Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0533308

1.3 Site name

Bohdanečský rybník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.674167
Latitude:50.095000

2.2 Area [ha]

247.7676

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    150  200  adults   
I1086Cucujus cinnaberinus          DD 
I1042Leucorrhinia pectoralis          DD 
I6179Phengaris nausithous          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0636.00
N0730.00
N083.00
N105.00
N142.00
N150.00
N1622.00
N201.00
N211.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází na severozápadním okraji Lázní Bohdaneč v nadmořské výšce 220 metrů. Ekotop: Geologie: Podloží EVL tvoří recentní hlinité až hlinitopísčité naplaveniny. V bezprostředním okolí se zachovaly relikty mladopleistocenních až holocenních vátých písků. Z hlediska geomorfologického zařazení patří EVL do soustavy Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule, celku Východočeská tabule, podcelku Pardubická kotlina, okrsku Kunětická kotlina. Krajinná charakteristika: Území představuje komplex vodních a mokřadních biotopů vytvořených kolem jednoho z největších zachovaných rybníků bývalé pernštejnské soustavy Bohdanečského a menší rybník Matka s přilehlými mokřady. V okolí EVL převažuje kulturní odlesněná krajina. EVL sousedí s intravilánem Lázní Bohdaneč. EVL leží v rozpětí nadmořských výšek 219 - 223 m n. m. Biota: Mělké rybníky s bohatě vyvinutou vegetací vodních makrofyt, na něž navazují mokré a suché rákosiny, bezkolencové a ostřicové louky, vrbové křoviny, olšiny a vlhké acidofilní doubravy. Vegetace vodních makrofyt, zejména na rybníce Matka a v tůních v severozápadní zátoce rybníka Bohdanečský, je druhově dosti bohatá a zahrnuje i řadu vzácnějších druhů: rdest světlý (Potamogeton lucens), r. tupolistý (P. obtusifolius), r. ostrolistý (P. acutifolius), řečanka přímořská (Najas marina), zastoupeny jsou i parožnatky. V rákosinách na řadě míst najdeme pryskyřník velký (Ranunculus lingua). Z lučních společenstev převládají bezkolencové louky. Vápnitá slatiniště jsou významná bohatou populací prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata), jejíž početnost dosahuje cca 1000 rostlin. Vyskytuje se zde i řada dalších ohrožených druhů, např. ostřice Davallova (Carex davalliana), pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) apod. V minulosti zde rostl i kriticky ohrožený hlízovec Loeselův (Liparis loeselii). Mokřady a tůně v okolí rybníků Bohdanečského a Matka jsou vhodným biotopem pro kuňku ohnivou (Bombina bombina), z dalších chráněných druhů obojživelníků byly v roce 2012 v EVL potvrzeny: čolek obecný (Triturus vulgaris), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha obecná (Bufo bufo), r. zelená (B. viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), s. skřehotavý (R. ridibundus) a s. zelený (R. esculenta). Na rákosiny a luční společenstva jsou vázány vzácné druhy bezobratlých, jako například vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous). V lesních porostech a v liniové zeleni žije lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). EVL se z velké části překrývá s ptačí oblastí CZ0531012 Bohdanečský rybník, předmětem ochrany je chřástal kropenatý (Porzana porzana) a jeho biotop. Jedná se o významnou ornitologickou lokalitu, kde pravidelně hnízdí nebo protahuje mnoho druhů ptáků, vázaných na vodní a mokřadní biotopy (potápky: potápka roháč (Podiceps cristatus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), veslonozí: kormorán velký (Phalacrocorax carbo), bukač velký (Botaurus stellaris), brodiví: čáp černý (Ciconia nigra), volavka popelavá (Ardea cinerea), v. bílá (Egretta alba), vrubozobí: lžičák pestrý (Anas clypeata), čírka obecná (A. crecca), č. modrá (A. querquedula), hvízdák eurasijský (A. penelope), kopřivka obecná (A. strepera), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), hohol severní (Bucephala clangula), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), husa velká (Anser anser), dravci: moták pochop (Circus aeruginosus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), krátkokřídlí: jeřáb popelavý (Grus grus), lyska černá (Fulica atra), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), chřástal kropenatý (Porzana porzana), ch. malý (P. parva), ch. nejmenší (P. pusilla), chřástal vodní (Rallus aquaticus), dlouhokřídlí: jespák obecný (Calidris alpina), bekasina otavní (Gallinago gallinago), racek stříbřitý (Larus argentatus), r. bouřní (L. canus), r. chechtavý (L. ridibundus), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), srostloprstí: ledňáček říční (Alcedo atthis), pěvci: rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), r. obecný (A. scirpaceus), r. proužkovaný (A. schoenobaenus), slavík modráček (Luscinia svecica), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), c. zelená (L. naevia), moudivláček lužní (Remiz pendulinus)).

4.2 Quality and importance

Jedna z nejvýznamnějších botanických, entomologických a především ornitologických lokalit v Pardubickém kraji. Význam lokality potvrzuje i přítomnost NPR a ptačí oblasti.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF01i
LF06i
MG01.02o
HK01.03i
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

BERAN, L. (1996). Vodní měkkýši NPR Bohdanečský rybník a PR U Houkvice. <i>Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie</i>. 4, s. 71-76., BERAN, L. (1997). Vodní měkkýši rybníků v okolí Lázní Bohdaneč. <i>Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie</i>. 5, s. 107-112., DOLANSKÝ, J.; KASAL, P.; ANTUŠ, M. et al. (1998). Příspěvek k poznání arachnofauny Východního Polabí. <i>Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie</i>. 6, s. 107-116., KOPECKÁ, L.; ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ, R. (2000). Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). <i>Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie</i>. 8, s. 129-158., PRAUSOVÁ, R. (2005). Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. <i>Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie</i>. 12, s. 193-196., ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ, R. (2000). Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. <i>Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie</i>. 8, s. 159-182.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ01100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Bohdanečský rybník=100.00
CZ05Bohdanečský rybník*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bohdanečský rybník CZ0533308
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY