Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0613013

1.3 Site name

Šilhánky

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2016-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.423611
Latitude:49.246944

2.2 Area [ha]

5.6951

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10  50   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0618.00
N0714.00
N100.00
N143.00
N1652.00
N2013.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Soustava dvou rybníků (Šilhánek a bezejmenný) s přilehlými mokřadními biotopy, asi 1,2 km severozápadně od obce Doupě. Ekotop: Geologie: Geologické podloží tvoří dvojslídný granit. Geomorfologie: Území je součástí podcelku Jihlavské vrchy, částečně i podcelku Brtnická vrchovina. Reliéf: Průtočné rybníky leží v údolí bezejmenného levostranného přítoku Třešťského potoka. Pedologie: Půdní podklad pod rybníky tvoří gleje, okolí rybníků pseudogleje, přecházející na sušších místech v kambizemě. Krajinná charakteristika: Lokalita leží ve východní části javořického lesního celku, oba rybníky jsou obklopeny lesem. Biota: Ve dvojici lesních rybníčků je ostrůvkovitě vyvinuta vegetace vodních makrofyt s rdestem vzplývavým (Potamogeton natans). Litorály tvoří zrašelinělé porosty vysokých ostřic (M1.7) s dominantní ostřicí zobánkatou (Carex rostrata); dále zde roste např. mochna bahenní (Potentilla palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a ptačinec bahenní (Stellaria palustris). Ve fragmentech je přítomna vegetace rákosin eutrofních stojatých vod (M1.1) s puškvorcem obecným (Acorus calamus), rákosem obecným (Phragmites australis), zblochanem vodním (Glyceria aquatica), přesličkou poříční (Equisetum fluviatile) aj. Mezi rybníky a pod rybníkem Šilhánek se nacházejí přípotoční olšiny (L2.2), z významnějších druhů lze uvést čarovník alpský (Circaea alpina) a starček potoční (Tephroseris crispa). Na jihovýchodním břehu rybníka Šilhánek se nachází kosená vlhká louka (přechody mezi T1.5 a T2.3) s menší populací všivce lesního (Pedicularis sylvatica) při okraji lesa. Lokalitu obývají populace několika druhů obojživelníků: kuňky ohnivé (Bombina bombina), čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka horského (Triturus alpestris), ropuchy obecné (Bufo bufo), skokanů hnědých, skokanů krátkonohých a rosničky zelené (Hyla arborea). Pravidelný je zde také výskyt vydry říční (Lutra lutra).

4.2 Quality and importance

Populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) na lokalitě čítá řádově desítky jedinců, nejvýznamnějším místem rozmnožování je bezejmenný rybník (první v kaskádě). Mokřadní biotopy v okolí rybníků jsou vhodnými stanovišti pro kuňky v období mimo rozmnožování.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB01.02o
HB01.02i
LF01i
HF03.01.01i
LK01.02i
LK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i
LF01i
LF03.01o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0484.67
CZ054.42

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Šilhánky*84.67
CZ05Šilhánky*4.42

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Šilhánky CZ0613013
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY