Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0533302

1.3 Site name

Choltická obora

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.615556
Latitude:49.981389

2.2 Area [ha]

69.5223

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    50  100  adults   
I1084Osmoderma eremita          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N142.00
N151.00
N1669.00
N2021.00
N211.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Zámecký park jižně od obce Choltice, cca 5 km SSZ od Heřmanova Městce. Ekotop: Geologie: Geologickým podkladem EVL jsou svrchnokřídové slínovce a vápnité nebo silicifikované jílovce spodního turonu, překryté holoceními povodňovými naplaveninami. Podle geomorfologického členění České republiky se území nachází na rozhraní dvou soustav: Česko-moravské soustavy (podsoustava Českomoravská vrchovina, celek Železné hory, podcelek Chvaletická pahorkatina, okrsek Chvaletická pahorkatina) a soustavy Česká tabule (podsoustava Východočeská tabule, celek Svitavská pahorkatina, podcelek Chrudimské tabule, okrsek Heřmanoměstecká tabule). Pedologie: Pararendzina pseudoglejová, podél potoka glej typický, v širším okolí přechází v hnědozemě typické a luvické. Krajinná charakteristika: EVL je součástí ploché pahorkatiny v kulturní krajině na pomezí Polabí a Železných hor. Zámecký park má povětšinou charakter lesa s věkovitými mohutnými exempláři dubu letního. Součástí EVL je rovněž soustava několika rybníků, jež napájí regionální tok Struha, který protéká EVL v místy roklinatě zahloubeném korytě. Nadmořská výška EVL je v rozmezí 240-280 m. Biota: Lesní porost je tvořen společenstvy dubohabřin (Carpinion), které na vlhčích místech nabývají charakteru tvrdého luhu s výraznějším jarním aspektem. Část porostů (navazující na zámecký park) má parkový charakter, kde vynikají zejména mohutné věkovité exempláře dubu letního (Quercus robur), buku lesního (Fagus sylvatica) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). V dutinách stromů se vyskytuje páchník hnědý (Osmoderma eremita). Chrtnický rybník, ve kterém žije kuňka ohnivá (Bombina bombina), je mělký rybník s mělkým litorálním pásmem zarostlým rákosem a orobincem.

4.2 Quality and importance

Jedna z významných lokalit kuňky ohnivé a páchníka hnědého v Pardubickém kraji.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
HF01i
MF03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

RUSŇÁKOVÁ, I. et al. (2011). <i>Plán péče o přírodní rezervaci a EVL Choltická obora na období 2011-2020</i>. 45 s. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0299.47
CZ050.12

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Choltická obora*99.47
CZ05Choltická obora*0.12

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Pardubického kraje
Address:
Email:posta@pardubickykraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní rezervaci Choltická obora
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY