Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0533303

1.3 Site name

Chrudimka

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.668056
Latitude:49.811667

2.2 Area [ha]

230.0122

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      10.2168  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0687.00
N072.00
N080.00
N090.00
N100.00
N146.00
N150.00
N163.00
N170.00
N202.00
N210.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Střední tok řeky Chrudimky od Trhové Kamenice po vtok do Křižanovické přehrady, včetně Sečské přehrady. Ekotop: Geologie: Podloží EVL je tvořeno tvrdými horninami Ohebského krystalinika: granodiority s cordieritem, dvojslídné žuly, dvojslídné ortoruly, gabra a gabrodiority. Podle geomorfologického členění České republiky se území nachází v Česko-moravské soustavě, podsoustavě Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Kameničská vrchovina. Pedologie: V nivách v EVL se nachází hluboké nivní naplaveniny, hlinité až hlinitopísčité. V úzkých lesních nivách jsou půdy mělké, mírně kyselé. Krajinná charakteristika: EVL je tvořena korytem toku Chrudimky s přilehlou nivou, protéká lesnatou krajinnou Žďárských vrchů a Železných hor. Součástí je i vodní nádrž Seč. Tok řeky je v místech širokých niv klidný, v místech jezových vzdutí až 150 cm hluboký. V lesních úsecích je tok horský kamenitý s většími tůněmi. Tok je v nadmořské výšce od 450 do 520 metrů. Biota: Tok řeky Chrudimky, včetně Sečské přehrady, místy horského kamenitého typu. V širokých nivách je koryto v hlubokých náplavech s klidným tokem. Celý tok doprovázejí potoční a degradované jasanovo-olšové luhy (L2.2B) případně říční a typické jasanovo-olšové luhy (L2.2A). Řeka Chrudimka dále hostí stanoviště makrofytní vegetace vodních toků se svazy Ranunculion fluitantis a Callitricho - Batrachion (V4). V okolí vodních nádrží a větších tůní se setkáme s říčními rákosinami (M1.4) a s vegetací vysokých ostřic (M1.7). Ze zoologického hlediska je významná především přítomnost vydry říční (Lutra lutra), která zde má stabilní populaci.

4.2 Quality and importance

Stabilní populace vydry říční (Lutra lutra) na severním okraji souvislého areálu rozšíření. Horní tok Chrudimky je významný z hlediska šíření vydry severním směrem.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.02b
MF03.01i
MF03.02i
MF03.02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Dušek J., Zavadil V., Cepáková E., Šafář J., Hlaváč V., Volf O. (0). Zásady managamentových opatření a ochranných podmínek v navrhovaných lokalitách NATURA 2000 - nepublikováno., HLAVÁČ, V.; POLEDNÍK, L.; POLEDNÍKOVÁ, K. et al. (2011). <i>Vydra a doprava: příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční : metodika AOPK ČR</i>. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 41 s. ISBN 978-80-87457-19-1., POLEDNÍK, L.; POLEDNÍKOVÁ, K.; ROCHE, M. et al. (2009). <i>Program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2009 - 2018</i>. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 84 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ020.79
CZ052.69
CZ0999.23

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Vápenice*0.78
CZ02Oheb*0.01
CZ05Vápenice*0.18
CZ05Oheb*2.51
CZ09Železné hory*99.23

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Pardubického kraje
Address:
Email:posta@pardubickykraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Chrudimka CZ0533303
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY