Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620014

1.3 Site name

Přední kopaniny

1.4 First Compilation date

2007-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC:2014-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.742778
Latitude:48.956667

2.2 Area [ha]

8.8987

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info  X     2.3556  0.00 
6240  info      1.5305  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0813.00
N0954.00
N120.00
N142.00
N151.00
N202.00
N2116.00
N2312.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalitu tvoří tři dílčí plochy, které se nachází na severním a západním svahu Hustopečského starého vrchu severně od města Hustopeče. Ekotop: Geologie: Geologický podklad tvoří ždánicko-hustopečské flyšové souvrství se střídáním vápnitých jílů, slínů a písků. Geomorfologie: Lokalita je součástí geomorfologického celku Ždánický les, podcelku Boleradická vrchovina, okrsku Divácká vrchovina. Reliéf: Poměrně strmé severní a západní svahy Hustopečského starého vrchu v nadmořské výšce 230 až 300 m. Terén na severní lokalitě je přemodelován do teras. Pedologie: Půdním typem je černozem. Krajinná charakteristika: Svahy Hustopečského starého vrchu s fragmenty xerotermních travinobylinných společenstev hostících mnoho vzácných druhů. Biota: Vegetační kryt lokality tvoří suché trávníky. Převládajícím typem jsou širokolisté trávníky (T3.4C, T3.4D), místy doplněné subpanonskými stepními trávníky (T3.3A). V trávnících byly zjištěny čilimník bílý (Chamaecytisus albus), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), vstavač vojenský (Orchis militaris), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), sasanka lesní (Anemone sylvestris), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), trličník brvitý (Gentianopsis ciliata), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), oman mečolistý (Inula ensifolia), vítod větší (Polygala major), kavyl Ivanův (Stipa pennata), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), ostřice nízká (Carex humilis), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), kostřava valiská (Festuca valesiaca), kakost krvavý (Geranium sanguineum), oman vrbolistý (Inula salicina), smldník jelení (Peucedanum cervaria), prvosenka jarní (Primula veris), mateřídouška časná (Thymus praecox). Mezi oběma biotopy jsou plynulé přechody. Po ploše trávníků jsou rozptýleny keře vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), v nich se vyskytuje i lokálně vzácný dřišťál obecný (Berberis vulgaris). Část plochy zarostla ruderální vegetací.

4.2 Quality and importance

Lokalita je velmi hodnotná a druhově bohatá. O její kvalitě vypovídá přítomnost řady chráněných druhů a druhů z Červeného seznamu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MI01i
MI01o
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
LA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

DOSTALÍK, S.; KOVAŘÍK, P.; KRÁTKÝ, M. et al.; AQ-Service, s.r.o. (2012). <i>Plán péče o Přírodní památku Přední kopaniny na období 2012-2021</i>. 19 s., tabulky, mapy. Plán péče o MZCHÚ.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Přední kopaniny=100.00
CZ05Přední kopaniny*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Přední kopaniny CZ0620014
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY