Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0533696

1.3 Site name

Kochánovické rybníky a tůně

1.4 First Compilation date

2016-05

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-05
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC:2018-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.780000
Latitude:49.902222

2.2 Area [ha]

19.4158

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    30  1000  adults   
A1166Triturus cristatus    10  50  adults   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N069.00
N075.00
N102.00
N1631.00
N170.00
N2151.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Soustava rybníků a tůní v otevřeném údolí cca 1,3 km SZ od osady Kochánovice. Ekotop: Krajinná charakteristika: EVL je situována uprostřed lesního celku původní obory Slavice mezi Kochánovicemi a Rabštejnskou Lhotou. Jedná se o rybářsky využívané rybníky (soustava čtyř rybníků – Hluboký, Vilém, Perný a Čabrousek) v údolí v lese s celkovou rozlohou přes 7 ha, které jsou součástí 1. a 2. zóny CHKO Železné hory. Jižní a východní část EVL tvoří horní tři ze soustavy rybníků na drobném lesním toku a na ně navazující litorální, lužní a v omezené míře i luční společenstva. Západní část tvoří areál bývalé střelnice lidových milicí, převládají luční biotopy, které jsou rozčleněny alejemi a ostrůvkovitými výsadbami jehličnanů. Po obvodu této části především na západním okraji je souvislý les, složený z kultur jehličnanů a náletových dřevin. V olšině přiléhající k rybníku Vilém je 9 větších tůní, v prostoru zvaném Kochánovice – Střelnice jsou další 4 větší tůně (z toho 2 vybudovány v listopadu 2013). Celá oblast navazuje na budovanou odpočinkovou zónu na vrchu Podhůra. EVL leží v nadmořské výšce 320 - 340 m. Geologie: Na většině území EVL tvoří geologické podloží lokality staré (ordovické) tmavé jílovité břidlice a prachovce (siltovce). Ze severu zasahují do území světlé křemence stejného stáří. V údolí jsou však tyto staré horniny překryty kvartérními hlinito-písčitými až písčito-hlinitými sedimenty. V nejnižších částech údolí – kolem rybníků a potoků – jsou navíc překryty ještě nivními sedimenty pestrého složení (hlína, písek, štěrk). Podle geomorfologického členění České republiky lze území zařadit do Česko-moravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Kameničská vrchovina. Reliéf: Místy úzké, relativně hluboké údolí (především okolo rybníka Čabrousku), jinde širší, miskovité. Kaskáda rybníků vytvořila stupně v reliéfu krajiny. Biota: Složení vegetace na rybnícíh se velice liší v závislosti na intenzitě hospodaření. Druhově nejbohatší je makrofytní vegetace (V1F) na rybníce Vilém, kde roste lakušník (Batrachium sp.), úzkolisté rdesty (Potamogeton sp. div.), r. vzplývavý (P. natans), růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum) a další běžné vodní druhy. Během vegetační sezóny zarůstá téměř celá vodní plocha vodní vegetací. Na rybníku Čabrousek je složení vegetace podobné, není ovšem tak hustě zapojená a v průběhu sezóny výrazně kolísá. Rybník Perný je prakticky bez vodních makrofyt. Kolem rybníků Vilém a Čabrousek jsou výrazně vyvinuté litorální okraje na pozvolných mělkých okrajích vodní plochy. Střídají se zde vrbové křoviny (K1) s porosty vysokých ostřic (M1.7) a rákosin (M1.1), které mají povětšinou monocenotický charakter, dominantou je druh rákos obecný (Phragmites australis), orobinec širolistý (Typha latifolia), ostřice štíhlá (Carex acuta), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) aj.). Při snížené hladině během sezóny se především na rybníku Vilém vyvijí mokřadní vegetace bahnitých substrátů (M1.3) a obnažených den (M2.1). Na litorální porosty kolem rybníků navazují lesní porosty, které mají charakter lužního lesa (L2.2) s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa). Bylinné patro bývá většinou nitrofilní, často se šíří ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), hájové druhy jeou přítomny velice omezeně. Na zamokřenějších místech se podrost olšin blíží vegetaci mokřadních olšin (L1). Na mezofilních a suchých stanovištích dále od rybníků a na okrajích střelnice má les povětšinou charakter monokultur jehličnanů, původní přírodě blízké lesy (L3.1 - hercynské dubohabřiny, L7.1 - acidofilní doubravy) zůstaly zachovány v malých fragmentech. Luční společenstva se v EVL vyskytují především v areálu střelnice. Na většině plochy se jedná o druhově chudé louky s dominancí trav. Z pohledu biodiverzity jsou nejcennější druhově bohaté louky, které se v EVL zachovaly na dvou místech. V olšině pod hrází Viléma se nachází cca 0,5 ha velká louka, kde se střídají bezkolencové (T1.9) a pcháčové (T1.5) louky, částečně je zastoupena i vegetace vysokých ostřic s dominantní ostřicí štíhlou. Druhá druhově bohatá sušší bezkolencová louka se nachází pod parkovištěm pod hrází rybníka Perný, má rozlohu přibližně 0,3 ha. Oba tyto fragmenty hostí poměrně široké spektrum lučních a mokřadních druhů, k regionálně významným patří zejména vrbovka bahenní (Epilobium palustre), svízel severní (Galium boreale), ostřice plstnatá (Carex tomentosa), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum) a bukvice lékařská (Betonica officinalis). EVL je významná především bohatou batrachofaunou. Čolek velký (Triturus cristatus) byl prokázán v rybníce Vilém a Perný, ve Vilému a v Čabrousku je dokladována kuňka ohnivá (Bombina bombina). Oba druhy se rozmnožují i v tůních u Viléma. Kromě těchto obojživelníků se na lokalitě vyskytují také čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana esculenta); z dalších živočišných druhů chřástal vodní (Rallus aquaticus) a užovka obojková (Natrix natrix).

4.2 Quality and importance

Oblast Kochánovických rybníků (společně s rybníky ve Slavické oboře) patří k nejhodnotnějším batrachologickým územím v CHKO Železné hory. Kvalitativní i kvantitativní zastoupení obojživelníků, zejména na rybníce Vilém, svědčí o zachovalosti biotopu, jehož parametry se blíží přírodě blízkému stanovišti. Místní populace čolka velkého je jednou z mála početnějších stávajících populací na okraji východního Polabí. V případě kuňky ohnivé je místní populace jednou z nejpočetnějších v Pardubickém kraji.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
MF01i
HJ02.03i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

RŮŽIČKA, M. (2015). <i>Vodní plochy CHKO Železné hory a jejich obojživelníci: Železné hory, Sborník č.20</i>. 261 s., 32.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Železné hory-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kochánovické rybníky a tůně CZ0533696
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY