Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0610514

1.3 Site name

Doubravníček

1.4 First Compilation date

2016-05

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-05
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC:2018-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.856389
Latitude:49.647500

2.2 Area [ha]

5.2260

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      0.0558  0.00 
6230  info      2.7372  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.00
N074.00
N1023.00
N1152.00
N175.00
N204.00
N213.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Enkláva luk mezi lesy svažující se mírně k rybníku Doubravníček a vlastní rybník, asi 1,5 km ZJZ od obce Radostín u Vojnova Městce. Ekotop: Geologie: Podložím území jsou kyselé ruly Strážeckého moldanubika. Geomorfologie: Součást Křižanovské vrchoviny v okrsku Henzlička; v nadmořské výšce cca 605 – 610 m. Reliéf: Mírně se svažující svahy k rybníku Doubravníček; pramenná oblast Doubravy. Pedologie: Na fluviálních sedimentech jsou vytvořeny organozemní gleje a pseudogleje. Krajinná charakteristika: Rašelinná louka mezi lesy svažující se mírně k rybníku Doubravníček s bohatými litorálními společenstvy. Biota: Na rybníku Doubravníček je vytvořena makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (V1F) s dominantním rdestem vzplývavým (Potamogeton natans) spolu s vegetací parožnatek (V5) s druhem Nitella flexilis. V bohatých litorálních společenstvech rybníka (M1.1, M1.7) se uplatňuje přeslička říční (Equisetum fluviatile), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), zábělník bahenní (Potentilla palustris), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), bahnička bradavkatá (Eleocharis mamillata) a řada dalších. Na litorál navazují mokřady ve spodní části luční enklávy protékané vodotečí. Přítok je zčásti lemován náletem olše. V luční enklávě jsou vyvinuty podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce (T2.3B) s přechody do rašelinných luk sv. Caricion canescenti-nigrae (R2.2) a vlhkých pcháčových luk (T1.5). Na její ploše se nachází několik skupin náletového porostu s převahou smrku. Z ohrožených druhů rostlin se zde vyskytují ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), jestřábník myší ouško (Hieracium lactucella), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), starček potoční (Tephroseris crispa) a ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia). Enkláva luk je obklopena převážně smrkovými lesními porosty, s vtroušenou borovicí, břízou a kolem vodotečí i olší, na oglejených stanovištích lesních typů uléhavé kyselé smrkové bučiny až kyselé jedliny se třtinou chloupkatou. V rybníku žije rak říční (Astacus astacus). Na lokalitě byl zjištěn významný výskyt obojživelníků, žije zde např. skokan krátkonohý (Rana lessonae), r. obecná (Bufo bufo), čolek obecný (Triturus vulgaris) a č. horský (T. alpestris). Z ptáků byl zjištěn bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška lesní (Anthus trivialis), lyska černá (Fulica atra) a rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus); ze savců pak rejsek obecný (Sorex araneus) a r. malý (S. minutus).

4.2 Quality and importance

Významná lokalita kvalitních smilkových trávníků. V čistém rybníku Doubravníček se nacházejí relativně rozsáhlé porosty parožnatek s druhem Nitella flexilis, v kombinaci s vegetací vodních makrofyt. Zbývající plochu lokality tvoří převážně kvalitní přírodní biotopy, včetně naturových. V území se vyskytuje řada ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LF01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

GUTZEROVÁ, N. (2009). <i>CZ0713 - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd</i>. 5 s. Závěrečná zpráva. Manuskript.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Žďárské vrchy-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Address:
Email:zdarvrch@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Doubravníček CZ0610514
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY