Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620010

1.3 Site name

Modřické rameno

1.4 First Compilation date

2007-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC:2017-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.620000
Latitude:49.135278

2.2 Area [ha]

6.3526

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      2.8397  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0647.00
N141.00
N1518.00
N1628.00
N211.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita je průtočným ramenem - částí původního koryta řeky Svratky v úseku mezi Přízřenicemi a Modřicemi při jižním okraji Brna. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno kvartérními fluviálními, převážně hlinito-písčitými sedimenty. Geomorfologie: Řeka Svratka (včetně Modřického ramene) protéká v daném území dle Demka (Demek 1987) celkem Dyjsko-svratecký úval, podcelkem Dyjsko-svratecká niva. Na východě rameno zasahuje i do okrsku Modřická pahorkatina, podcelku Rajhradská pahorkatina, který taktéž náleží Dyjsko-svrateckému úvalu. Reliéf: Území je rovinaté, jedná se o část údolní nivy řeky Jihlavy. Je charakterizována jako akumulační rovina s nepatrnými výškovými rozdíly. Řeka přirozeně meandruje, místy vytváří zářezy. Pedologie: Na čtvrtohorních říčních náplavech jsou vyvinuty převážně typické fluvizemě. Krajinná charakteristika: Jeden z posledních průtočných úseků původního koryta řeky Svratky v bezprostřední blízkosti brněnské aglomerace. Biota: Rameno je mapováno jako oživený vodní tok. V korytě se nachází porosty makrofyt V4A, převážně submerzní forma šmele okoličnatého (Butomus umbellatus), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus) a rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus). V pravidelně zaplavovaných terénních sníženinách se nachází porosty měkkého luhu, tvořené dominantní vrbou bílou (Salix alba) s příměsí vrby křehké (Salix fragilis), topolu bílého (Populus alba), topolu černého (P. nigra), často ovlivněné zavlečeným hybridem Populus × canadensis. V ostatních částech je břehový porost tvořen úzkým pruhem plášťových křovin, ovocných stromů atd.

4.2 Quality and importance

V panonské části řeky Svratky jde o jednu z posledních relativně zachovalých lokalit několika druhů říčních makrofyt v přirozeném korytě.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08o
LE01.01o
LE02o
MI01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Modřické rameno CZ0620010
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY