Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0612147

1.3 Site name

Špilberk

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.126944
Latitude:49.218889

2.2 Area [ha]

0.4011

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P2093Pulsatilla grandis    2755  2982  tufts   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0982.00
N1518.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Travnatá vyvýšenina v polích 900 m východně od Plackého dvora, cca 1,5 km jižně od Ocmanic. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří gfőhlské ruly a biotitické migmatity. Geomorfologie: Součást Znojemské pahorkatiny. Reliéf: Plochá vyvýšenina, mírně vystupující z okolní holoroviny. Pedologie: Na svahovinách neutrálních a kyselých hornin vznikly kambizemě typické. Krajinná charakteristika: Nenápadný pahorek se solitérními dřevinami, okolí je téměř souvisle zorněno. Biota: Aktuální vegetace je tvořena suchým acidofilním trávníkem (T3.5B) sv. Koelerio-Phleion phleoidis, pouze maloplošně na okrajích pahorku je fragmentárně vyvinuta acidofilní vegetace efemér a sukulentů (T6.1B) sv. Arabidopsion thalianae. V teplomilném acidofilním trávníku dominuje v jarním aspektu koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Z významnějších rostlin stojí dále za zmínku lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), sesel roční (Seseli annuum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), silenka ušnice (Silene otites), bělolist rolní (Filago arvensis), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), jetel apínský (Trifolium alpestre), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), psineček tuhý (Agrostis vinealis), červenoplodé pampelišky ze sekce Erythrosperma a po okrajích také rozrazil trojklaný (Veronica triphyllos). Po okrajích trávníku jsou roztroušeně přítomny keře a dřeviny, především bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris) a růže (Rosa sp.). Z významnějších ohrožených druhů bezobratlých zde žije prskavec menší (Brachinus explodens) a svižník polní (Cincidela campestris). Lokální a vzácný je teplomilný druh mandelinky trnáč černý (Hispa atra) a do čeledi střevlíkovitých patřící kořenokaz modrý (Drypta dentata), který na Třebíčsku v okolí Náměště nad Oslavou dosahuje západní hranice rozšíření. Z motýlů byl zjištěn teplomilnější perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) a mizející přástevník starčkový (Tyria jacobaeae). Z plazů se roztroušeně na celé lokalitě objevuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), vzácně také slepýš křehký (Anguis fragilis), z ptáků stojí za zmínku výskyt ťuhýka obecného (Lanius collurio).

4.2 Quality and importance

Jednoznačně nejpočetnější populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v širokém regionu Třebíčska, navíc při severozápadním okraji areálu druhu. Populace je velmi vitální, vysoký počet jedinců na relativně sevřené ploše.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
LK02.03i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. aaaa kol. (2002). Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp., Lustyk P. (2000). Pulsatilla grandis - 65 Špilberk. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Špilberk=100.00
CZ05Špilberk*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Špilberk CZ0612147
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY