Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0533002

1.3 Site name

Malá Straka

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2017-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.878333
Latitude:49.875278

2.2 Area [ha]

3.6022

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    500  1000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.00
N070.00
N080.00
N1656.00
N2033.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní rybník na bezejmenném vodním toku v nadmořské výšce asi 316 m n. m., 1,5 km severovýchodně od obce Žumberk, 9 km severozápadně od Skutče. Ekotop: Geologie: Geologický podklad tvoří holocénní fluviální nečleněné sedimenty (hlína, písek, štěrk). Geomorfologie: Území je součástí České tabule, Východočeské tabule, Svitavské pahorkatiny, Chrudimské tabule, Štěpánovské stupňoviny. Pedologie: Kambizemě modální, eubazické až mesobazické, z pevných a zpevněných hornin (lokálně z nezpevněných sedimentů). Krajinná charakteristika: Průtočný rybník v horní části údolí bezejmenného vodního toku. Biota: Malý lesní rybník s extenzivním hospodařením v sousedství většího intenzivně obhospodařovávaného rybníka Velká Straka; na jižním okraji Malé Straky se nacházejí podmáčené olšiny, zvyšující atraktivnost lokality, také mezi oběma Strakami jsou podmáčené porosty s vyšším podílem smrku. Výskyt kuňky obecné (Bombina bombina). Na rybnících se také vyskytují druhy hmyzu vázané svým vývojem na vodní prostředí: vážky (Aeshnidae, Coenagridoniae), vodní brouci z čeledi potápníkovití (Dytiscidae) a vodomilovití (Hydrophilidae), vodní druhy ploštic (Gerridae, Saldidae, Nepidae, Naucoridae). Na lokalitě se nachází řada ohrožených druhů uvedených v Červeném seznamu: ostřice pobřežní (Carex riparia), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), šejdračka bahenní (Zannichellia palustris).

4.2 Quality and importance

Rybníky Velká a Malá Straka jsou ze zoologického hlediska velmi významné. Kvalitativní i kvantitativní zastoupení batrachofauny, zejména na rybníce Malá Straka svědčí o zachovalosti biotopu, jehož parametry se blíží přírodě blízkému stanovišti. Zachovalost biotopu dokumentuje i celá řada významných rostlinných druhů, vázaných na vodní a mokřadní biotopy.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF01i
LK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Pardubického kraje
Address:
Email:posta@pardubickykraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Malá Straka CZ0533002
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY