Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0614133

1.3 Site name

Kozének

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2015-12
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.237500
Latitude:49.109167

2.2 Area [ha]

19.9169

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      10.5717  0.00 
6510  info      4.8854  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P2093Pulsatilla grandis    662  813  tufts   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N084.00
N0959.00
N1017.00
N113.00
N147.00
N150.00
N216.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Stepní trávníky na nevýrazném hřbetu u hájovny Kozínek J od Senorad. Ekotop: Geologie: Horninové podloží tvoří metamorfity moldanubika - ruly, granulity a leukokrátní migmatity. Geomorfologie: Holorovina geomorfologického podcelku Znojemské pahorkatiny. Reliéf: Nevýrazný hřbet a mírné svahy, na lokalitě se nachází drobný opuštěný lůmek v granulitu. Pedologie: Kambizemě typické a kyselé. Krajinná charakteristika: Udržované krátkostébelné trávníky na pahorku s roztroušenou výsadbou ovocných dřevin (třešně) a solitérních stromů a se samotou hájovny a statku Kozínek představují zajímavý lokální krajinný prvek agrární krajiny v okolí Lhánic a Senorad. Biota: Většinu plochy pokrývají acidofilní suché trávníky (T3.5B), vzniklé a udržované pastvou, v posledním období také pravidelným kosením. Tato vegetace přechází k sušším typům mezofilních ovsíkových luk (T1.1). Pozoruhodný je fragment smilkových podhorských trávníků (T2.3B) na návětrné straně pahorku u hájovny s fytogeograficky významným výskytem smilky tuhé (Nardus stricta) a některých dalších druhů. Ze zvláště chráněných druhů zde roste koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) (relativně početná populace), vstavač kukačka (Orchis morio), křivatec český (Gagea bohemica) a lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera). Dále se vyskytují např. jalovec obecný (Juniperus communis), vítod chocholatý (Polygala comosa), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), kručinka chlupatá (Genista pilosa), modřenec chocholatý (Muscari comosum) a pomněnka různobarvá (Myosotis discolor).

4.2 Quality and importance

Relativně početná populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v jednom z nejlépe zachovalých komplexů acidofilních suchých trávníků v kraji Vysočina. Výskyt dalších zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Buček A. & Lacina J. (1997). Kostra ekologické stability širší oblasti energetické soustavy Dukovany - Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz., Třebíč, 29: 1-146., Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol. (2002). Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp., Koblížek J. & kol. (1998). Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany - Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz., Třebíč, 37: 1-99., Staňková L. (2002). J0080 - Mohelno. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0495.16
CZ050.39
CZ1216.34

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Kozének*95.16
CZ05Kozének*0.39
CZ12Střední Pojihlaví*16.34

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kozének CZ0614133
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY