Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620084

1.3 Site name

Vranovický a Plačkův les

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.607778
Latitude:48.948333

2.2 Area [ha]

293.5070

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      5.4248  0.00 
91E0  info      22.606  0.00 
91F0  info      180.954  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N074.00
N080.00
N101.00
N142.00
N150.00
N1672.00
N208.00
N2311.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území leží v Dyjsko-svratecké nivě, jižně od obce Vranovice, v prostoru mezi řekami Svratkou a Šatavou. Ekotop: Geologie: Půdotvorným substrátem jsou štěrkovité a štěrkovitohlinité kvartérní říční náplavy. Geomorfologie: Geomorfologicky lokalita spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje, tvořenou kvartérními usazeninami s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Západní okraje lokality zasahují také do okrsku Iváňská plošina. Reliéf: Terén je rovinatý, průměrná nadmořská výška činí přibližně 170 m. Říčka Šatava vytváří v území široké meandry se širokým inundačním územím. Pedologie: Lokalita se nachází na hlubokých půdách, vlhkých až zamokřených, častý je výskyt stojící vody v jarním období, která se místy udrží do léta i celý rok. Z půdních typů převažují fluvizemě (modální, glejová), doplněné gleji a stagnogleji. Krajinná charakteristika: Komplex převážně tvrdého luhu s fragmenty luhu měkkého (bezprostřední okolí Šatavy). Biota: Dominantu porostu tvoří tvrdé luhy nížinných řek (L2.3). V okolí přirozeného toku říčky Šatavy se fragmentálně vyvíjejí měkké luhy (L2.4), na místech s dlouhodobě stagnující vodou mokřadní olšiny (L1) a ve fragmentech porosty rákosin (M1.1) a vysokých ostřic (M1.7). V tůních výskyt vodních makrofyt (V1). Lokalita je stanovištěm pro celou řadu obojživelníků - bohaté populace skokana ostronosého (Rana arvalis), vyskytuje se zde řada chráněných druhů ptáků, hnízdí zde orel mořský (Haliaeetus albicilla), luňák hnědý (Milvus migrans), čáp černý (Ciconia nigra), nocují volavka popelavá (Ardea cinerea) a kvakoš noční (Nycticorax nycticorax). Z rostlin je významná populace bledule letní (Leucojum aestivum).

4.2 Quality and importance

Jeden z pozůstatků rozsáhlých podpálavských lužních ekosystémů, nyní zatopených VD Nové Mlýny s reprezentativními porosty tvrdých luhů (L2.3A a L2.3B). V menší míře se zde vyskytují i měkké luhy (L2.4) a makrofytní vegetace stojatých vod (V1F a V2A). V území se rozmnožuje řada obojživelníků včetně bohaté populace skokana ostronosého, která vykazuje řadu odlišností od ostatních populací tohoto druhu. Vyskytuje se zde řada chráněných druhů ptáků.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
LI01i
HJ02.05i
LK02.03i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0236.94
CZ053.48
IN0071.50

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Plačkův les a říčka Šatava*36.94
CZ05Plačkův les a říčka Šatava*3.48

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarMokřady dolního Podyjí*71.50

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vranovický a Plačkův les CZ0620084
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY