Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0523282

1.3 Site name

Nadslav

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.251667
Latitude:50.419722

2.2 Area [ha]

6.9073

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  500   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0640.00
N0714.00
N1029.00
N141.00
N1615.00
N201.00
N210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní rybník Mordýř (celková plocha rybníku činí cca 0,45 ha) a okolní louky se nachází jihozápadně od obce Nadslav, cca 8 km východně od města Jičína. Ekotop: Nadmořská výška území je v průměru 310 m n. m. Chráněné území zde bylo vyhlášeno v roce 1990 jako chráněný přírodní výtvor. Později (v roce 1999) bylo toto chráněné území přehlášeno na přírodní památku Mordýř. Geomorfologie – Dle regionálního členění reliéfu (Demek 1987) se zájmová oblast nachází v provincii Česká Vysočina, soustavě Česká tabule, podsoustavě Severočeská tabule, celku Jičínská pahorkatina, střední části podcelku Turnovská pahorkatina a okrsku Markvatická plošina. Geologie a pedologie - Markvartická plošina vytváří málo rozčleněný k jihu a jihovýchodu ukloněný erozně denudační reliéf plošin a mírných svahů, místy se sprašovými pokryvy a závějemi, s mělkými údolími svahových potoků (Demek 1987). Z pedologického hlediska tvoří zájmovou oblast přechod půdních typů středoevropské hnědozemě, půdy podzolované a podzoly. Zastoupeným půdním druhem jsou hlinité půdy (Anonymus 1958). Podkladem jsou holocenní fluviální a deluviofluviální uloženiny v nivě Mrliny, v okrajích též pleistocenní sprašové hlíny, překrývající sedimenty svrchní křídy (vápnité jílovce a jemnozrnné pískovce březenského souvrství - coniaku). Kolem toku Mrlina se vyvinula fluvizem typická s glejem typickým, dále od rybníka pararendzina pseudoglejová s hnědozemí typickou. Biota: Luční ekosystémy mají charakter vysokostébelných a vysokobylinných luk (svaz Calthion). Jako důsledek přihnojování a nepravidelného kosení s občasnými absencemi však vzrůstá dominance trav (srha laločnatá (Dactylis glomerata), metlice trstnatá (Deschampsia caespitosa), psineček obecný (Agrostis capillaris). Mezi loukami a rybníkem Mordýř se nachází podmáčená olšina (asociace Carici elongatae - Alnetum, místy v podrostu dominuje ostřice ostrá (Carex acutiformis)). V litorálu a na okrajích rybníka Mordýř jsou rozsáhlé porosty rákosu obecného - asociace Phragmitetum communis na něž navazují souvislé porosty orobince širolistého (asociace Typhetum latifoliae). V přítokové části rybníka se zachovaly slatinné louky svazu Caricion davallianae s bohatou květenou. Z chráněných a ohrožených rostlin zde rostou např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), tolie bahenní (Parnassia palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) či rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Vyskytuje se také pomněnka bahenní volnokvětá (Myosotis palustris subsp. laxiflora) a různé druhy ostřic (Carex sp.). Ve zbytku listnatého lesa u hráze roste například prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium), violka divotvárná (Viola mirabilis), jaterník podléška (Hepatica nobilis), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium) a kokořík vonný (Polygonatum odoratum). Na západním okraji lesa se vzácně vyskytuje kruštík polabský (Epipactis albensis). Lokalita je významná především z hlediska fauny obojživelníků. Kromě předmětu ochrany - kuňky ohnivé (Bombina bombina), zde žije rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Pelophylax kl. esculentus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). Na rybníce hnízdí běžné druhy ptáků, např. lyska černá (Fulica atra), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) aj.

4.2 Quality and importance

Rybník se zachovalými slatinnými loukami v přítokové části je významnou botanickou i zoologickou lokalitou Královéhradeckého kraje. Jedna z významných lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v Královehradeckém kraji.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF01i
LK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

ČÍP, D.; JANEČKOVÁ, A. (2010). <i>Batrachologický průzkum EVL CZ0523282 Nadslav</i>. 6 s. Manuskript. Archivuje Krájský úřad Královéhradeckého kraje., DEMEK, J. (ed.) et al. (1987). <i>Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon České socialistické republiky</i>. Vydání 1. Praha: Academia nakladatelství Československé akademie věd. 584 s., FALTYS, V. (2010). <i>Botanické údaje z okolí rybníka Mordýř u Nadslavi</i>. 6 s. Manuskript. Archivuje Krajský úřad ktálovéhradeckého kraje., FETTERS, J.; ŘÍHOVÁ, J.; ZAPLETAL, J. (2011). <i>Plán péče o přírodní památku Nadslav</i>. 28 s. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2., MIKÁTOVÁ, B.; VLAŠÍN, M. (2002). <i>Ochrana obojživelníků</i>. Brno: EkoCentrum. 137 s. ISBN 80-902203-9-8.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00
IN06100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Nadslav=100.00
CZ05Nadslav*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
otherČeský ráj-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Nadslav CZ0523282
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY