Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0530146

1.3 Site name

Králický Sněžník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.837778
Latitude:50.171667

2.2 Area [ha]

1792.0933

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Continental (100.00 %) Continental (100.00 %)
Continental (100.00 %) Continental (100.00 %) Continental (0.00 %)
Continental (0.00 %) Continental (100.00 %) Continental (100.00 %)
Continental (100.00 %) Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4060  info      22.4736  0.00 
6150  info      8.2146  0.00 
6430  info      64.8361  0.00 
7110  info      1.8059  0.00 
8110  info      15.1166  0.00 
8220  info      3.0465  0.00 
8310  info      0.02  2.00 
9110  info      41.161  0.00 
91D0  info      5.9902  0.00 
9410  info      863.284  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1751.00
N2323.00
N2017.00
N114.00
N082.00
N162.00
N221.00
N060.00
N070.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: zem Krlickho Snežnku a dol Moravy, Mal Moravy a Prudkho potoka mezi obcemi Velk Morava, Strbrnice a hranic s Polskem. Ekotop: Zkladn charakteristika: Lesn a nelesn spolecenstva alpnsk a montnn vegetace na masivu Krlickho Snežnku, na bocnch hrebenech a v dolch. Geologie: Z geologickho hlediska Krlick Snežnk nlež ke krystaliniku tvorenm rulami, ortorulami a jinmi vrstevnatmi metamorfity. Kolem toku Moravy prevažuje svor. zem bylo v minulosti modelovno periglacilnmi procesy (nivacn deprese, karoid, mrazov sruby, hradby, more, pady, kryogenn tvary pudnho pokryvu apod.). V Krystalickch vpencch a dolomitech (mramorech) v dol hornho toku Moravy vznikl pozoruhodn kras. Dle je na zem vytvoreno nekolik jeskyn (napr. Tvarožn dry, Patzeltova jeskyne), zvrtu, ponoru a vyveracek, hlubok škrapy a geologick varhany. Geomorfologie: Z stredn vrcholov partie vybh nekolik hrbetu delench na dlc rozsochy. Dva z nich v S - J smeru jsou oddeleny dolm Moravy. Zpadn (hranicn) hrbet vrchol Malm Snežnkem (1337,7 m n. m.), vchodn Mokr hrbet Sušinou (1321,2 m n. m.). Prevld velmi clenit relif se svahy exponovanmi na Z, JZ a J, na moravsk strane pak na V, JV. Nadmorsk vška zem se pohybuje od 700-1423,7 m n. m. (Krlick Snežnk). Pedologie: Pro vysok obsah kremene jsou vznikl pudy kysel. K acidifikaci dle prispv podzolizace a kysel spady. Pudy patr mezi kambizemn pudn typy (nejnižš polohy), kryptopodzoly (psmo horskch bucin) a podzoly (smrkov veget. stupen), v okol prameništ jsou zastoupeny gleje, na rašelinnch ekotypech organozeme a na sutovch svazch rankery, msty se vyskytuj balvanit droliny v ruzn fzi zazemnen. Krajinn charakteristika: Lesn porosty a bezles na vrazne clenitm masivu Krlickho Snežnku. Ve vrcholov partii pramen reka Morava (1380 m n. m.). Biota: Prevžn cst zem Krlickho Snežnku je tvorena lesnmi porosty, kde horsk trtinov smrciny (cca od 1100 m n. m.) zaujmaj širok ps ve V polovine a okrajov ps na S a SV ve vrcholovch partich vybhajcch hrebenu. Uprostred psu ve vchodn polovine lokality jsou maloplošne zastoupeny rašelinn a podmcen smrciny (na zamokrench stanovištch v hornch cstech dol - prevžne v okol vrcholu Souš, Podbelka, Tetrev hora, Milr, Sušina a Cern Kupa) a dle fragmenty horskch papradkovch smrcin, kter jsou nejvce vyvinuty na vnitrnm okraji tohoto psu smrcin na V. Po okrajch tohoto psu smrcin jsou mozaikovite vytvoren ruzne velk paseky s podrostem puvodnho lesa. Tmer celou Z polovinu a znacn ps na V okraji tvor porosty lesnch kultur s nepuvodnmi jehlicnatmi drevinami v mozaice s prrodnmi biotopy. Hlavne v Z polovine lokality jsou v kulturnch smrcinch mozaikovite zastoupeny fragmenty puvodnch acidofilnch bucin. doln jasanovo-olšov luhy jsou zastoupeny pouze liniove na dne zarznutch dol pri vodnch tocch (Morava, Mal Morava, Prudk potok). Na clenitch svazch jsou tak msty zachovny fragmenty sutovch lesu. Kvetnat buciny jsou vyvinuty minimlne, casto v mozaice s dalšmi biotopy (zejmna v okol "Mramorovho lomu" pri st Kamenitho potoka). Alpnsk bezles je vyvinuto ve vrcholov partii Krlickho Snežnku. Tvor jej maloplošn fragmenty vyfoukvanch a zapojench alpinskch trvnku, subalpnsk brusnicov vegetace a v lavinov drze subalpnsk kapradinov nivy. Vznamn zastoupen m acidofiln vegetace alpnskch skal a drolin (vrcholov partie Krlickho Snežnku, Vlaštovc skly - droliny, skly a skalky, sutov pole). Lokalita je velmi bohat na pramenište. Nejhojneji jsou zastoupena lesn pramenište bez tvorby penovcu (prevžne J, JZ a JV svahy J poloviny zem, JZ svahy Krlickho Snežnku), mne lucn pramenište bez tvorby penovcu a na jedinm mste (pramen Moravy) subalpnsk pramenište. Velmi cenn jsou otevren vrchovište a vrchovištn šlenky vzan zejmna na sržky bohat tzv. Mokr hrbet. Lucn spolecenstva jsou zastoupena fragmentrne v dol toku Moravy v J csti zem (obec Velk Morava). Jedn se o mezofiln ovskov louky prechzejc na zamokrench mstech v blzkosti toku do vlhkch pchcovch luk nebo devetsilovch lemu horskch potoku (kter jsou mstne zastoupeny i pri ostatnch tocch, casto v mozaice). Tok Moravy m prrode blzk charakter (prirozen koryto, bez makrofytn vegetace). Na zem EVL Krlick Snežnk se vyskytuje velk množstv zvlšte chrnench a vzcnch druhu rostlin, z kategorie druhu kriticky a silne ohrožench jsou to rerišnice hork Opizova (Cardamine amara subsp. opizii), bradcek srdcit (Listera cordata), zvonek vousat (Campanula barbata), ostrice mokradn (Carex limosa), stracka vyvšen (Delphinium elatum), jestrbnk alpsk (Hieracium alpinum agg.), lilie cibulkonosn (Lilium bulbiferum), jednokvtek velekvet (Moneses uniflora), violka žlut sudetsk (Viola lutea subsp. sudetica). V roce 2005 byl na zem EVL v oblasti u vodopdu Na Strašidlech nalezen evropsky vznamn mech z prlohy II Smernice o stanovištch šikoušek zelen (Buxbaumia viridis). Ze zvlšte chrnench druhu živocichu, z kategorie kriticky a silne ohrožench se v EVL vyskytuj zmije obecn (Vipera berus), orel skaln (Aguila chrysaetos), sokol stehovav (Falco peregrinus), datlk trprst (Picoides tridactylus), kulšek nejmenš (Glaucidium passerinum), linduška horsk (Anthus spinoletta), netopr brvit (Myotis emarginatus), netopr velk (Myotis myotis), rejsek horsk (Sorex alpinus), myšivka horsk (Sicista betulina).

4.2 Quality and importance

Lokalita predstavuje vznamn geomorfologick a krajinrsk prvek v sudetsk oblasti vchodnch Cech. Predmetem ochrany je komplex uniktnch rostlinnch spolecenstev pohor Krlickho Snežnku, kter se zachovala roztroušene v porostech druhotnch smrcin. Z lesnch spolecenstev jsou to zejmna zbytky acidofilnch bucin (buk, javor klen, smrk, jedle) s hojnm podrostem metlicky krivolak (Avenella flexuosa), trtiny chloupkat (Calamagrostis villosa) a brusnice boruvky (Vaccinium myrtillus), ve zbytcch jsou tak zachovny sutov lesy - buk lesn (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mlc (Acer platanoides), jasan ztepil (Fraxinus excelsior) a jilm drsn (Ulmus glabra) s podrostem netkavky nedutkliv (Impatiens noli-tangere), hluchavky skvrnit (Lamium maculatum), marinky vonn (Galium odoratum) aj. Puvodne tato spolecenstva listnatch a smšench lesu pokrvala vetšinu masivu. Lesn spolecenstva, kter pokrvaj nejvyšš polohy, jsou horsk trtinov smrciny, kde dominuje smrk ztepil (Picea abies) a jerb ptac (Sorbus aucuparia), v podrostu brusnice boruvka (Vaccinium myrtillus), trtina chloupkat (Calamagrostis villosa), metlicka krivolak (Avenella flexuosa), štavel kysel (Oxalis acetosella), cpek objmav (Streptopus amplexifolius), podbelice alpsk (Homogyne alpina), plavun jedlov (Huperzia selago), žebrovice ruznolist (Blechnum spicant), sedmikvtek evropsk (Trientalis europaea). Prtomny jsou i fragmenty rašelinnch a podmcench smrcin (jde pravdepodobne o druhotn zrašelinen puvodne trtinovch smrcin) a horskch papratkovch smrcin v bylinnm patre s papratkou horskou (Athyrium distentifolium) (na stupu) a kaprad rozloženou (Dryopteris dilatata), na vlhkch mstech i s kchavic Lobelovou (Veratrum lobelianum) a mlecivcem alpskm (Cicerbita alpina). Smrciny v soucasnosti pokrvaj vetšinu zem Krlickho Snežnku, a to i v nadmorskch vškch, kam by prslušely buciny. Podl vodnch toku jsou vyvinuta spolecenstva olšin (Alnion incanae). Lokalita je vznamn svou prtomnost vyvinutch nelesnch alpnskch a subalpnskch biotopu, kter se v podobnm složen vyskytuj ve vchodnch Cechch pouze v Krkonošch. Primrn bezles ve vrcholovch partich formuj vyfoukvan alpnsk trvnky, zapojen alpnsk trvnky (Nardo-Agrostion tenuis) a subalpnsk brusnicov vegetace s ostric Biegelowovou (Carex bigelowii), kostravou nzkou (Festuca supina), smilkou tuhou (Nardus stricta), zvonkem vousatm (Campanula barbata) (jedin cesk lokalita), vresem obecnm (Calluna vulgaris) a brusnicemi (Vaccinium sp.). Z dalšch nelesnch spolecenstev je na lokalite vytvorena šterbinov vegetace siliktovch skal a drolin, acidofiln vegetace alpnskch drolin a acidofiln vegetace alpnskch skal s hojnm vskytem mechu a kapradinov vegetace na skalkch - osladic obecn (Polypodium vulgare), bukovinec osladicovit (Phegopteris connectilis), Gymnocarpium dryopteris, aj.), stina trojklan (Juncus trifidus) na Vlaštovcch skalch a s brusnic brusinkou (Vaccinium vitis-idaea) na okraji drolin, ve šterbinch msty i plavun jedlov (Huperzia selago). Hojne se uplatnuj lišejnky: Brodoa intestiniformis, Parmelia stygia, Ophioparma ventosa, Rhizocarpon alpicola, Umbilicaria cylindrica. Ve snženinch Mokrho hrbetu lež rada vrchovištnch rašeliništ trdy Oxycocco-Sphagnetea s druhy jako: kyhanka sivolist (Andromeda polifolia), suchopr pochvat (Eriophorum vaginatum), ostrice bažinn (Carex limosa), ostrice chudokvet (Carex pauciflora), bradcek vejcit (Listera cordata). K nejbohatšm lokalitm Krlickho Snežnku patr lavinov drha pod pramenem Moravy, kde dochz k prolnn vysokohorskch druhu s lesnmi: pižmovka mošusov (Adoxa moschatellina), plicnk tmav (Pulmonaria obscura), rybz skaln (Ribes petraeum), ruže previsl (Rosa pendulina), penišnk rezav (Rhododendron ferrugineum). Lucn a zvlšte hojn lesn pramenište bez tvorby penovcu – s druhy rerišnice hork (Cardamine amara), Cardamine opicii, violka dvoukvet (Viola biflora), hojne omej šalamounek (Aconitum callibotryon). V nivch toku roste napr. kamzicnk rakousk (Doronicum austriacum). Na jihu v dol toku Moravy jsou zastoupena lucn spolecenstva mezofilnch ovskovch luk s dominanc ovsku vyvšenho (Arrhenatherum elatius) a kostravy cerven (Festuca rubra). Ze zoologickho hlediska se jedn o jednu z nejvznamnejšch lokalit regionu, což dokazuje vskyt živocichu jako subalpnsk druhy hmyzu, tyrfofiln entomofauna na vrchovištch, zpadn hranici rozšren tu m modranka karpatsk (Bielzia coerulans), z ptku zde hnzd napr. linduška horsk (Anthus spinoletta), pevuška podhorn (Prunella collaris), tetrvek obecn (Tetrao tetrix), jerbek lesn (Bonasa bonasia) aj., dle zde žije rejsek horsk (Sorex alpinus) ci plch lesn (Dryomys nitedula), v jeskynch zimuje nekolik druhu netopru aj., umele zde byl vysazen kamzk horsk (Rupicapra rupicapra). Pozoruhodn jsou krasov jevy v ložisku vpencu (tropick kras, jeskyne, ponory, vyveracky) a balvanit koryta Moravy a dalšch vodnch toku.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
HK04.05i
HK02.04o
HK01.01i
LG01.06i
MG01.02i
HBi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HL04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

NOŽROV, R.; SLEZK, V. (2014). <i>Souhrn doporucench opatren pro evropsky vznamnou lokalitu Krlick Snežnk</i>. 25 s., Zmrhalov M. (2005). Dotaznk k lokalite druhu Buxbaumia viridis – Krlick Snežnk: vodopd Na Strašidlech.- Ms.1p.+prlohy (Depon. in. AOPK CR, Praha).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0195.31
CZ054.69
CZ1269.76

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Krlick Sněžnk+95.31
CZ05Krlick Sněžnk*4.69
CZ12Krlick Sněžnk*69.76

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Olomoucko
Address:
Email:olomoucko@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporucench opatren pro evropsky vznamnou lokalitu Krlick Snežnk CZ0530146
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY