Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0534051

1.3 Site name

Anenské údolí

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.987500
Latitude:49.863333

2.2 Area [ha]

39.3975

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      3.8744  0.00 
6510  info      3.0572  0.00 
91E0  info      4.6999  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6179Phengaris nausithous          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.00
N0818.00
N0913.00
N1013.00
N110.00
N1424.00
N151.00
N1619.00
N204.00
N212.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Údolí Anenského potoka a stráně v okolí obce Štěpánov, cca 1,5 km severně od Skutče. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří křídové horniny mezozoika. Ve spodních vrstvách se nachází kvádrové pískovce cenomanu, převrstvené vápnitými jílovci (opukami) spodního turonu. Geomorfologie: Území leží ve východní části Chrudimské tabule, která s nazývá Hrochotýnecká tabule. Reliéf: Výrazně zaříznuté údolí potoka, se sklonem svahů až 20–25°, je typické pro stupňovité okraje České křídové tabule na jejím přechodu k Českomoravské vrchovině. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 340–420 m n. m. Koryto Anenského potoka má přirozený charakter s meandry (pouze malá část je upravena). Pedologie: Na svazích kambizemě typické nasycené, na opukových svazích přecházejí v kambizemě rendzinové až rendziny; v nivě pseudogleje, lokálně gleje. Krajinná charakteristika: Území představuje údolí Anenského potoka a stráně se zachovalými a druhově pestrými společenstvy mezofilních lesů, potočních luhů, suchých trávníků a vlhkých luk s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jde o disjunktní lokalitu (jih Anenského údolí mezi obcemi Štěpánov a Hroubovice a stráně jihovýchodně od Štěpánova). Biota: Kvalitní přírodě blízké lesní porosty jsou zachovány na svahu západně od obce Štěpánov (vápnomilné bučiny, hercynské dubohabřiny). V nivě potoka jsou zastoupeny údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) představující iniciální společenstva na zarůstajících nivních loukách. Nelesní společenstva tvoří na sušších výslunných svazích s převážně j. až jz. expozicí širokolisté suché trávníky (T3.4) (svahy v okolí obce Štěpánov). Místy jsou vyvinuty mezofilní bylinné lemy (T4.2). Svahové louky někde představují degradované mezofilní ovsíkové louky (T1.1). Dlouhodobě nekosené plochy zarůstají porosty vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3). V odlesněné nivě potoka jsou vytvořeny vlhké pcháčové louky (T1.5). V okolí napřímeného toku byly tyto porosty přeměněny v odvodněné kulturní louky.

4.2 Quality and importance

Jde o krajinářsky hodnotné území (členitý reliéf, zachovalá vegetace, kaple Sv. Anny, prameny podzemní vody). Geomorfologicky nejvýznamnější úsek v severní části údolí u obce Hroubovice nebyl do území zahrnut z důvodu vysokého zastoupení nepřírodních biotopů. Nejvýznamnější společenstva představují širokolisté suché trávníky a fragment vápnomilných bučin. Suché trávníky sv. Bromion erecti s řadou charakteristických druhů: ostřice chabá (Carex flacca), vítod chocholatý (Polygala comosa), hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus), zaraza žlutá (Orobanche lutea) aj., jsou vyvinuty na výslunných jižních svazích. Velká část luk však není dlouhodobě obhospodařována, což se projevuje zarůstáním konkurenčně zdatnější vegetací třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a křovinami. Maloplošně se vyskytují mezofilní lemy sv. Trifolion medii s výskytem čilimníku nízkého (Chamaecytisus supinus). Část luk (přístupnější partie) je pravidelně kosena mechanizací. Neudržované fragmenty vlhkých pcháčových luk zůstaly zachovány v severní části území, výskytuje se zde upolín nejvyšší (Trollius altissimus), pcháč potoční (Cirsium rivulare). Z lesních společenstev jsou zastoupeny hercynské dubohabřiny s převahou habru obecného (Carpinus betulus) a bohatým křovinným a bylinným patrem. Pozoruhodné jsou porosty vápnomilných bučin s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a dobře vyvinutým bylinným patrem, výskyt okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), ostřice prstnaté (Carex digitata), břečťanu popínavého (Hedera helix), svízele lesního (Galium sylvaticum) apod. Údolní jasanovo-olšové luhy (as. Stellario-Alnetum glutinosae) mají relativně bohaté bylinné patro s bledulí jarní (Leucojum vernum), prvosenkou vyšší (Primula elatior) aj. Z faunistického hlediska je významný výskyt obojživelníků: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan zelený (Rana kl. esculenta), skokan hnědý (Rana temporaria), plazů: užovka obojková (Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca), ještěrka obecná (Lacerta agilis), z motýlů modrásek bahenní (Maculinea nausithous), šedavka hnědoskvrnná (Apamea ophiogramma), osenice znamenaná (Eugraphe sigma) a srpokřídlec olšový (Drepana curvatula).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MB02.04i
MJ02.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0295.17
CZ050.18

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Anenské údolí*95.17
CZ05Anenské údolí*0.18

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Pardubického kraje
Address:
Email:posta@pardubickykraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Anenské údolí CZ0534051
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY