Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0525002

1.3 Site name

Řeřišný u Machova

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.288333
Latitude:50.504167

2.2 Area [ha]

4.2226

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus      area   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0720.00
N084.00
N1051.00
N147.00
N1615.00
N201.00
N210.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Osada Řeřišný a její okolí v údolí potoka Židovky, severovýchodně od obce Machov v okrese Náchod. Ekotop: Geologie: Geologické podloží tvoří především kvartérní deluviální hlinitokamenité až balvanité sedimenty, dále spongilitické prachovce a jemnozrnné pískovce, místy až vápnité prachovce (VEJLUPEK 1990). Geomorfologie: Mělké údolí orientované přibližně ve směru východ-západ, nadmořská výška zhruba v rozmezí 480-540 m n. m. Krajinná charakteristika: Údolí potoka s komplexem pcháčových a svahových luk a menšími slatiništi. Klimatická oblast (Quitt 1971): MT2 Biota: V okolí potoka se vyskytují zejména vlhké pcháčové louky, které místy přecházejí v bezkolencové louky a nevápnitá mechová slatiniště s celou řadou významných a ohrožených druhů rostlin. Místy jsou dochovány menší plochy údolních jasanovo-olšových luhů. Svahové polohy zaujímají převážně mezofilní ovsíkové louky, v menší míře podhorské smilkové trávníky. Výskyt mechu srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus). Stručná charakteristika vybraných jednotek dle Katalogu biotopů: Nevápnitá mechová slatiniště (R2.2): Jedná se o kosené slatinné louky v nivě říčky Židovky, vždy spolu v mozaice s dalšími mokřadními biotopy T1.5, T1.9, M1.7. Podle charakteru vegetace lze usuzovat také na vlastní zdroje podzemní mírně vápnité vody vyvěrající z podložních křídových hornin. Místy tedy vegetace vykazuje mírnou tendenci k R2.1 místy případně R2.3 s ostřicí ježatou (Carex echinata), ostřicí rusou (Carex flava), rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris s.l.), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata). Některé partie slatiništní vegetace by bylo možno zařadit do as. Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii v rámci sv. Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion. Tento vzácný reliktní boreální typ vegetace charakterizuje nízkostébelná ostřicová společenstva osídlující zrašelinělý glej. Druhově extrémě bohaté slatiniště je útočištěm celé řady velmi vzácných a ohrožených druhů (kromě výše uvedených): ostřice dvoudomá (Carex dioica), kruštík bahenní (Epipactis palustris), ostřice blešní (Carex pulicaris), tolije bahenní (Parnassia palustris), kozlík dvoudomí (Valeriana dioica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice rusá (Carex flava agg.). Vegetace vysokých ostřic (M1.7): Jednotka je zastoupena maloplošně v návaznosti na pcháčové louky (Caricetum gracilis) a na slatině porosty ostřice latnaté (Carex paniculata) a o. odchylné (C. appropinquata). Mezofilní ovsíkové louky (T1.1): Převažují zachovalé (kosené) porosty. Dominantami jsou především ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), psineček obecný (Agrostis capillaris), kostřava červená (Festuca rubra), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), srha laločnatá (Dactylis glomerata), krvavec toten (Sanguisorba officinalis). Zachovalé údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A): Okrajově zastoupená jednotka podél potoka Židovky. Porosty však místy dosahují šíře i několika desítek metrů. Dominantami jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus incana), někdy příměs jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Fytogeografické zařazení: f. obvod: Českomoravské mezofytikum okres: Sudetské mezihoří podokres: Polická kotlina

4.2 Quality and importance

Jedna z nejvýznamnějších lokalit nevápnitých slatinišť v CHKO Broumovsko z hlediska zastoupení ohrožených druhů rostlin. Významná koncentrace kvalitních ovsíkových a pcháčových luk. Reprezentativnost i zachovalost porostů je však místy snížena v důsledku neobhospodařování a eutrofizace. Na vysokou hodnotu slatinné části území ukazuje skutečnost, že příslušná parcela byla již ve 40.letech 20.století rezervací Svazu spolků pro okrašlování a ochranu domoviny. Lokalita srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01o
LD02.01i
LE01.03o
MK02i
LK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Broumovsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Řeřišný u Machova CZ0525002
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY