Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0610175

1.3 Site name

Baba a Belfrídský potok

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.864722
Latitude:49.457222

2.2 Area [ha]

86.6696

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      29.52  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1687.00
N2013.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Bučiny na hřbetu Baba a olšiny v okolí Belfrídského potoka východně od Chroustova. Ekotop: Geologie: Horninový podklad tvoří přeměněné horniny moldanubika - ruly a migmatity. Geomorfologie: Území se nachází v Bítešské vrchovině, jedná se o součást severního okrajového svahu Arnoleckých hor. Reliéf: Terén je ukloněn většinou na sever či severovýchod, na hřbetu Baby se nacházejí četné skalky a balvaniště. Belfrýdský potok pramení v mělké depresi a vytváří nevýrazné údolí. Pedologie: Na svahovinách metamorfitů se vyvinuly kyselé kambizemě (typická a dystrická), přecházející k pseudoglejům na svazích, v okolí potůčku místy gleje. V okolí skalek a balvanišť lze nalézt mělké litozemě a nevyvinuté rankery. Krajinná charakteristika: Relativně zachovalý komplex bučin v okolí hřbetu Baba a olšiny v okolí Belfrídského potoka v horních partiích výrazného tektonického zlomu Arnoleckých hor. Biota: Lesní vegetaci tvoří především acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum) na mělkých kyselých půdách, s minimálně vyvinutým bylinným patrem. Na sutích nalézáme chudší typy květnatých bučin (Festuco altissimae-Fagetum), místy s přimíšenou jedlí (Abies alba). V nivě Belfrídského potoka se nacházejí dobře vyvinuté údolní jasanovo-olšové luhy (Alnion incanae) s početnou populací dřípatky horské (Soldanella montana) na jedné z lokalit na severovýchodním okraji areálu druhu. Dále zde roste např. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Prostor mezi bučinami a olšinou je z větší části tvořen smrkovými monokulturami.

4.2 Quality and importance

Jeden z mála větších zachovalých komplexů přírodě blízkých bučin v tomto regionu. Významná je početná populace dřípatky horské (Soldanella montana) v okolí Belfrídského potoka - jedná se o jednu z lokalit na severovýchodním okraji areálu druhu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LJ02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. aaaa kol. (2002). Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp., Lysák F. (2002). Bohdalovsko (J0065). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0241.74
CZ0410.05
CZ0548.29
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Baba - V Bukách+41.74
CZ04Belfrídský potok+10.05
CZ05Baba - V Bukách+44.57
CZ05Belfrídský potok*3.72
CZ12Bohdalovsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Baba a Belfrídský potok CZ0610175
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY