Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0614053

1.3 Site name

Dářská rašeliniště

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.891667
Latitude:49.650833

2.2 Area [ha]

390.4373

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      0.111  0.00 
6410  info      3.1963  0.00 
7140  info      34.2419  0.00 
91D0  info      158.624  0.00 
9410  info      37.2262  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1042Leucorrhinia pectoralis          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N069.00
N0711.00
N080.00
N090.00
N107.00
N111.00
N143.00
N151.00
N161.00
N1756.00
N208.00
N212.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Komplex rašelinišť, rašelinných lesů a vlhkých luk cca 8 km severozápadně od Žďáru nad Sázavou, mezi obcemi Radostín, Škrdlovice, Karlov, Vojnův Městec a Polnička, v blízkosti rybníka Velké Dářko. Ekotop: Geologie: Podložím sníženiny v Dářské brázdě jsou vápnité glaukonitické pískovce a slínovce křídového výběžku Dlouhé meze České křídové tabule, s kvarterními písčitými a jílovými překryvy. Geomorfologie: Plochá sníženina Dářské brázdy v nadmořské výšce 618-623 m n. m. Reliéf: Ploché rozvodí s bifurkací vod do řek Sázavy a Doubravy. Pedologie: Rašeliniště vzniklo překrytím starších slatinných vrstev, vytvořených zarůstáním mělkého preboreálního jezera kyselou vrchovištní rašelinou rašeliníko-suchopýrovou s příměsí dřevin. Vrstva organozemě (rašeliny) zde dosahuje až 326 cm. Krajinná charakteristika: Plochá rašelinná sníženina s lesním porostem rašelinných borů přecházejícím v dříve těžené části v mozaiku sukcesních stadií rašeliništních společenstev, mokřadů a ostřicových porostů s dřevinnými nálety. Z podstatné části zalesněno. Biota: V centrální části vymezeného území (NPR Velké Dářko) převládají blatkové bory (L10.4), které jsou obklopeny rašelinnými a podmáčenými smrčinami (L9.2). Rašelinné brusnicové bory (L10.2) se vyskytují zejména v NPR Radostínské rašeliniště. Zde zastoupené biotopy : V1C, M1.7, M1.1, R2.3, T2.3B, L10.2. V lesním komplexu se na místech lesních pramenišť a podél potoků ojediněle vyskytují říční a typické jasanovo-olšové luhy (L2.2). Na místech po bývalé těžbě rašeliny se vyvinula primární sukcesní stádia směřující k okolnímu klimaxu. Tato jednotka přechází na okrajích rašeliniště v nevápnité mechové slatiniště (R2.2), které často tvoří mozaiku se společenstvem podhorských a horských smilkových trávníků (T2.3). Na minerálně silnějších půdách na opuce, a to pod Radostínským kopcem a na severním břehu rybníka Malé Dářko se vyskytují střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9). Na svazích na intenzivněji využívaných loukách je častá vegetace mezofilních ovsíkových luk (T1.1), místy v mozaice s širokolistými suchými trávníky (T3.4). Méně zastoupené jsou tužebníková lada (T1.6) a vlhké pcháčové louky (T1.5). V litorálních porostech vysokých ostřic (R2.3, M1.7, V1C) Velkého a Malého Dářka je hojná makrofytní vegetace s bublinatkou jižní (V1B). V tůních po těžbě rašeliny se vyskytuje také vegetace parožnatek (V5). V případě letnění Velkého Dářka zde bývají cenné porosty vegetace letněných rybníků (M2.1). Maloplošně jsou vyvinuty mezofilní bylinné lemy (T4.2).

4.2 Quality and importance

Nejrozsáhlejší a nejhlubší rašeliniště na Českomoravské vrchovině, jediná lokalita blatkového boru v regionu. Rašeliniště typu přechodového vrchoviště, v němž se zachovala rašeliništní společenstva s porostem borovice blatky a řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Významná lokalita vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HB01i
MC01.03i
LF04.02i
HI03.02i
HJ02.01.02i
MK02.01i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
MA10.01i
MC01.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bukáček R. (1997). Projekt a návrhy eliminace negativních vlivů zasahujících rašelinný komplex Dářko. - ms. [Depon. in: SCHKO ČR, Laboratoř GIS], Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. aaaa kol. (2002). Jihlavsko. - In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp., Klika J. aaaa Šmarda J. (1946). Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. České Společn. Nauk, Tř. Mat. - Přír.: 1-60., Lysák F. (2001). Dářko (J0008 ŽV). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Miklová P. aaaa Bukáček R. (2002). Návrh demonstračního území v CHKO Žďárské vrchy (pro projekt PHARE Technická podpora soustavě NATURA 2000) - ms. [Depon. in: SCHKO Žďárské vrchy], Neuhäusl R. (1972). Vegetationsverhältnisse des hydrographischen gebietes der Moore am Teich Velké Dářsko (Böhmisch-Mährische Höhe). Folia Geobot. Phytotax.7:105-165, Neuhäusl R. (1975). Hochmoore am Teich Velké Dářko. Academia, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0125.38
CZ0512.75
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Radostínské rašeliniště*7.83
CZ01Dářko*17.55
CZ05Radostínské rašeliniště*8.40
CZ05Dářko*4.08
CZ05Štíří důl*0.27
CZ09Žďárské vrchy-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Address:
Email:zdarvrch@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dářská rašeliniště CZ0614053
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY