Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0610022

1.3 Site name

Havranka

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.554167
Latitude:49.731944

2.2 Area [ha]

22.9689

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      9.1285  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0730.00
N083.00
N1050.00
N145.00
N160.00
N200.00
N216.00
N236.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Komplex vlhkých luk a rákosin v nivě Jiříkovského potoka, asi 1,5 km západně od obce Jiříkov. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří biotitické a sillimaniticko-biotitické pararuly, místy migmatitické. V nivách vodních toků jsou uloženy kvartérní fluviální hlinitopísčité náplavy, na navazujících velmi mírných svazích pak deluviální hlíny a sutě. Geomorfologie: Rozhraní podcelků Kutnohorská plošina a Havlíčkobrodská pahorkatina. Reliéf: Území na dně zaniklého rybníka je velmi ploché, s minimálním sklonem. Pedologie: Na trvale zamokřených místech jsou vytvořeny gleje, na střídavě vlhkých místech se nacházejí pseudogleje, přecházející na sušších místech k podzolovaným kambizemím, obvykle písčitohlinitým. Krajinná charakteristika: Rozsáhlý a relativně zachovalý komplex společenstev rákosin, ostřicových mokřadů a vlhkých luk s rozptýlenou dřevinnou zelení na dně dávno zaniklého rybníka představuje jediný větší komplex mokřadů v krajině postižené velkoplošnými pozemkovými úpravami. Biota: V nejvíce zamokřené části dna zaniklého rybníka jsou vyvinuta společenstva vysokých ostřic (M1.7) spolu s terestickými rákosinami a nálety dřevin. Maloplošně se zde v příkopech nachází makrofytní vegetace stojatých vod s lakušníky (V2A). Na ostřicové mokřady navazují vlhké pcháčové louky (T1.5), ale hlavně relativně zachovalé a rozsáhlé plochy bezkolencových střídavě vlhkých luk (T1.9) s řadou charakteristických druhů. V plochách vlhkých luk lze maloplošně nalézt i nevápnitá mechová slatiniště (R2.2), degradační stádium pcháčových luk představují vlhká tužebníková lada (T1.6). Místy jsou iniciálně vyvinuty plochy mokřadních vrbin (K1). Lokalita řady ohrožených rostlinných druhů: hladýš pruský (Laserpitium prutenicum) (nejpočetnější populace v rámci ČMV), ostřice blešní (Carex pulicaris), vrba plazivá (Salix repens cf. subsp. repens), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), tolije bahenní (Parnassia palustris), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) aj.

4.2 Quality and importance

Jeden z nejlépe zachovalých celků střídavě vlhkých bezkolencových luk v regionu Českomoravské vrchoviny spolu s významným mokřadem.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MK02i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Čech L. (1999). Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). – Havlíčkobrodsko. Vlastiv. Sborn., Havlíčkův Brod, 15: 236-256., Čech L. (2004). H0196 - kontext 13-43-24. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol. (2002). Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0298.15
CZ051.85

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Havranka*98.15
CZ05Havranka*1.85

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Havranka CZ0610022
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY