Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0534050

1.3 Site name

Černý Nadýmač

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.582500
Latitude:50.073889

2.2 Area [ha]

24.3739

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      13.0059  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1887Coleanthus subtilis    10000     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0653.00
N0723.00
N1624.00
N200.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní rybník Černý Nadýmač cca 1,5 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Ekotop: Rybník napájený Výrovským náhonem z Opatovického kanálu s význačnou vegetací vodních makrofyt a druhů obnažených den, významná batrachyologická a ornitologická lokalita. Geologické podloží tvoří slínovce a vápnité písky svrchního turonu. Území se nachází v nadmořské výšce 213 m. Biota: Dominantou je vodní plocha rybníka (rozloha cca 13 ha) s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních vod (V1F, při letnění – vegetace letněných rybníků -M2.1) lemovaná rákosinami eutrofních stojatých vod (M1.1). Pod hrází a při severním a východním břehu rybníka jsou rozšířeny údolní jasanovo–olšové luhy (L2.2) s prvky mokřadních olšin (L1), dále na ně navazují vlhké acidofilní doubravy (Molinio arundinacae–Quercetum, L7.2). Během letnění rybníka je na obnaženém dně bohatě vyvinuta vegetace letněných rybníků s výskytem vzácných druhů. Vodní plocha je využívána k polointenzivnímu chovu ryb (násadový rybník).

4.2 Quality and importance

Zastoupení makrofytní vegetace je chudé. Vyskytují se zde běžné druhy např. rdesno obojživelné (Persicaria amphibia). V minulosti byl výskyt vodních makrofyt bohatší - rdest světlý (Potamogeton lucens), okřehek hrbatý (Lemna gibba), okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca). Nejvýznačnější je vegetace obnažených den, kterou tvoří druhy např. dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa), dvouzubec paprsčitý (Bidens radiata), kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), odemka vodní (Catabrosa aquatica), puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum), blatěnka vodní (Limosella aquatica), Myosorus minimus, pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa), kalužník šruchový (Peplis portula), jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa), mochny poléhavá (Potentilla supina), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), p. lítý (Ranunculus sceleratus), šťovík přímořský (Rumex maritimus), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), ptačinec mokřadní (Stellaria alsine), rozrazil drchničkovitý (Veronica anagallis-aquatica), r. pobřežní (Veronica catenata), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) (sezóna 2002). Podmáčené olšiny mají zachovalou dřevinnou a bylinnou skladbu, výskyt kapradiníku bažinného (Thelypteris palustris). Ve vegetační sezóně 2002 byl rybník letněn. Na rybničním dně se objevila druhově pestrá společenstva obnažených den s dominantami: puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), blatěnka vodní (Limosella aquatica), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), kalužník šruchový (Peplis portula), jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa), mochna poléhavá (Potentilla supina) atd. V roce 2003 byl rybník znovu napuštěn. Významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) - populace řádově tisíce jedinců.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0493.44
CZ056.56

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Černý Nadýmač*93.44
CZ05Černý Nadýmač*6.56

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Pardubického kraje
Address:
Email:posta@pardubickykraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Černý Nadýmač CZ0534050
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY