Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620055

1.3 Site name

Vrbický hájek

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.914722
Latitude:48.915000

2.2 Area [ha]

115.3909

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91G0  info      102.905  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N080.00
N090.00
N140.00
N150.00
N1697.00
N203.00
N210.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní celek v Mutěnické pahorkatině mezi obcemi Vrbice a Čejkovice. Ekotop: Geologie: Půdotvorným substrátem na sledované lokalitě jsou spraše různých mocností a neogenní jíly, prachovce, písčité vápence, uhelné jíly, lignit kyjovské sloje. Geomorfologie: Lokalita spadá do Šardické pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu s mírně zvlněným reliéfem, četnými plošinami, mírně zaoblenými hřbety a mělkými rozevřenými údolími. Reliéf: Reliéf je svažitý, svahy mají převážně severní a jižní orientaci. Pedologie: Z půdních typů jsou zde zastoupeny zejména luvizemě a hnědozemě. Krajinná charakteristika: Jedná se o významný lesní komplex v jinak odlesněné zemědělské krajině. Biota: Komplex zachovalých dubohabřin s řadou vzácných druhů rostlin. V území naprosto převažují vysoce reprezentativní porosty panonských dubohabřin (L3.4), ojediněle se vyskytují panonské sprašové doubravy (L6.2). V podrostu se vyskytuje řada chráněných druhů rostlin jako např. medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), třemdava bílá (Dictamnus albus) a řada druhů červeného seznamu např. sveřep větevnatý (Bromus ramosus).

4.2 Quality and importance

Porosty panonských dubohabřin (L3.4) jsou vysoce reprezentativní a druhově bohaté. V podrostu se vyskytuje řada chráněných druhů rostlin.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
LI01i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vrbický hájek CZ0620055
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY