Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0610512

1.3 Site name

Lužný rybník

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2018-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.545556
Latitude:49.373889

2.2 Area [ha]

15.0017

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      11.6445  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0686.00
N072.00
N100.00
N142.00
N159.00
N201.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník Lužný cca 1,6 km ZJZ od Pístova u Jihlavy. Ekotop: Geologie: Horninové podloží tvoří metamorfované horniny moldanubika - silně migmatitické ruly. Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického podcelku Brtnická vrchovina. Reliéf: Rybník se nachází v mělkém údolí Koželužského potoka v blízkosti lokálního rozvodí Jihlavy a Jihlávky. Pedologie: V prostoru rybníka se nacházejí nevyvinuté zvodnělé substráty rybničních den, přecházející do glejů a pseudoglejů. Krajinná charakteristika: Pozitivní dojem čistého vodárenského rybníka, obklopeného rákosinami a smrkovými lesními porosty je mírně narušen výraznou hrází s absencí dřevin a přilehlým průsekem vysokého napětí. Biota: V průtočném vodárenském rybníku s písčitým a písčitohlinitým dnem je velmi dobře vyvinuta makrofytní vegetace přirozeně mezotrofních stojatých vod (V1F). Z ohrožených druhů zde roste především rdest trávolistý (Potamogeton gramineus) a rdest uzlinatý (P. nodosus), dále bublinatka jižní (Utricularia australis) aj. Litorály rybníka jsou tvořeny porosty vysokých ostřic (M1.7) a rákosinami (M1.1). Výskyt obojživelníků: skokan krátkonohý (Rana lessonae), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo).

4.2 Quality and importance

Pozoruhodně dobře vyvinutá vegetace ponořených makrofyt v ojedinělém přirozeně mezotrofním rybníku, lokalita dvou velmi vzácných a ohrožených druhů rdestů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Čech L., Dvořáčková K. et Juřička J. [eds.] (2006). Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8. července 2005). – Zprávy Čes. bot. společ., Praha, 41, Příl. 2006/1: 1-73., Derahová Z. (2001). J0056. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lužný rybník CZ0610512
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY