Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0524050

1.3 Site name

Halín

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2013-12
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.134722
Latitude:50.316944

2.2 Area [ha]

158.6678

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      2.7016  0.00 
9170  info      92.4585  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    1000       
P1902Cypripedium calceolus    21  21     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N070.00
N080.00
N100.00
N140.00
N150.00
N1668.00
N2018.00
N2312.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní komplex s rybníkem u obce Běstviny, západně od silnice 14, mezi Dobruškou a Novým Městem nad Metují. Ekotop: Geologie: Většina území je budována křídovými jílovci, slínovci a pískovci. V malé míře, v nivě Halínského potoka, se uplatňují kvarterní štěrky a písky. Geomorfologie: Lokalita se nachází v nejsevernější části Rychnovského úvalu. Reliéf: Severní část lokality tvoří protáhlá opuková stráň s jihovýchodní orientací. Ta je plochou nivou Halínského potoka a Halínským rybníkem oddělena od jižní části lokality, která je mírně zvlněná s pozvolnými svahy různých orientací. Rozpětí nadmořských výšek kolísá od 280 do 346 m. Pedologie: V severní části je půdní kryt tvořen modálními hnědozeměmi, v jižní části pak kambizeměmi modálními a pelickými. Krajinná charakteristika: Lesní komplex Halín - Starč. Území je z větší části zalesněné. Součástí je niva Halínského potoka a Halínský rybník s vyvinutým litorálním pásmem. Klimatická oblast: na hranici MT10 a MT11. Biota: V lesích dominují hercynské dubohabřiny (L3.1). Ve fragmentech se zachovaly středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a vlhké acidofilní doubravy (L7.2). Na severu na temeni svahu je substrát chudší a dubohabřiny jsou zde nahrazeny suchými acidofilními doubravami (L7.1). Podél potoka a především kolem rybníka jsou přítomny údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) a vlhká tužebníková lada (T1.6). Na Halínském rybníce je přítomna makrofytní vegetace mezotrofních a přirozeně eutrofních vod (V1F) se sporadickou vegetací, kde z se z významnějších druhů vykytuje rdest světlý (Potamogeton lucens). Fytogeograficky patří Halín na západě do Českého termofytika, podokres 15b. Hradecké Polabí a na východě do Českomoravského mezofytika, okresu 60. Orlické opuky. Z významných rostlinných druhů se zde vyskytují např. jedle bělokorá (Abies alba), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), bradáček vejčitý (Listera ovata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), vachta trojlistá (Menyanthes trifloiata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). EVL Halín je významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) na území okresu Rychnov nad Kněžnou. Dále zde byly pozorovány druhy čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), čolek velký (Triturus cristatus), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan z rodu vodních skokanů, pravděpodobně skokan skřehotavý (Rana sp. - R. ridibunda a R. esculentus) (Janečková, Číp 2012).

4.2 Quality and importance

Zachovalá společenstva hercynských dubohabřin. Severovýchodní hranice rozšíření středoevropských bazifilních doubrav v Čechách. Výskyt řady ohrožených rostlinných druhů: jedle bělokorá (Abies alba), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), bradáček vejčitý (Listera ovata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) aj. Významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) na území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, výskyt čolka velkého (Triturus cristatus), čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničky zelené (Hyla arborea).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08o
MBi
MF01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

JANEČKOVÁ, A.; ČÍP, D. (2012). <i>Batrachologický průzkum EVLHalín</i>. 4 s. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje., Šindlar s.r.o. (2012). <i>Plán péče o přírodní památku Halín na období (2013-2028) na 15 let od schválení zřizovacího předpisu</i>. 54 s., Voškerušová H. (2001). H0007 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Halín=100.00
CZ05Halín*0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní památku Halín
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002906
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY