Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0610056

1.3 Site name

Švařec

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.352778
Latitude:49.525000

2.2 Area [ha]

13.9274

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      1.7773  0.00 
6210  info  X     2.3204  0.00 
6510  info      4.4693  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N088.00
N0943.00
N1034.00
N150.00
N2013.00
N212.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Louky, pastviny a lesíky na příkrých svazích nad úpravnou vody a hornickým kostelíkem, 500 m SV od osady Švařec. Ekotop: Geologie: Území je budováno proterozoickými horninami moravika svratecké klenby olešnické skupiny. Tvoří ji drobnozrnné biotitické a biotit-muskovitické pararuly, místy s granátem a granátické pararuly, muskovitické a muskovit-biotitické kvarcity a kvarcitické ruly, svory až fylity, převážně grafitické. Místy se nalézají polohy vápenců, kvarcitů a grafitů a krystalické vápence, příp. dolomitické, občas s turmalínem. Horniny se střídají v úzkých pásech cca S-J směru. Na jižním svahu jsou uloženy pleistocenní sprašové hlíny, místy s úlomky hornin. Geomorfologie: Území je součástí Nedvědické vrchoviny. Reliéf: Lokalita se nachází na příkrém pravém údolním svahu Brťovského potoka, který je částečně antropogenně přemodelován těžbou nerostů. Pedologie: Půdní pokryv území tvoří převážně kambizem typická s velmi proměnlivou hloubkou půdního profilu. Krajinná charakteristika: Členité stráně s remízky, loukami a pastvinami, místy s roztroušenými porosty jalovce, vytvářejí ve spojení s hornickým kostelíkem ze 16. století působivý krajinný prvek Svratecka, bohužel silně znehodnocený objektem blízké úpravny vody. Biota: Na sušších výslunných stanovištích s mělkou půdou jsou vyvinuty pro lokalitu charakteristické acidofilní suché trávníky (T3.5), obvykle s významným výskytem řady druhů vstavačovitých (T3.5A). Tato vegetace však vykazuje významnou tendenci k přechodu do specifických typů širokolistých suchých trávníků (T3.4 resp. T3.4A - se vstavačovitými a jalovcem). Na hlubších půdách se nacházejí převážně kosené mezofilní ovsíkové louky (T1.1), místy ovšem s relativně vysokým podílem teplomilných druhů. Na výchozech kyselých hornin nacházíme acidofilní podhorské trávníky (T5.5). Opomenout nelze ani společenstva mezofilních bylinných lemů (T4.2) na obvodu lesních plášťů či mezofilních křovin (K3). Přírodě blízkou lesní vegetaci představují hercynské dubohabřiny (L3.1), většinou však dosti ovlivněné výsadbou i náletem borovice. Lokalita je významná výskytem řady ohrožených druhů rostlin, jmenovat je nutno švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), vstavač kukačku (Orchis morio) (velmi početná populace), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), čistec německý (Stachys germanica), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), sasanku lesní (Anemone sylvestris), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), modřenec chocholatý (Muscari comosa) aj. Ze zajímavějších druhů makromycet lze namátkou uvést např. šťavnatku papouščí (Hygrocybe psittacina) a hvězdovku smrkovou (Geastrum quadrifidum). Z řádu motýlů zde žijí např. vřetenušky Zygaena carniolica, Z. loti, Z. angelicae, hnědásek květelový (Melitaea didyma), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), modrásci Cupido minimus, Polyommatus coridon a P. daphnis, píďalky Selidosema plumarium a Scotopteryx bipunctaria. Jedním z nejdůležitějších druhů je však vzácný a ubývající modrásek černoskvrnný (Maculinea arion). Z méně běžných teplomilných stepních druhů brouků se zde vyskytují střevlíček Licinus depressus, chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi) a kozlíček písečný (Dorcadion pedestre). Dále byli nalezeni i vzácnější nosatci Mecaspis alternans a Minyops carinatus. Pozoruhodný je výskyt vzácného prskavce Aptinus bombarda, vázaného na lesní prostředí. Z teplomilných pavouků je možno zmínit šestiočku Dysdera ninnii, skálovku Haplodrassus dalmatensis a skákavku Sitticus penicillatus. Významné jsou též nálezy teplomilných druhů mravenců, jmenovat je nutno především druhy Messor muticus, Solenopsis fugax a Tapinoma ambiguum. V relativně nedávné době se na lokalitě objevila populace kudlanky nábožné (Mantis religiosa), která se šíří teplejším údolím Svratky. Významným teplomilným druhem je saranče vrzavá (Psophus stridulus). Malakozoologický průzkum území přinesl nálezy vzácnějších druhů měkkýšů, jako jsou Helicodonta obvoluta, Oxychilus glaber a Vertigo pusilla. V dosti početných populacích zde žijí ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

4.2 Quality and importance

Velmi dobře zachovalý komplex acidofilních suchých trávníků s významným výskytem vstavačovitých (s přechody k vegetaci širokolistých suchých trávníků) a mezofilních ovsíkových luk, jedna ze dvou recentních moravských lokalit švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) a jedna z největších populací vstavače kukačky (Orchis morio) v ČR. Relativně početná populace modráska černoskrnného (Maculinea arion).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
MI02i
MK02i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. aaaa kol. (2002). Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp., Lysák F. (2003). J0166 - Koroužné. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Lysák F. (2005). Floristický a fytocenologický průzkum NPP Švařec (kraj Vysočina). - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ03100.00
CZ0427.80
CZ0527.65
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Švařec=100.00
CZ04Švařec II*27.80
CZ05Švařec*0.00
CZ05Švařec II*27.65
CZ12Svratecká hornatina-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Address:
Email:zdarvrch@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Švařec CZ0610056
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY