýlená po celém území PR, kuňky se vyskytují v periodických loužích na osluněných místech v doubravě, v příbřežním pásu rybníka a v kanále u rybníka.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
HB01.02i
MF01i
MK02.03o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA09i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. (2002). Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek V., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp., Hájek A. (2001). Plán péče, přírodní rezervace Dubno.- ms. [Depon in: AOPK ČR, Pardubice]., Vašíček J. (2002). H0040 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0299.46
CZ050.54

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Dubno - Česká Skalice*99.46
CZ05Dubno - Česká Skalice*0.54

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dubno - Česká Skalice CZ0523268
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY