Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0614054

1.3 Site name

Na Oklice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-11
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.394444
Latitude:49.402778

2.2 Area [ha]

60.2406

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      1.1491  0.00 
5130  info      6.2  0.00 
6230  info      4.3067  0.00 
7140  info      15.3187  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    localities     
I1013Vertigo geyeri    16       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0731.00
N0816.00
N1036.00
N118.00
N140.00
N150.00
N202.00
N213.00
N233.00
N061.00
N0731.00
N0816.00
N1036.00
N118.00
N140.00
N150.00
N202.00
N213.00
N233.00

Total Habitat Cover

200

Other Site Characteristics

Poloha: Rašeliniště a vlhké louky v okolí prameniště Milíčovského potoka 1 km severně - severoseverovýchodně obce Milíčov. Ekotop: Geologie: Geologický podklad lokality tvoří žuly (granit a šadamerit) na styku s migmatity. Geomorfologie: Lokalita se nachází v Kremešnické vrchovině v těsné blízkosti hlavního evropského rozvodí. Reliéf: Mírně skloněné svahy a mělké údolí potoka v pramenné poloze. Pedologie: Na okrajích rašelinné čočky, tvořené humolity, jsou vytvořeny pseudogleje. Krajinná charakteristika: Komplex rašeliniště a mokrých luk u samoty Na Oklice s okolními vřesovišti a smilkovými trávníky a roztroušenými dřevinami představuje jedinečně zachovalý krajinný prvek, dříve tak typický pro Českomoravskou vrchovinu. Biota: V centrální části rašeliniště Na Oklice a v nivě potoka nad rybníkem Sviták je vyvinuta vegetace nevápnitých mechových slatinišť R2.2 a přechodových rašelinišť R2.3 (Caricion canescenti-nigrae, Sphagno recurvi-Caricion canescentis, velmi vzácně či v pozměněných fragmentech pak Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion). Na ně navazují vlhké pcháčové louky T1.5 (Calthion palutris) resp. tužebníková lada T1.6, na sušších místech přecházející k podhorským typům mezofilních ovsíkových luk T1.1 (Arrhenatherion elatioris) a podhorských smilkových trávníků T2.3 (Violion caninae). Vlivem specifického hospodaření v minulosti (pastva dobytka) je místy vytvořena i vegetace blízká sekundárním podhorským vřesovištím T8.2 s roztroušenými dřevinami a porosty brusnicovitých keříčků a vřesu obecného. Ojediněle se v rybníku vyskytuje druhově chudá makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod V1. Na odpovídajících stanovištích se vyskytuje vegetace vysokých ostřic M1.7, místy se nacházejí rozvolněné mokřadní vrbiny K1 a vysoké mezofilní křoviny K3. Druhová diverzita je relativně vysoká, z ohrožených druhů rostlin zde rostou hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba - nyní nezvěstná), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), všivec bahenní (Pedicularis palustris), bublinatka menší (Utricularia minor), suchopýr širolistý (Eriphorum latifolium) a řada dalších. Významná entomologická a ornitologická lokalita Jihlavska. Druhová lokalita mechu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus je mozaikou společenstev nevápnitého mechového slatiniště R2.2 a přechodového rašeliniště R2.3 v pramenné oblasti Milíčovského potoka. Tento mech se vyskytuje v několika mikropopulacích. Celková plocha populace druhu je cca 4 m2. Z dalších cenných mechorostů zde byly recentně (2005) nalezeny druhy Sphagnum obtusum a Calliergon giganteum (v roce 1996 i Sphagnum contortum a Scorpidium scorpioides) a v minulosti i Meesia triquetra a Paludella squarrosa. V prameništích zde v relativně početné populaci žije naturový vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri).

4.2 Quality and importance

Unikátně zachovalý komplex drobného svahového rašeliniště a zbytek přechodového údolního rašeliniště patří mezi nejcennější rašeliništní lokality Českomoravské vrchoviny. Zachovalé a relativně rozsáhlé plochy biotopů R2.2, R2.3, T2.3 a T8.2. Významná lokalita druhu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus v kraji Vysočina. Relativně početná populace vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na zachovalém stanovišti (16 jedinců ve standardním vzorku).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MK02i
MK02.02i
MK02.03b
HA03.03i
HA04.03i
MK02i
MK02.02i
MK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HA03.02i
MA04.02i
MA03i
HA03.02i
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. aaaa kol. (2002). Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp., Dvořáčková K. (2001). Milíčovsko (J0013). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Kučera J. (2002). Hamatocaulis vernicosus - Na Oklice. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Růžička I. (1987). Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, Odd. Věd. Přír., 8: 153-192., Růžička I., Čech L. aaaa Lacina J. (1997). Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, Odd. Věd. Přír., 13: 221-281., SCHENKOVÁ, V.; HORSÁK, M. (2013). Nové nálezy vrkoče Geyerova potvrzující jeho ohroženost - z červené knihy našich měkkýšů. <i>Živa</i>. 5/2013, 238 - 239. ISSN 0044-4812., Štechová T. (2005). Monitoring druhu Hamatocaulis vernicosus rok 2005. – Ms., 151pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0275.87
CZ0524.14

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Na Oklice+52.53
CZ02Nad Svitákem+23.34
CZ05Nad Svitákem+23.53
CZ05Na Oklice*0.61

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní rezervaci Na Oklice
Link: http://drusop.nature.cz

Name: Plán péče o přírodní rezervaci Nad Svitákem
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY