Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0613003

1.3 Site name

Maršovec a Čepička

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2016-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.062500
Latitude:49.234167

2.2 Area [ha]

12.3900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  500   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0637.00
N0717.00
N081.00
N105.00
N1430.00
N156.00
N204.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybníky Maršovec a Čepička asi 1,5 km východojihovýchodně od obce Pozďatín. Ekotop: Geologie: Geologické podloží tvoří amfibolicko-biotitický granit až syenodiorit. Geomorfologie: Území patří do podcelku Bítešská vrchovina. Reliéf: Dva rybníky v pramenné části Maršoveckého potoka. Pedologie: Půdní podloží pod rybníky tvoří gleje, v okolí rybníků pseudogleje, přecházející na sušších místech v kambizemě. Krajinná charakteristika: Součást náměšťsko-studenecké rybniční soustavy, lokalita obklopena zčásti lesem a zčásti zemědělskou krajinou. Biota: Hodnotnější celek vodní a mokřadní vegetace představuje rybník Maršovec s rozsáhlými litorály. Ty tvoří především porosty vysokých ostřic (M1.7) a rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1) s dominantními orobinci Typha latifolia a T. angustifolia. V mělkých okrajích vod se hojně vyskytuje bublinatka jižní (Utricularia australis). Na mokřady navazují kosené vlhké pcháčové louky as. Scirpo-Cirsietum cani (T1.5). Mimo porosty náletových dřevin jsou vyvinuty iniciální mokřadní vrbiny s vrbou popelavou (Salix cinerea). Rybník Čepička byl relativně nedávno nešetrně odbahněn a litorální vegetaci představuje pouze úzký lem rákosiny. Kromě početné populace kuňky ohnivé čítající stovky jedinců se zde dále vyskytují blatnice skvrnité, skokani zelení, skokani hnědí a ostronosí, ropuchy obecné, rosničky zelené a čolci obecní. Z plazů byla zjištěna užovka obojková. Lokalita je významná i jako hnízdiště ptáků. Pravidelně zde stále hnízdí husy velké, poláci velcí a chocholačky, kopřivky obecné a kachny divoké. Dále zde hnízdí například potápka roháč a potápka malá, v rákosinách také moták pochop, rákosníci proužkovaní a strnadi rákosní. V hnízdní době zde byl také pozorován pár hoholů severních.

4.2 Quality and importance

Velmi významná lokalita pro kuňku ohnivou (Bombina bombina) i pro ostatní zjištěné druhy obojživelníků. V širším okolí je kuňka ohnivá stále rozšířena na mnoha rybnících, nicméně zde se jedná o mimořádně početnou populaci.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0496.08
CZ053.92

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Maršovec a Čepička*96.08
CZ05Maršovec a Čepička*3.92

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Maršovec a Čepička CZ0613003
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY