Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0523279

1.3 Site name

Lukavecký potok

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.584444
Latitude:50.405278

2.2 Area [ha]

0.9877

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1032Unio crassus    500  1000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N071.00
N1415.00
N1583.00
N161.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalitu tvoří cca 1,5 km dlouhý úsek od ústí do Javorky u Šárovcovy Lhoty až asi 800 m proti proudu od mostku silnice Šárovcova Lhota - Lázně Bělohrad (cca 3 km jižně od města Lázně Bělohrad a 0,5 km východně od obce Šárovcova Lhota). Ekotop: Geomorfologie – Dle regionálního členění reliéfu (Demek 1987) se zájmová oblast nachází v provincii Česká Vysočina, subprovincii Česká tabule, oblasti Severočeská tabule, celku Jičínská pahorkatina, podcelku Bělohradská pahorkatina a okrsku Miletínský úval. Geologie a pedologie – Spodnoturonské a středoturonské písčité slínovce a slínovce. V nivě kvartérní sedimenty. Hydrologie – Lukavecký potok (číslo hydrologického pořadí 1-04-02-033) pramení v lesním komplexu 300 m východně od obce Byšičky v nadmořské výšce 328 m. Tok je pravostranným přítokem Javorky, do které je zaústěn v km 24,560 v nadmořské výšce 282 m. Délka toku je 7,370 m, plocha povodí je 12,02 km2. Průměrný průtok Qa ve sledovaném profilu ZVHS v km 1,15 je přibližně 20 l/s-1. Klimatologie – Území náleží podle klimatické rajonizace do mírně teplé oblasti MT3. Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek je 700 mm. Průměrná roční teplota vzduchu je 8 °C. Reliéf – Lukavecký potok je drobný pahorkatinný potok vlévající se zleva do říčky Javorky, zájmová lokalita se nachází v nadmořské výšce od 282 do 290 m n. m. Krajinná charakteristika – zájmové území se nachází ve spodní části toku Lukaveckého potoka od ústí do Javorky (ř. km 0,000) po silniční most v obci Černín (ř km 1,870). Lokalita je situována cca 3 km jižně od města Lázně Bělohrad a 0,5 km východně od obce Šárovcova Lhota. Lukavecký potok byl v minulosti zregulován a v zájmovém úseku je s výjimkou několika zpřírodněných míst upraven. Břehové porosty se vyskytují pouze sporadicky a doprovodná bylinná vegetace je zastoupena především rákosovými porosty a nitrofilními druhy. Přilehlá bezlesá niva je intenzivně využívána pro zemědělskou výrobu. V minulosti došlo v několika časových etapách k přeložení koryta do nové trasy a původní meandrující koryto bylo napřímeno a stabilizováno. Profil koryta má tvar jednoduchého lichoběžníku a v místech s výrazným zahloubením má tvar obdélníku. Šířka koryta v břehových hranách se pohybuje od 3 do 6 m. Dnový substrát je v horní části zájmového úseku štěrkopísčitý. Ve spodním úseku toku dochází k sedimentaci jemných bahnitých splavenin a substrát je zde jílovobahnitý. V některých místech jsou vybudovány stabilizační prahy, které mohou působit jako selektivní migrační bariéra. Biota: Lukavecký potok je drobný potok protékající zemědělskou bezlesou krajinou osídlený početnou populací střevle potoční (Phoxinus phoxinus), hostitelem glochidií velevruba tupého (Unio crassus), a s možným výskytem raka říčního (Astacus astacus). Koryto bylo na většině toku zregulováno, ale v současnosti má již relativně přirozený charakter. Napřímené a zahloubené koryto ve spojení s drenážním systémem ve zvýšené míře odvodňuje okolní nivu. V návaznosti na zvýšenou kapacitu koryta dochází k urychlení odtoku z navazující nivy a to přispívá k rozkolísanosti průtoků. Převážnou část lokality lemuje břehový porost rákosu (Phragmites communis) doprovázený kopřivami (Urtica dioica) a některými dalšími nitrofilními druhy. Jen v některých částech je břeh sporadicky lemován porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa) a olše šedé (Alnus incana), pomístně doplněný stromovými a keřovými vrbami (Salix sp.) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Jinde jsou stromy či keře pouze solitérně. Na lokalitě bylo v roce 2010 nalezeno 67 taxonů rostlin. Mezi nalezenými druhy se nevyskytuje žádný zvláště chráněný nebo ohrožený druh rostliny dle prováděcí vyhlášky 395/1992 Sb. zákona 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny a Červeného seznamu ČR. V roce 2010 byl proveden průzkum vodní malakofauny na území EVL Lukavecký potok. Kromě velevruba tupého byl potvrzen výskyt vzácné hrachovky říční (Pisidium amnicum), která se vyskytuje v dolní části Lukaveckého potoka. Průzkum velevruba tupého potvrdil jeho výskyt nejen v dolním úseku (od ústí do Javorky po osadu Tikov), ale nově byl zjištěn výskyt i výše proti proudu až na hranici EVL. Toto zjištění je výrazně pozitivní, i když vzhledem k nálezům starších lastur se zde velevrub vyskytoval zřejmě i při předchozích průzkumech, ale ve výrazně nižších počtech a byl zřejmě přehlédnut. Populace se zdá být velmi perspektivní a početná. Věková struktura dokládá převahu mladých cca 4-letých jedinců. V roce 2010 nebyla zjištěna výraznější predace ondatrou jako v roce 2008, kdy jen v okolí lok. č. 3 bylo nalezeno cca 180 lastur od čerstvě zkonzumovaných jedinců. Početnost lze odhadnout v úseku od ústí po most silnice Lázně Bělohrad – Šárovcova Lhota na min. 1 jedince na 1 m toku a na zbylém úseku na cca 1 jedince na 1-5 m toku. Početnost je zde nižší pravděpodobně v důsledku menšího rozsahu vhodných sedimentů. Řádově se tak jedná o stovky jedinců až několik tisíc jedinců. Dále bylo v roce 2010 v rámci jednorázovém průzkumu se zaměřením na výskyt vodních bezobratlých živočichů potvrzeno celkem 39 druhů, což je mírně lepší stav u toků podobných nadmořských výšek v obdobně zemědělsky využívané krajině. Významná je druhová diverzita larev chrostíků a jepic Trichoptera, Ephemeroptera, hojná byla přítomnost i vodních brouků Elmis. Bohužel se zde vyskytují i druhy, které signalizují organické znečištění a nedostatek kyslíku v sedimentu dna jako např. nítěnky – Oligochaeta, pijavice – Erpobdella octculata, korýš Asellus aquaticus a některé druhy pakomárů Chironomidae. V uvedeném úseku Lukaveckého potoka byl v roce 2010 zjištěn výskyt 5 zástupců ichtyofauny. Dominantním druhem byla střevle potoční a mřenka mramorovaná (Noemacheilus barbatulus). Mezi nalezenými druhy se dále ve větším množství nacházel pstruh potoční (Salmo trutta m. fario).

4.2 Quality and importance

Lukavecký potok patří mezi několik vodních toků v České republice, kde doposud přežívá prosperující populace ohroženého mlže velevruba tupého (Unio crassus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
MA02.03o
MA07o
MA08o
LH01.08o
LJ02.03i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

<i>Povodí Labe</i> [online]. Hradec Králové: Povodí Labe, státní podnik, 2009 [cit. ]. <i>Plán oblasti povodí Horního a středního Labe</i> [online]. Dostupné online <<a href = "http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov/files/navrhpop/WEB/index.html">http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov/files/navrhpop/WEB/index.html</a>>., BERAN, L. (1998). <i>Vodní měkkýši ČR</i>. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim. 113 s. ISBN 809024694X., BERAN, L. (1998). Vodní měkkýši Lukaveckého a Chotečského potoka. <i>Práce muzea v Kolíně</i>. 3, s. 79-84., BERAN, L. (2000). Velevrub tupý (Unio crassus). <i>Ochrana přírody</i>. 55, 7, s. 208-209. ISSN 1210-258X., BERAN, L. (2002). <i>Vodní měkkýši České republiky - rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam</i>. Uherské Hradiště: Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10. 258 s., BERAN, L. (2005). <i>Návrh monitorovacího plánu populace velevruba tupého (Unio crassus) v ČR</i>. 5 s. Zpráva. Manuskript. Archivuje Sekce dokumentace přírody a krajiny AOPK ČR., BERAN, L. (2010). <i>Vodní měkkýši EVL Lukavecký potok, stav populace velevruba tupého a návrh opatření</i>. Manuskript, depon. Rychnov n. Kn.: AOPK ČR. 11 s. Zpráva., DEMEK, J.; MACKOVČIN, P. (eds.) et al. (2006). <i>Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR</i>. Vydání II. Brno: AOPK ČR. 582 s., 1 CD. ISBN 80-86064-99-9., DUCHÁČEK, M. (2010). <i>Botanický průzkum lokality Lukavecký potok</i>. 8 s. Zpráva. Archivuje Správa CHKO Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou., FETTERS, J.; ŘÍHOVÁ, J.; ZAPLETAL, J. (2010). <i>Plán péče o přírodní památku Lukavecký potok na období (2011 – 2021)</i>. Hradec Králové: ŠINDLAR s. r. o. 27 s. Plán péče o MZCHÚ., HÁKOVÁ, A.; KLAUDISOVÁ, A.; SÁDLO, J. (eds.) (2004). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. <i>PLANETA</i>. XII, 3, s. 1-132. 1213-3393., Metodika č. 14 odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (2008). <i>Věstník Ministerstva životního prostředí</i>. XVIII, 11, s. 1-21. ISSN 0862-9013., MUDRA, S.; BIALEK, M.; ZAPLETAL, J. (2010). <i>Posouzení ichtyofauny toku Lukaveckého potoka</i>. Manuskript, depon. Rychnov n. Kn.: AOPK ČR. 16 s. Zpráva., PETŘÍČEK, V. et al. (1999). <i>Péče o chráněná území: I. Nelesní společenstva</i>. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 451 s. ISBN 80-860-6442-5., QUITT, E. (1975). <i>Mapa klimatických oblastí ČSR: 1 : 500 000</i>. Brno: Geografický ústav ČSAV. -., SLAVÍKOVÁ, A. et al. (2010). <i>Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR</i>. MŽP, Praha. 14 s., Šindlar s.r.o., Hradec Králové (2009). <i>Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách : Zjednodušená metodika určená k podpoře činnosti AOPK ČR v oblasti hodnocení zásahů do vodních toků a údolních niv</i>. 18 s. Zpráva., VLČEK, V. (1984). <i>Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže</i>. Praha: Academia. 315 s., VOJTÁSEK, S. (2010). <i>Lukavecký potok - biologický průzkum. Společenstvo vodních bezobratlých - makrozoobentos</i>. Manuskript, depon. Rychnov n. Kn.: AOPK ČR. 10 s. Zpráva.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Lukavecký potok=100.00
CZ05Lukavecký potok*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lukavecký potok CZ0523279
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY