Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620031

1.3 Site name

Slanisko Dobré Pole

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.531667
Latitude:48.822222

2.2 Area [ha]

3.6960

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      2.4195  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0348.00
N067.00
N0713.00
N082.00
N1021.00
N150.00
N239.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází v J části Dyjsko-svrateckého úvalu v Dunajovických vrších, na JZ okraji obce Dobré Pole. Ekotop: Geologie: Podkladem jsou vrstevnaté vápnité jíly, prachovce a písky a fluviální písčité štěrky. Geomorfologie: Lokalita patří do Brodské sníženiny. Jedná se o protáhlou sníženinu v neogenních usazeninách. Reliéf: Jedná se rovinatou plochu na mírné vyvýšenině, nadmořská výška je 180 m. Pedologie: Z půdních představitelů je zde zastoupena černozem černicová a v menší míře černice. Krajinná charakteristika: Lokalita představuje pravidelně sešlapávanou plochu fotbalového hřiště a okolní prostory na okraji obce. Biota: Fragment slanomilné vegetace s výskytem kriticky ohrožených společenstev halofytů (T7). Největší a nejcennější plochu zde tvoří fotbalové hřiště, které díky zvýšenému sešlapu a mechanickému narušování poskytuje dobré podmínky pro zachování této ojedinělé vegetace. V okolních plochách lze nalézt slanomilnou vegetaci v menší míře, především v mozaice s dalšími vegetačními typy, převážně s mezofilními ovsíkovými loukami (T1.1). Na podmáčených místech se vyskytují rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1) a fragmenty slanomilných rákosin (M1.2). Významný je především výskyt kriticky ohroženého druhu sivěnky přímořské (Glaux maritima), jehož lokalita je zde na SZ okraji svého areálu a patří současně mezi poslední lokality tohoto druhu v ČR. Řada dalších druhů zapsaných v Červeném seznamu se zde vyskytuje v poměrně velkém počtu - jitrocel přímořský (Plantago maritima), pampeliška besarabská (Taraxacum bessarabicum), hvězdnice slanistá panonská (Aster tripolium ssp. pannonicum), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), dále je uváděna také kuřinka přímořská (Spergularia maritima), kuřinka solná (Spergularia salina), sítina Gerardova (Juncus gerardii), jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum), zblochanec oddálený (Puccinellia distans), hadí mord dřípatý (Scorzonera laciniata) a starček bludný (Senecio erraticus).

4.2 Quality and importance

Území představuje velmi cennou lokalitu zejména z botanického hlediska. Je zde na relativně velké ploše zastoupena druhově bohatá subhalofylní vegetace (T7).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG01.08i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0279.99
CZ0517.42

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Slanisko Dobré Pole*79.99
CZ05Slanisko Dobré Pole*17.42

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Slanisko Dobré Pole CZ0620031
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY