Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0614059

1.3 Site name

Štíří důl - Řeka

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.861667
Latitude:49.667500

2.2 Area [ha]

92.5992

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      1.231  0.00 
6410  info      2.3241  0.00 
7140  info      8.931  0.00 
7230  info      0.3141  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1386Buxbaumia viridis    logs   
P4094Gentianella bohemica                     
P6216Hamatocaulis vernicosus    10  50  area   
I1013Vertigo geyeri    1000  1500   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N0715.00
N082.00
N1034.00
N111.00
N1415.00
N151.00
N1611.00
N206.00
N212.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Výrazně zaříznuté zv. jdoucí údolí Štírového potoka mezi Malým Dářkem a údolní nivou Doubravy asi 1,5 km jz. od obce Vojnův Městec, včetně luk v jv. části břehových partií rybníka Řeka nacházejících se bezprostředně sz. směrem pod obcí Hluboká a údolní nivy říčky Doubravy asi 1,5 km jz. od obce Vojnův Městec. Lokalita se nachází ve fytogeografickém regionu Hornosázavská pahorkatina. Ekotop: Štíří důl Geologie: Geologickým podložím území jsou vápnité slínovce a prachovce křídového výběžku Dlouhé meze překryté mělkými hlinitými pararendzinami, ve spodinách s vyšším obsahem štěrku. Geomorfologie: Území je součástí Dářské brázdy. Reliéf: Výrazně zaříznuté údolí Štírového potoka v jinak vcelku plochém reliéfu v nadmořské výšce 560-620 m. Pedologie: Na prudkých svazích se ojediněle vyskytují i suťové nevyvinuté půdy, přecházející do humusem obohacených kambizemí na bázích svahů. V úzké údolní nivě potoka jsou na sedimentech vytvořeny pseudogleje, u rybníčku v dolní části území zbahnělé gleje. Krajinná charakteristika: Prudké zalesněné svahy úzkého údolí spadající k zařezávajícímu se Štírovému potoku. Řeka Geologie: Geologickým podložím území jsou vápnité glaukonitické pískovce a slínovce výběžku Dlouhé meze České křídové tabule, s albit-chloritickými břidlicemi a fylity vítanovského souvrství hlinecké zóny. Geomorfologie: Geomorfologický okrsek Dářská brázda na kontaktu s Henzličskou vrchovinou. Reliéf: Ploché dno široce rozevřeného údolí s meandrujícím tokem Doubravy a rybníkem Řeka v nadmořské výšce 553–556 m. Pedologie: Na údolních sedimentech vznikly vrstvy slatinné rašeliny vykliňující k okrajům na organozemní pseudogleje. Krajinná charakteristika: Rozsáhlý komplex slatinných luk a ostřicových mokřadů nad rybníkem, doprovázený dřevinnými porosty, s bohatým výskytem řady chráněných a ohrožených druhů organismů. Biota: Štíří důl: V zalesněné části výrazného údolí Štířího potoka převažují změněné smrkové porosty (X9A) s příměsí jedle bělokoré (Abies alba) a s nepatrným zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a buku lesního (Fagus sylvatica). V části území jsou částečně zachovány květnaté bučiny (L5.1) až roklinové javořiny svazu Tilio-Acerion (suťové lesy (L4). V podrostu se vyskytují také oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a růže převislá (Rosa pendulina). Podél potoka se vyskytuje fragment údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2) a v potoce pobřežní vegetace potoků (M1.5). Ve žlíbku potoka nad rybníkem se ve smíšeném porostu olše lepkavé (Alnus glutinosa), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a smrku ztepilého (Picea abies) vyskytuje na padlých smrkových kmenech naturový mechorost šikoušek zelený (Buxbaumia viridis). V horní bezlesé části údolí Štířího potoka se na jižně orientovaných svazích vytvořila mozaika mezofilních luk (T1.1) a podhorských smilkových trávníků (T2.3B), díky opukovému podloží s náznaky přechodů k širokolistým suchým trávníkům (T3.4). Právě zde je lokalita zbytkové populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), z dalších ohrožených druhů rostlin zde roste pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Žleb potoka je biotopem v regionu ojedinělé populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), v rybníčku ve spodní části údolí se rozmnožuje kuňka ohnivá (Bombina bombina). Řeka: Jižně od rybníka Řeka se nachází nevápnitá mechová slatiniště (R2.2), převážně as. Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii. Místy jsou v okolí pramenů na opukovém podloží vytvořeny plošky vápnitých slatinišť (R2.1) as. Valeriano dioicae-Caricetum davallianae a Eleocharitetum quinqueflorae. Slatiniště přechází ve střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9) nebo ve vlhké pcháčové louky (T1.5) a tužebníková lada (T1.6). Na vlhké louky navazují mezofilní ovsíkové louky (T1.1) a smilkové trávníky (T2.3B), místy na přechodu k mezofilním bylinným lemům. Břehy rybníka Řeka lemují rozsáhlé porosty vysokých ostřic (M1.7) a mokřadní vrbiny (K1). Kolem meandrujícího toku Doubravy jsou vytvořeny břehové porosty, přecházející v roztroušené dřevinné nálety na loukách. Na skalnatém poloostrůvku u rybníka je vytvořen drobný lesík s různověkým smíšeným porostem. Na slatiniště a vlhké louky je vázán výskyt řady ohrožených druhů rostlin. Rostou zde mj. ostřice dvoudomá (Carex dioica), o. dvoumužná (C. diandra), o. příbuzná (C. appropinquata), o. Hartmanova (C. hartmanii), o. Davallova (C. davalliana), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), bařička bahenní (Triglochin palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zábělník bahenní (Comarum palustre), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), v. bahenní (P. palustris), bublinatka jižní (Utricularia australis), bublinatka menší (U. minor), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. succisifolia), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) a kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Významný je také výskyt bahenních pampelišek sekce Palustria, při průzkumu v roce 2013 zde byla zjištěna pampeliška drůbeží (Taraxacum fartoris). V cenných rašelinných biotopech byl zjištěn výskyt celé řady významných druhů mechorostů jako sou např. bařinatka obrovská (Calliergon giganteum), rašeliník modřínový (Sphagnum contortum), rokýtek vlhkomilný (Pseudocampylium radicale), zelenka hvězdovitá (Campylium stellatum), dvouhrotec bahenní (Dicranum bonjeanii), srpnatka mnohosnubná (Drepanocladus polygamus), krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides), měřík vyvýšený (Plagiomnium elatum), měřík prostřední (P. medium), měřík oválný (P. ellipticum), lesklec zubatý (P. denticulatum), štírovec prostřední (Scorpidium cossonii) a vlasolistec vlhkomilný (Tomentypnum nitens). Poměrně početnou populaci zde má srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus), vytváří zde populaci mnoha kolonií o celkové velikosti asi 10m2. Území hostí početné populace obojživelníků. Rozmnožují se v něm čolek horský (Triturus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), s. ostronosý (R. arvalis), s. zelený (R. kl. esculenta), s. krátkonohý (R. lessonae), ropucha obecná (Bufo bufo) a rosnička obecná (Hyla arborea). Z plazů zde žije ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus) a užovka obojková (Natrix natrix). Na loukách hnízdí mj. bekasina (Gallinago gallinago), hýl rudý (Sarpodacus erythrinus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis), cvrčilka zelená (Locustella naevia) a řada dalších druhů ptáků. Za potravou často zaletují moták pochop (Circus aeroginosus), čáp bílý (Cicinoa ciconia) i čáp černý (C. nigra) a pravidelně zde loví hmyz netopýři, nejčastěji netopýr vodní (Myotis daubentoni). Z významných druhů měkkýšů je nejvýznamnější výskyt početné populace drobného plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri). Jeho zdejší populace je v současné době zřejmě nejbohatší lokalitou druhu v Evropě.

4.2 Quality and importance

Na lokalitě je zachován (v rámci CHKO Žďárské vrchy ojedinělý) komplex přechodových rašelinišť, bezkolencových luk a podhorských smilkových trávníků. Velmi významná lokalita srpnatky fermežové (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) v kraji Vysočina, přítomná populace tohoto mechu patří k největším recentně známým v ČR. Regionálně významná lokalita šikouška zeleného (Buxbaumia viridis). Jedna z posledních populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) na Českomoravské vrchovině. Velmi početná populace vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri), zřejmě nejpočetnější v rámci celé střední Evropy.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MK02i
MK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Balátová – Tuláčková E. (1993). Prodromus travinných a vysokobylinných porostů CHKO Žďárské vrchy se zvláštním zřetelem k jejich ekologii. – Vlastiv. Sborn. Klubu Přírod. Západomor. Muz. v Třebíči 19: 33-58., Bureš P. (1993). Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur. 11:129-169., Bureš P. aaaa Řepka R. (1993). Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy II. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur. 10:75-164., Buryová B. (2003). Hamatocaulis vernicosus - Krucemburk: PR Řeka. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Čech L. (2000). Gentianella praecox subsp. bohemica - PR Štíří důl. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. aaaa kol. (2002). Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.):Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR, EkoCentrum Brno , Praha, 528 pp., Hradílek Z. (2003). Buxbaumia viridis - PR Štíří důl - západní část údolí. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Kučera J. a kol. (2003). Mechorosty zaznamenané během 16. bryologicko-lichenologických dnů v Kameničkách (CHKO Žďárské vrchy). - Bryonora, Praha, 32: 17-23., Lysák F. (2001). Ransko - východ (J0028 ŽV). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Marková I. (2003). Buxbaumia viridis - PR Štíří důl. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., SCHENKOVÁ, V.; HORSÁK, M. (2013). Nové nálezy vrkoče Geyerova potvrzující jeho ohroženost - z červené knihy našich měkkýšů. <i>Živa</i>. 5/2013, 238 - 239. ISSN 0044-4812., Štechová T. (2005). Monitoring druhu Hamatocaulis vernicosus rok 2005. – Ms., 151pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0236.61
CZ0534.20
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Řeka+17.34
CZ02Štíří důl*19.27
CZ05Řeka*29.10
CZ05Štíří důl*5.10
CZ09Žďárské vrchy-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Address:
Email:zdarvrch@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štíří důl - Řeka CZ0614059
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY