Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0610515

1.3 Site name

Kamenný vrch u Heraltic

1.4 First Compilation date

2016-05

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-05
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC:2018-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.720556
Latitude:49.243056

2.2 Area [ha]

2.3044

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      1.9448  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1185.00
N121.00
N170.00
N209.00
N215.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Sušší louky na východním okraji zalesněného masivu vrchu Čertice, nedaleko silnice Nová Brtnice - Heraltice, cca 1,5 km severoseverozápadně od Heraltic. Ekotop: Geologie: Horninové podloží tvoří biotitové pararuly s vložkami kvarcitu a klinopyroxenové ruly (erlanu). Geomorfologie: Území je součástí Zašovického hřbetu v Brtnické vrchovině a nachází se v nadmořské výšce 596 - 617 m. Reliéf: Jedná se o mírně zvlněné východně orientované svahy v pramenné oblasti Okříšského potoka. Pedologie: Na podloží kyselých hornin se vyvinuly kambizem typická a kambizem dystrická. Jako doprovodná složka půd se nachází i pseudoglej typický. Krajinná charakteristika: Lokalita Kamenný vrch představuje segment kulturní krajiny se zbytky podhorských luk a pastvin s remízky. Biota: Vegetaci sušších luk a pastvin tvoří především krátkostébelné smilkové trávníky svazu Violion caninae (T2.3B), místy s přechody k mezofilním loukám. V území se donedávna vyskytovala populace kriticky ohroženého hořečku mnohotvárného českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), v posledních letech však již nebyl v území nalezen. Vyskytuje se zde vstavač kukačka (Orchis morio), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), kruštík širolistý (Epipactis helleborine) a na vlhčích místech vzácně též prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

4.2 Quality and importance

Pravidelně sečené a spásané krátkostébelné trávníky v dobré kvalitě ve stávající přírodní památce Kamenný vrch.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MI02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

EKRT, L. (2009). <i>CZ1497 - Závěrečná textová zpráva k aktualizaci mapování biotopů soustavy Natura 2000</i>. 3 s. Závěrečná zpráva. Manuskript.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0499.95
CZ050.05

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Kamenný vrch u Heraltic*99.95
CZ05Kamenný vrch u Heraltic*0.05

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kamenný vrch u Heraltic CZ0610515
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY