Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620004

1.3 Site name

Fládnitzské vřesoviště

1.4 First Compilation date

2007-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.982500
Latitude:48.805556

2.2 Area [ha]

5.5310

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      1.5147  0.00 
40A0  info      0.1181  0.00 
6210  info  X     0.7588  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0839.00
N0922.00
N1022.00
N141.00
N2014.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex Fládnitzské vřesoviště se nachází asi 7 km jihozápadně od Znojma. Leží na severním okraji obce Hnanice v ochranném pásmu národního parku Podyjí. Skládá se ze dvou samostatných ploch oddělených silnicí. Severně ležící plocha je vyhlášena jako stejnojmenná přírodní památka, jižní je navržena k vyhlášení jako PP Na skále. Ekotop: Geologie: Geologické podloží tvoří biotitický granodiorit a granit. Geomorfologie: Lokalita je součástí geomorfologického celku Jevišovská pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Šatovská pahorkatina. Reliéf: Dva ploché pahorky vystupující nad okolní terén. Nadmořská výška se pohybuje od 280 do 317 m. Pedologie: Půdní pokryv tvoří kambizem modální, eubazická až mezobazická. Krajinná charakteristika: Lokalita s výskytem cenné xerotermní travinobylinné vegetace s vřesem obecným (Calluna vulgaris) a některými zvláště chráněnými druhy rostlin. Biota: Vegetační kryt vrcholových částí pahorků a jejich jižních svahů tvoří suchá vřesoviště nížin a pahorkatin T8.1B. V mozaice s nimi se vyskytuje vegetace úzkolistých suchých trávníků s význačným výskytem vstavačovitých (T3.3C) - se vstavačem kukačkou (Orchis morio) - i bez nich (T3.3D) a acidofilních suchých trávníků s význačným výskytem vstavačovitých (T3.5A) i bez nich (T3.5B). Svahy orientované k severu a východu jsou porostlé vegetací mezofilních ovsíkových luk (T1.1). V kombinaci s travinobylinnou vegetací se vyskytují keřové formace vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3) a vzácně i nízkých xerofilních křovin (K4A) se skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus), růží bedrníkolistou (Rosa pimpinellifolia), růží Jundzillovou (R. jundzillii) a třešní křovitou (Prunus fruticosa). V severní části území je porost trnovníku akátu (Robinia pseudacacia). Vřesoviště jsou charakterizována přítomností vřesu obecného (Calluna vulgaris), kručinky chlupaté (Genista pilosa), psinečku tuhého (Agrostis vinealis), ostřice nízké (Carex humilis), kostřavy ovčí (Festuca ovina), metličky křivolaké (Avenella flexuosa). Ze vzácnějších druhů se dále vyskytují například: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), zvonek moravský (Campanula moravica), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), zahořanka žlutá (Orthantha lutea), mochna písečná (Potentilla arenaria), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), sesel sivý (Seseli osseum), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), mateřídouška časná (Thymus praecox). Zvláště chráněné druhy reprezentují křivatec český (Gagea bohemica), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), smil písečný (Helichrysum arenarium), vstavač kukačka (Orchis morio), kosatec nízký (Iris pumila), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum).

4.2 Quality and importance

Velmi zachovalá lokalita s mozaikou suchomilných společenstev v ochranném pásmu národního parku. Velmi početná populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG01.02i
LI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Jatiová M. et al. (2005). Chráněná území ČR, sv. Brněnsko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno (In print)., Táborská J. (2001). B0050pd - NP Podyjí (východní část, vřesoviště) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon in. AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0470.50
CZ050.36
CZ08100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Fládnitzské vřesoviště*70.50
CZ05Fládnitzské vřesoviště*0.36
CZ08Podyjí-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Správa NP Podyjí
Address:
Email:info@nppodyji.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Fládnitzské vřesoviště CZ0620004
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY