Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620011

1.3 Site name

Nové hory

1.4 First Compilation date

2007-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC:2017-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.634444
Latitude:49.046667

2.2 Area [ha]

11.5934

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      5.1893  0.00 
6210  info  X     1.6127  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N082.00
N0958.00
N124.00
N142.00
N150.00
N2023.00
N219.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází na severozápadně orientovaném svahu vrchu Výhon, mezi Židlochovicemi a Blučinou, asi 1 km sv. od Židlochovic. Tvoří ji tři samostatné plochy. Součástí jižní plochy je stávající PP Nové hory. Ekotop: Geologie: Geologický podklad tvoří svahoviny karbonátových jílů. Geomorfologie: Lokalita je součástí Dyjsko-svrateckého úvalu, leží v geomorfologickém okrsku Výhon. Reliéf: Strmý k severozápadu orientovaný svah. Lokalita leží v nadmořské výšce 250–330 m. Pedologie: Půdním typem na lokalitě je černozem. Krajinná charakteristika: Lokalita je tvořena komplexem prudkých strání s xerotermní travinobylinnou vegetací s roztroušenými dřevinami a s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů. Biota: Dominantním biotopem lokality jsou širokolisté suché trávníky (T3.4D), místy s výskytem vstavačovitých (T3.4C). Vyskytuje se zde pět zvláště chráněných druhů: hvězdnice chlumní (Aster amellus), len žlutý (Linum flavum), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), sasanka lesní (Anemone sylvestris) a vstavač vojenský (Orchis militaris), všechny v početných populacích. Dále zde rostou ohrožené druhy zvonek moravský (Campanula moravica), oman mečolistý (Inula ensifolia), smldník alsaský (Peucedanum alsaticum), vítod větší (Polygala major), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), ostřice nízká (Carex humilis), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), prvosenka jarní (Primula veris), třešeň křovitá (Prunus fruticosa) a růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia). Asi 30% plochy zaujímají porosty dřevin, včetně agresivního akátu (Robinia pseudacacia).

4.2 Quality and importance

Významná lokalita, zbytek dříve rozsáhlých ploch stepních trávníků na vrchu Výhon. Vegetace hostí řadu vzácných rostlinných druhů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB01.02i
LI01i
LK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0426.93
CZ0532.75
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Nové hory*26.93
CZ05Nové hory*32.75
CZ12Výhon-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Nové hory CZ0620011
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY