Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0530504

1.3 Site name

Zubří

1.4 First Compilation date

2016-05

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-05
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC:2018-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.793889
Latitude:49.776667

2.2 Area [ha]

29.1584

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      3.499  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N073.00
N080.00
N1064.00
N1112.00
N125.00
N153.00
N167.00
N171.00
N201.00
N213.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území leží na jižních stráních západně od osady Zubří u Trhové Kamenice (okres Chrudim). Celá EVL se nachází v CHKO Železné hory, její hranice je shodná s hranicí PR Zubří. Ekotop: Geologie: Geologické podloží je značně pestré. Území leží na styku ohebského krystalinika tvořeného rulami a nasavrckého plutonu tvořeného žulami. Podle geomorfologického členění České republiky lze území zařadit do Česko-moravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Kameničská vrchovina a Stružinecká pahorkatina. Pedologie: Horniny a svahová expozice podnítily vznik mělkých chudých půd. Na prameništích se vyvinula izolovaná rašeliniště. Krajinná charakteristika: EVL se nachází na mírných svazích s jižní až jihozápadní orientací, které na severu místy přechází v nepatrně ukloněné plošiny. Jedná se o pramennou oblast ve vrcholových partiích širokého hřbetu Železných hor. Protéká zde několik drobných vodotečí v mělce zahloubených zářezech. Z větší části je EVL obklopena střídavě kulturními loukami a poli. Na západě s EVL sousedí les. Na severovýchodě EVL zasahuje na hranice intravilánu obce Zubří. EVL leží v nadmořské výšce 584 - 642 m. Biota: EVL je tvořena pestrou mozaikou suchých a podmáčených luk s rašeliništi, slatiništi a dalšími typy mokřadních společenstev. Nezanedbatelnou část dále zaujímají různě velké remízy náletových dřevin (převážně smrk ztepilý (Picea abies) a bříza bělokorá (Betula pendula)). V rámci CHKO Železné hory se jedná o lokalitu s plošně největším výskytem nízkostébelných smilkových trávníků (biotop T2.3B - Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce, stanoviště 6230 - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)), které jsou předmětem ochrany. Tyto porosty bývaly dříve běžnou součástí krajiny Vysočiny, dnes se však zachovaly pouze ve fragmentech. Na suché smilkové trávníky na vlhčích stanovištích navazují slatiniště (R2.2), rašeliniště (R2.3), pcháčové, tužebníkové a bezkolencové louky (T1.5, T1.6, T1.9) s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin (vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), o. Davallova (Carex davalliana) a o. blešní (Carex pulicaris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík bahenní (Epipactis palustris), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) aj.). Živočichy zastupuje bohaté společenstvo hmyzu, nejvýznamnější jsou menší populace modráska očkovaného (Phengaris teleius) a m. bahenního (P. nausithous). Pestré je i zastoupení obratlovců, z významných druhů se v EVL vyskytují čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus), užovka obojková (Natrix natrix), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška lesní (Anthus trivialis), bekasina otavní (Gallinago gallinago), ťuhýk obecný (Lanius collurio), rejsek obecný (Sorex araneus) a r. malý (S. minutus), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) a další.

4.2 Quality and importance

Zachovalá luční společenstva s regionálně významným zastoupením stanoviště 6230 a dalších biotopů sekundárního bezlesí. Ochranářský význam lokality potvrzuje existence PR Zubří (ve stejných hranicích jako EVL), která je jedním z největších nelesních MZCHÚ v regionu. Na bohatý bylinný porost je vázán výskyt mnoha živočišných druhů. Území EVL je ukázkou krajiny s rozptýlenou zelení s prvky extenzivního hospodaření.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

ŠUMPICH, J. (2001). <i>Motýli Železných hor: Železné hory, Sborník prací č. 11</i>. 265 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ02100.00
CZ050.00
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Zubří=100.00
CZ05Zubří*0.00
CZ09Železné hory-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Zubří CZ0530504
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY