Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0530020

1.3 Site name

Hřebečovský hřbet

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.581667
Latitude:49.760833

2.2 Area [ha]

738.4730

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8210  info      1.3328  0.00 
9130  info      430.019  0.00 
9180  info      44.7901  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N100.00
N140.00
N150.00
N1682.00
N2017.00
N210.00
N220.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Výrazný nesouměrný hřbet táhnoucí se v ose S-J na Česko-Moravském pomezí mezi obcemi Svitavy a Moravská Třebová. V celkové délce téměř 20 km. Ekotop: Geologie: Svrchní část a plošina západně od zlomu hřebene je budována turonskými opukami, jemnozrnnými vápnitými pískovci a prachovci, místy i spongilitickými pískovci až spongility s vložkami chalcedonických rohovců. Východní část je tvořena mořskými i sladkovodními cenomanskými glaukonitickými nebo železitými pískovci, jílovci a prachovci a je překryta pláštěm hlinitých až hlinitokamenitých sedimentů z nadložních hornin turonu. Geomorfologie: Hřebečovský hřbet, V část Českotřebovské vrchoviny; silně erozně denudační reliéf v oblasti asymetrické litické antiklinály s pásmem elevací na SV-V, charakterizovaný řadou kuest s čely na SV-V. Je proťat hluboce zaříznutými údolími potoků. Nejvyšším vrcholem je kóta Roh (660,4 m n. m.). Reliéf: Výrazný hřbet s příkrými, místy suťovými a skalnatými východními až východoseverovýchodními svahy. Častá sesuvná území. Na lokalitě (především v okolí Hřebečova) se roztroušeně vyskytují antropogenní útvary související s bývalou těžbou žáruvzdorných jílovců a lupků (odkryvy po lámání kamene, opuštěné zasypané štoly, v oblasti poddolovaného území v partii hrany hřbetu stupňovité a příkopové svahové deformace – pukliny). Pedologie: Z půdních typů jsou v území zastoupeny nejvíce kambizemě. Krajinná charakteristika: Výrazný hřbet pokrytý zachovalými bučinami a suťovými lesy. Prudké svahy orientované směrem na SV-V se skalními výchozy, časté sesuvy půd. Území protkáno zařízlými údolími potoků. Antropogenní pozůstatky po bývalé těžbě nerostných surovin. Biota: Jedná se o lesní komplex, kde převažují květnaté bučiny (L5.1). Převládá asociace Dentario enneaphylli–Fagetum, místy Festuco altissimae–Fagetum, ojediněle náznak přechodu do asociace Melico–Fagetum. Dřevinné patro tvoří hlavně buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), jedle bělokoré (Abies alba), méně jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a jilm drsný (Ulmus glabra). Bylinné patro většinou bohatě vyvinuté tvoří bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), mařinka vonná (Galium odoratum), netýkavka nedutklivá (Impatiens noli-tangere), papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kostřava lesní (Festuca altissima), ostřice lesní (Carex sylvatica), devětsil bílý (Petasites albus), pitulník horský (Galeobdolon montanum), méně strdivka jednokvětá (Melica uniflora), violka lesní (Viola reichenbachiana), ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), žindava evropská (Sanicula europaea), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), kopytník evropský (Asarum europaeum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), roztroušeně kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), k. devítilistá (D. enneaphyllos), česnek medvědí (Allium ursinum). Místy v mozaice s R1.4, L2.2A, B a L4. Na nejprudších sklonech zlomových svahů výskyt suťových lesů (L4). Zastoupeny asociací jilmových javořin Mercuriali-Fraxinetum. Druhově bohaté je bylinné i stromové patro. Dřevinné patro tvoří směs javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a buku lesního (Fagus sylvatica) místy s větší příměsí jilmu drsného (Ulmus glabra) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), méně lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jedle bělokorá (Abies alba), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), ojediněle javor mleč (Acer platanoides); v méně zachovalých porostech smrk ztepilý (Picea abies) a bříza bělokorá (Betula pendula). Z keřů je často přítomen tis červený (Taxus baccata), pomístně srstka angrešt (Ribes uva-crispa), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), ojediněle svída krvavá (Cornus sanguinea). V podrostu jsou nejčastější bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), netýkavka nedutklivá (Impatiens noli-tangere), kakost smrdutý (Geranium robertianum). Ze vzácnějších rostlin se v těchto lesích vyskytuje česnek medvědí (Allium ursinum), árón plamatý (Arum maculatum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), čarovník alpský (Circaea alpina). Na několika místech zlomových svahů Hřebečovského hřbetu vystupuje na povrch opukové podloží, kde najdeme štěrbinovou vegetaci vápnitých skal a drolin (S1.1). Někde jsou tato stanoviště výsledkem činnosti člověka – opuštěné opukové lomy, odvaly. Biotopy jsou osídleny chasmofilní vegetací, zčásti zde probíhá sukcese zpět k suťovým lesům, nálety dřevin. Výskyt sleziníku červeného (Asplenium trichomanes), ostřice prstnaté (Carex digitata), vlaštovičníku většího (Chelidonium majus), mokrýše střídavolistého (Chrysosplenium alternifolium), puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis), kakostu smrdutého (Geranium robertianum), netýkavky nedutklivé (Impatiens noli-tangere), ze vzácnějších druhů se vyskytují bukovník vápencový (Gymnocarpium robertianum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), oman hnidák (Inula conyza), čarovník alpský (Circaea alpina). Na sutích pod vrchem Hřebcov je v lesním porostu maloplošně vyvinuto společenstvo blízké biotopům S1.4 s výskytem ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea), bukovníku kapraďovitého (Gymnocarpium dryopteris), čarovníku alpského (Circaea alpina). Dle fytogeografického členění ČR se jedná o Českomoravské mezofytikum, fytogeografický okres 63 Českomoravské mezihoří, podokres 63i Hřebečovská vrchovina.

4.2 Quality and importance

Zachovalé celistvé lesní území s cennými společenstvy bučin a suťových lesů se skalními výchozy; bohaté bylinné patro. Součástí území je i PR Rohová a PP Pod skalou. Vyskytuje se zde celá řada vzácných a chráněných druhů rostlin i živočichů, včetně kriticky ohrožených taxonů. (V PP Pod skalou je největší naleziště tisu červeného (Taxus baccata)v regionech Pardubicka a Hradecka, ze vzácnějších ptačích druhů tu najdeme např. výra velkého (Bubo bubo), holuba doupňáka (Columba oenas) a datla černého (Dryocopus martius); v PR Rohová se vyskytují jako na jediném místě východních Čech karpatské druhy ploštičník evropský (Cimicifuga europaea) a kozlík trojený (Valeriana tripteris), z živočišných druhů plž sudovka žebernatá (Sphyradium doliolum).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
HB01.02i
MB02.04i
LC01.07i
MH05i
LI01i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Boček M. (2003). E0091 (Boršovský les) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Demek J. et al. (1987). Hory a nížiny - Zeměpisný lexikon ČSR. - Academia, Praha, 584 p., Faltysová H., Bárta F. et al. (2002). Chráněná území ČR, sv. Pardubicko. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 314 p., Jirásek J. (2003). E0093 (Hřebečovský hřbet) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0135.99
CZ029.49
CZ042.93
CZ0515.48

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Rohová*35.99
CZ02Hřebečovský les*9.49
CZ04Pod skálou*2.93
CZ05Rohová*13.55
CZ05Pod skálou*1.24
CZ05Hřebečovský les*0.69

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Pardubického kraje
Address:
Email:posta@pardubickykraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hřebečovský hřbet CZ0530020
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY