Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0613338

1.3 Site name

Vetelské rybníky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.940833
Latitude:49.530556

2.2 Area [ha]

45.0469

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0626.00
N074.00
N080.00
N1013.00
N1423.00
N157.00
N163.00
N2024.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Soustava 8 rybníků v nejjižnějším cípu CHKO Žďárské vrchy, 1 km jižně od Žďáru nad Sázavou. Ekotop: Geologie: Biotické a sillimaniticko-biotické pararuly místy migmatické. Geomorfologie: Soustava osmi rybníků nacházející se v ploché pánvi na bezejmenném levostranném přítoku Oslavy. Reliéf: Kaskáda rybníků se nachází v dlouhé údolní sníženině obklopené zemědělsky využívanou půdou. Pedologie: Na lokalitě převažují zejména hydromorfní půdy tj. pseudogleje až gleje. Krajinná charakteristika: Průměrná velikost rybníků je přibližně 2 ha, nejmenší má rozlohu 0,5 ha a největší okolo 4 ha. Okolí tvoří převážně vlhké, ale i kulturní louky. 3., 4. a 5. rybník soustavy přiléhají k lesu. Litorály jsou pouze slabě vyvinuté. Na hrázích výsadby dubů. Rybníky jsou až na 3. rybník soustavy, který je obklopen lesem, dobře osluněné. Všechny rybníky jsou průtočné. Pramen toku je asi 3,5 km nad prvním rybníkem soustavy. Rybníky byly v roce 1995 obnoveny z prostředků programu MŽP – Program revitalizace říčních systémů. V současné době je celková rozloha vodních ploch cca 17 ha. Povodí zaujímá plochu asi 30 ha. Biota: Základní charakteristika: Rybníky s úzkým pásem litorálních porostů, převažuje zde rákos obecný (Phragmites australis), méně časté jsou vysoké ostřice nebo přesličky. Plošně rozsáhlejší porosty rákosu obecného se vyskytují u 1., 2., 3. a 8. rybníku soustavy. Z ohrožených druhů rostlin se v rybnících vyskytuje např. rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius) a řeřišnice bahenní (Cardamine dentata). V horní části soustavy se dochovalo několik menších olšin a vrbin. Ve vhčích nekosených místech mezi jednotlivými rybníky (pod Černým Vetlou a Blátivým rybníkem a pod Dolní Vetlou) se nacházejí degradované vlhké louky, přecházející do vegetace vysokých ostřic. Občas se objeví vegetace obnažených den rybníků s některými významnými druhy: ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), blatěnka vodní (Limosella aquatica), úpor trojmužný (Elatine triandra) a tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides). Jedná se o jednu z několika málo lokalit výskytu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v CHKO Žďárské vrchy. Na lokalitě je nejpočetnějším druhem obojživelníků skokan krátkonohý (Rana lessonae). Území je významnou lokalitou vodního ptactva.

4.2 Quality and importance

Jedna ze dvou lokalit výskytu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o výskyt na severní hranici rozšíření v této oblasti.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.01b
LA03.03i
HF01i
LK02.03o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Dušek J., Zavadil V., Cepáková E., Šafář J., Hlaváč V., Volf O. (0). Zásady managamentových opatření a ochranných podmínek v navrhovaných lokalitách NATURA 2000 (nepublikováno).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Žďárské vrchy-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Address:
Email:zdarvrch@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vetelské rybníky CZ0613338
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY