Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0613809

1.3 Site name

Dívka

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.909167
Latitude:49.575556

2.2 Area [ha]

36.1250

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10  100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0621.00
N077.00
N080.00
N1015.00
N110.00
N1445.00
N153.00
N164.00
N204.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybníky Dívka, Mikšovec, Jedlovský a Pihoun severně od obce Hamry nad Sázavou, asi 2 km západně od Žďáru nad Sázavou v CHKO Žďárské vrchy. Ekotop: Geologie: Podloží lokality tvoří svorové ruly, pararuly až migmatity krystalických vápenců, erlánů, kvarcitů a amfibolitů. Geomorfologie: Území se nachází se v geomorfologickém celku Křižanovská vrchovina, v okresku Henzlička a Veselská sníženina. Reliéf: Mikšovec je spíše mělčí, dobře prosluněný rybník o velikosti cca 1,3 ha. Rybník je obklopen několika remízky, hrází přiléhá k lesu. Rybník Dívka je rozsáhlejší (velikost cca 6,3 ha), rovněž dobře osluněný. Rybníky Mikšovec a Dívka jsou propojeny v soustavě; leží na drobných pravostranných přítocích Sázavy, pramenících nedaleko v Pilském lese. Rybníky Jedlovský a Pihoun jsou menší rybníky (0,8 a 0,5 ha) na drobném levostranném přítoku do rybníku Dívka. Pedologie: Gleje a organogenní půdy. Krajinná charakteristika: Rybníky jsou situovány do volné, zemědělsky využívané krajiny. Na západní hranici lokality navazují převážně smrkové porosty lesního komplexu Pilského lesa. Biota: Rybníky Mikšovec a Dívka mají poměrně dobře vyvinutý, avšak díky intenzivním rybníkářskému hospodaření úzký litorální pás. Litorální porosty jsou tvořeny rákosinami (M1.1) s rákosem obecným (Phragmites australis) a orobincem širolistým (Typha latifolia) a porosty vysokých ostřic (M1.7) s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria). V břehových porostech se vtroušeně vyskytují vrby a olše. Rybník Jedlovský je téměř bez litorálu, rybníček Pihoun má vyvinutou rákosinu (M1.1).

4.2 Quality and importance

Jedna ze dvou nejvýznamnějších lokalit výskytu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v CHKO Žďárské vrchy.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01o
HA03o
MA08o
MF01i
MJ02.01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Dušek J., Zavadil V., Cepáková E., Šafář J., Hlaváč V., Volf O. (0). Zásady managamentových opatření a ochranných podmínek v navrhovaných lokalitách NATURA 2000 (nepublikováno).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Žďárské vrchy-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Address:
Email:zdarvrch@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dívka CZ0613809
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY