Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0533697

1.3 Site name

Rybník Strach

1.4 First Compilation date

2016-05

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-05
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.574444
Latitude:49.956111

2.2 Area [ha]

2.6754

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina      1000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0651.00
N1949.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník Strach je umístěn v západním výběžku Pardubického kraje cca 0,8 km JJZ od obce Rašovy. Ekotop: Geologie: Geologické podloží celé EVL je poměrně uniformní. Tvoří jej velmi staré proterozoické droby, což jsou zpevněné sedimenty mořského původu. Podél Mlýnského potoka jsou staré horniny překryty nivními sedimenty pestrého složení (hlína, písek, štěrk). Podle geomorfologického členění České republiky lze území zařadit do Česko-moravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Chvaletická pahorkatina. Reliéf: V bližším okolí EVL je krajina poměrně plochá, pouze mírně zvlněná, mírně se uklání k severu. Do plošiny je nepříliš hluboce zaříznutý Mlýnský potok, který napájí rybník Strach. Krajinná charakteristika: Převážně lesnatá krajina s menšími vesnicemi, využívaná hojně jako rekreační území s chatovými osadami. EVL je obklopena lesem převážně kulturního chrakteru. Biota: Podstatnou část EVL tvoří lesní rybník Strach. Na něj je vázána vegetace vodních makrofyt (V1F) s poměrně silně zastoupenými běžnými submerzními druhy stolístkem klasnatým (Myriophyllum spicatum) a růžkatcem ponořeným (Ceratophyllum demersum). Ve zhlaví rybníka navazují na otevřenou vodní hladinu monocenotické porosty vysokých ostřic (M1.7) a rákosin (M1.1). Jako dominanty se zde uplatňují běžné statné druhy typické pro tato stanoviště: rákos obecný (Phragmites australis) a chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Místy lze v těchto porostech nalézt zbytky pcháčových luk (T1.5), místy se prosazují náletové dřeviny olše lepkavá (Alnus glutinosa) a různé druhy vrb (Salix sp. div.). Na hrázi rybníka se nachází kulturní smrkový les s vtroušeným dubem (Quercus sp.), bylinné patro odpovídá acidofilním doubravám (L7.1). Ze zoologického hlediska je EVL významná především jako batrachologická lokalita. Rybník každoročně využívá k rozmnožování kuňka obecná (Bombina bombina), která je předmětem ochrany EVL. Kromě kuňky obecné se na lokalitě vyskytují také čolek velký (Triturus cristatus), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan krátkonohý (Rana lessonae), skokan zelený (Rana esculenta). Z plazů byla v EVL pozorována užovka obojková (Natrix natrix).

4.2 Quality and importance

EVL využívá k rozmnožování jedna z největších populací kuňky obecné v Pardubickém kraji.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
LF01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Pardubického kraje
Address:
Email:posta@pardubickykraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY