Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0534054

1.3 Site name

Hubský-Strádovka

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.801111
Latitude:49.804444

2.2 Area [ha]

85.9548

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      0.6756  0.00 
6410  info      3.7945  0.00 
6430  info      0.8013  0.00 
7140  info      7.2216  0.00 
91E0  info      22.4636  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus      area   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N0724.00
N084.00
N1025.00
N140.00
N151.00
N1633.00
N208.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází u obce Rohozná u Trhové Kamenice, cca 15 km J od Chrudimi. Obklopuje Rohoznou z východu, jihu a západu - zahrnuje rybníky Hubský, Nový a Rohozenský velký rybník. Ekotop: Geologie: Geologické podloží EVL tvoří žuly nasavrckého plutonu, které místy vystupují až k povrchu v podobě izolovaných balvanů. Po vypuštění Rohozenského velkého rybníka jsou vidět i rozsypová pole. Čtvrtohorní vrstvy reprezentují fluviální písčité hlíny a písky. Podle geomorfologického členění České republiky se území nachází v Česko-moravské soustavě, podsoustavě Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Kameničská vrchovina. Pedologie: V prostoru rybníků se nacházejí zvodnělé gleje, přecházející k pseudoglejům na březích, místy s menšími překryvy organozemí. Půdy v EVL jsou mělké, mírně kyselé, s vysokou hladinou podpovrchové vody. Krajinná charakteristika: EVL leží v lesnaté pahorkatině v centrální části Železných hor. Je tvořena soustavou rybníků na dvou lokálních tocích. Rozpětí nadmořských výšek je 538 - 588 m n. m. Biota: V EVL se nachází pestrá mozaika různých stanovišť. Nejcennější jsou přechodová rašeliniště a nevápnitá mechová slatiniště, dále také vlhké bezkolencové a tužebníkové louky a jasanovo-olšové luhy. K ohroženým druhům patří: ostřice dvoumužná (Carex diandra), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), mochna bahenní (Potentilla palustris), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), srpice barvířská (Serratula tinctoria), starček potoční (Tephroseris crispa), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), ostřice Davallova (Carex davalliana) aj. Živočichové jsou zastoupeni především vodními a mokřadními druhy, jako je skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan hnědý (Rana temporaria) a štíhlý (R. dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus alpestris) a velký (T. cristatus), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), polák chocholačka (Aythya fuligula), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška lesní (Anthus trivialis) a luční (A. pratensis), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), kvíčala obecná (Turdus pilaris), polák velký (Aythya ferina), lyska černá (Fulica atra), aj. Z nápadných motýlů se zde vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon). V okolí Nového rybníka se vyskytují společenstva biotopů přechodových rašelinišť, střídavě vlhkých bezkolencových luk. Na severním okraji sem zasahují ekosystémy lužních olšin. V litorálu Nového rybníka (chovný rybník kaprů a marén, v zimě nevypouštěný a sloužící jako komorový) jsou vyvinuta společenstva s převládajícími vysokými ostřicemi asociace Caricetum gracilis. Rákosiny eutrofních stojatých vod jsou zastoupeny asociací Typhetum latifoliae. Na lokalitě je rovněž přítomna vegetace parožnatek. Na západním břehu rybníka se vyskytují intenzívně využívané travní porosty (často kosené). Prosperující populace (cca 3 m2) srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus) se vyskytuje společně se dvěma dalšími cennými mechy bařinatkou obrovskou (Calliergon giganteum) a rašeliníkem modřínovým (Sphagnum contortum) na vlhké rašelinné louce severně od Nového rybníka. Menší populace byla dále zaznamenána v zarůstajícím slatiništi na severovýchodním břehu Rohozenského velkého rybníka.

4.2 Quality and importance

Jedná se o jedinou lokalitu srpnatky fermežové v CHKO Železné hory. Velice významná jsou společenstva podmáčených stanovišť, která svou plochou patří k nejrozsáhlejším přírodě blízkým vlhkým stanovištím sekundárního bezlesí v širším okolí.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBb
MD01.02o
MD01.02i
MF01i
HI01i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Buryová B. (2003). Hamatocaulis vernicosus - Rohozná: Nový rybník. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Faltysová H., Bárta F. a kol. (2002). Pardubicko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek IV. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha., Rusňák J. (2002). J0071ZH - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Rusňák J. (2002). J0071ŽH - Železné hory - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Rusňák J. (ed.) (2003). Webové stránky: http://zelhory.schkocr.cz/cz/zchu.htm

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0245.31
CZ058.08
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Hubský*14.05
CZ02Strádovka*31.26
CZ05Strádovka*5.20
CZ05Hubský*2.88
CZ09Železné hory-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email:vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hubský-Strádovka CZ0534054
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY