Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0531012

1.3 Site name

Bohdanečský rybník

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation608/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.681111
Latitude:50.095278

2.2 Area [ha]

306.7493

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA119Porzana porzana       
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0631.00
N0728.00
N083.00
N107.00
N126.00
N142.00
N150.00
N1620.00
N201.00
N211.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází v Pardubické kotlině, 8 km SZ od Pardubic a 0,5 km S od obce Lázně Bohdaneč. Území není rozsáhlé, je tvořenou převážně vodní plochou 5 rybníků (Bohdanečský rybník, rybník Matka, 3 Zábranské rybníky) a přilehlých rákosových porostů, měří 3 km na délku a 1,6 km v nejširším místě. Ekotop: Pardubická kotlina má charakter roviny s výškovou členitostí 30 m. Rovinný reliéf je tvořen nivami a vystupujícími terasami. V podloží jsou kvartérní sedimenty - štěrkopísky a nivní hlíny. Biota: Vodní a mokřadní charakter navržené ptačí oblasti určují především rybníky Bohdanečský a Matka, které jsou zahrnuty do národní přírodní rezervace. Dalšími vodními plochami jsou Zábranské rybníky a na východní hranici tok Opatovického kanálu. Mezi těmito místy pak převládají plochy mokřadů od porostů rákosin ve vodě i na podmáčených místech, přes ostřicové mokré a vlhké louky, až po louky kosené. Lesní porosty jsou pouze menší rozlohy, s převažujícím porostem olšin.

4.2 Quality and importance

Lokalita je hnízdištěm, shromaždištěm, tahovou zastávkou a zimovištěm, a to i pro druhy přílohy I směrnice o ptácích. Celkem bylo v oblasti zaznamenáno 168 druhů ptáků. Cílovým druhem oblasti je chřástal kropenatý (Porzana porzana) - 6-10 volajících samců. Z dalších sedmi druhů přílohy I, které se v oblasti vyskytují, patří mezi významné hnízdiče bukač velký (Botaurus stellaris) - 2-4 samci, bukáček malý (Ixobrychus minutus) - 1-5 párů, slavík modráček (Luscinia svecica) - 1-4 párů. Kromě druhů přílohy I patří mezi významné hnízdící druhy např. chřástal vodní (Rallus aquaticus) – asi 20 párů, rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - 7-15 párů, cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) – 20-30 párů, sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) – 5-10 párů, v zimě až 50 ex. V létě se na Bohdanečském rybníku shromažďuje až 300 labutí velkých (Cygnus olor), na podzim 1500-2500 vodních ptáků, mezi nimiž nejpočetnější jsou kachny divoké (Anas platyrhynchos) a čírky obecné (Anas crecca). Nejvýznamnějším zimujícím druhem je moták pilich (Circus cyaneus) – na nocoviště se z okolí slétá 8-11 jedinců. Pravidelně zimuje také bukač velký (Botaurus stellaris).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF01i
LJ02.11i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MJ02.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

LEMBERK, V., (2001). Avifauna NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - srovnání po 20 letech. Práce a studie, Pardubice, 9: 159-166., Paclík M., Bárta F., Veselý J. (0). 12. Bohdanečský rybník. Pp. 12/1-12/2 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha., ŠTANCL, L.&ŠTANCLOVÁ, H., (1987). Ptactvo Pardubicka II. Bohdanečsko. Kraj. muz. Východních Čech, Pardubice, 172 pp. + 196 obr.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0180.01
CZ0519.31

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Bohdanečský rybník*80.01
CZ05Bohdanečský rybník*19.31

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY