Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0533314

1.3 Site name

Tichá Orlice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.608056
Latitude:50.049722

2.2 Area [ha]

49.5564

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1096Lampetra planeri    700  7000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0642.00
N070.00
N080.00
N108.00
N120.00
N148.00
N151.00
N1630.00
N202.00
N212.00
N220.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tichá Orlice od Kunčic u Letohradu (10 km sv. od Ústí nad Orlicí) až téměř k pramenům nad Horní Orlicí u Králík. Ekotop: Geologie: Vzhledem k charakteru EVL (cca 30 km dlouhý úsek toku), je zastoupení hornin velice pestré. Podle geomorfologického členění České republiky území zasahuje do většího počtu okrsků Krkonošsko-jesenické soustavy, Orlické podsoustavy. Pedologie: V EVL převládají různé typy nivních půd. Krajinná charakteristika: Tok má z větší části podhorský charakter s kamenitým nebo štěrkovitým korytem, jsou přítomny i jemnější usazeniny. Střídají se otevřené bezlesé široké nivy a sevřenější zalesněná údolí. EVL se nachází v nadmořské výšce od cca 368 do cca 750 metrů. Biota: V EVL se vyskytují druhy pstruhového a lipanového pásma - pstruh obecný (Salmo trutta m. fario), vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), lipan podhorní (Thymallus thymallus), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), mník jednovousý (Lota lota). Předmětem ochrany je mihule potoční (Lampetra planeri), která je v rámci EVL vázána na bahnito-písčité náplavy v klidnějších partiích toku. Z obojživelníků se v blízkosti EVL zdržují ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Z plazů byla v blízkosti lokality zastižena užovka obojková (Natrix natrix). Z ptáků se v EVL a její těsné blízkosti vyskytuje 8 druhů vázaných přímo na vodní tok a kontaktní porosty: cvrčilka zelená (Locustella naevia), čáp černý (Ciconia nigra), kachna divoká (Anas platyrhynchos), konipas horský (Motacilla cinerea), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes).

4.2 Quality and importance

Významná lokalita mihule potoční, která se v EVL vyskytuje ve velmi hojné početnosti.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ02.02i
HJ02.03i
MJ02.05i
MJ03.02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

KŘÍŽEK, J. (2008). <i>Komplexní hodnocení toku Tiché Orlice se zaměřením na výskyt mihule potoční (Lampetra planeri)</i>. 41 s. Zpráva. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice., RUSŇÁKOVÁ, I. (2012). <i>Plán péče o evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice na období 2012-2021</i>. 42 s. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice., RUSŇÁKOVÁ, I. et al. (2012). <i>Mihule potoční v EVL Tichá Orlice (Pardubický kraj)</i>. 38 s. Inventarizační průzkum. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ020.16
CZ051.31
CZ1276.32

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Sutice*0.16
CZ05Sutice*1.31
CZ12Jeřáb*1.21
CZ12Orlice*54.80
CZ12Suchý vrch Buková hora*20.31

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Pardubického kraje
Address:
Email:posta@pardubickykraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice CZ0533314
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY